Personvernerklæring Vipps

Personvernerklæring for Vipps

Versjon 1.9 - 07.10.19

I Vipps AS ("Vipps", "vi" eller "oss") bryr vi oss om ditt personvern. Derfor har vi alltid ditt personvern og vårt ansvar i tankene når vi samler inn og behandler personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles i Vipps, hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger når du blir en Vipps-bruker og bruker våre tjenester. Erklæringen beskriver også rettighetene du har som registrert hos oss og hvordan du utøver disse.

1.Din avtale med Vipps

Denne personvernerklæring er en del av Avtalen mellom deg som Vipps-bruker og Vipps. Erklæringen beskriver behandlingen av personopplysninger i alle våre tjenester. Det er derfor viktig at du leser innholdet før du begynner å bruke noen av tjenestene.

2.Formålet med behandling av dine personopplysninger

Vipps behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og annet relevant regelverk.
Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Vipps er først og fremst å oppfylle de forpliktelsene Vipps har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen, herunder å gjennomføre betalingsoppdraget.
I Vipps behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål:

 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Videreutvikling og forbedring av Vipps
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • Vipps vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til slik behandling.

3.Tilganger i Vipps

Når du velger å ta i bruk enkelte funksjoner i Vipps kan vi be om forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at disse funksjonene skal fungere.

Disse funksjonene og tilgangene er:

 • Lokasjon - slik at du kan finne brukersteder i nærheten av der du er. Vi ber om ditt samtykke for å få tilgang til stedstjenester når du søker etter brukersteder. Vi lagrer ikke opplysninger om din lokasjon. Du kan skru av tilgangen til stedstjenester for Vipps i telefonens innstillinger, men vær oppmerksom på at funksjonen for å finne brukersteder i nærheten av der du er da ikke vil fungere.
 • Kontaktlisten - når du samtykker til å gi Vipps tilgang til din kontaktliste kan du enkelt velge betalingsmottakere fra kontaktene dine. Vi lagrer ikke kontaktlisten din. Ønsker du ikke å gi Vipps denne tilgangen, kan du bruke vennebetalinger ved å manuelt taste inn mottakers telefonnummer. Dette gjelder både for å sende betalinger, be om penger og lage oppgjørs-grupper.
 • Bilder og kamera - slik at du kan ta og laste opp profilbilde, lagre kvitteringer som bilder eller legge til et bilde i en oppgjørs-gruppe. Vi lagrer ikke bildene dine, med unntak av de bildene du eventuelt velger å laste opp, for eksempel profilbilde eller regningsbilder du laster opp i Vipps Regningsskanner. Regningsbildene oppbevares i 18 måneder, deretter slettes de.
 • Bakgrunnsoppdatering - gjennomføres når du mottar pushmeldinger fra Vipps.
 • Mobildata - for at du skal kunne bruke Vipps når du ikke er tilknyttet et trådløst nett.
 • Varslinger - slik at Vipps får mulighet til å sende meldinger til din mobiltelefon. Du velger selv om du ønsker å gi oss tilgang til å sende varslinger til deg og kan selv skru funksjonen av og på i appen til enhver tid.
 • Telefonstatus og ID - slik at mobilidentifikator kan lagres (kun Android).
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) - for at du skal kunne laste opp profilbilde.

4.Hvilken informasjon lagrer vi

Vipps lagrer opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. Vipps lagrer følgende data og behandler personopplysninger for de følgende formålene og basert på de følgende rettslige grunnlagene:

 • Når du registrerer deg som Vipps-bruker oppgir du en rekke personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse (synlig i Vipps app’en, men lagres ikke på din mobiltelefon). Formålet er å identifisere deg, samt administrere kundeforholdet. Din adresse, e-postadresse og eventuell andre kontaktopplysninger brukes også til markedsføringsformål (se punkt 8) og, etter du har samtykket til det, for å gi deg mulighet til å raskt fylle ut kontaktdetaljer og leveringsadresse på nettsteder du kan betale med Vipps Hurtigkasse, eller raskt å registrere og logge deg inn hos nettsteder ved bruk av Vipps Logg inn.
 • For å opptre i samsvar med lovgivningen og for å kunne identifisere deg på en sikker måte trenger vi ditt fødselsnummer (lagres ikke på din mobiltelefon).
 • For å kunne gjennomføre betalingstransaksjonen og oppfylle våre forpliktelser etter Avtalen behandler vi dine kontoopplysninger og kortdata knyttet til din pengekilde (lagres ikke på din mobiltelefon, men kontonummer og maskert kortnummer er synlig i Vipps-appen).
 • For å beskytte din Vipps brukerprofil mot misbruk registrerer vi din pinkode (lagres ikke på din mobiltelefon)
 • For sikkerhetsformål registrerer vi hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem. I tillegg registrerer vi din mobilidentifikator som dannes når du oppretter en Vipps-profil for å kunne identifisere din mobiltelefon som et sikkerhetstiltak (lagres ikke på din mobiltelefon).
 • For å forenkle gjentakende bruk hos et brukersted/nettsted lagrer vi hvilke brukersteder/nettsteder du har akseptert å benytte Vipps Logg inn og Vipps Hurtigkasse på.
 • For å ha historikk, sporbarhet og mulighet for fakturering knyttet til transaksjoner overfor brukerstedet lagrer vi informasjon om hvilke brukersteder du har logget deg på med Vipps Logg inn og Vipps Hurtigkasse.
 • For å la deg bli holdt innlogget med Vipps Logg inn lagrer vi informasjon om nettleseren din og enheter du velger å bruke denne delen av tjenesten på. Til dette bruker vi informasjonskapsler (cookies), se mer om dette under Vipps Vilkår. For å ivareta din sikkerhet og for å motvirke straffbare handlinger mot deg og/eller brukersted lagrer vi også data om brukeradferd og enhetens tilstand for tjenesten Vipps Logg inn.
 • Vi behandler også innholdet i beskjeder du og mottaker, både privat og bedrift, sender til hverandre i tilknytning til transaksjonen. Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven.
 • Transaksjonshistorikk og genererte skjermbilder. Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven.

5.Innhenting av personopplysninger fra offentlige registre

Vipps vil innhente informasjon om deg fra offentlige registre for kvalitetssikring eller dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter Avtalen eller forpliktelser hjemlet i lov.

6.Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli utlevert til andre med mindre det følger av Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. I henhold til Avtalen sender for eksempel Vipps noe informasjon om deg til mottakerne av dine betalinger. Se mer om dette i punkt 5.2 i Vipps Vilkår.
Når du oppretter en Vipps-profil, kan andre Vipps-brukere søke deg opp i løsningen ved hjelp av ditt telefonnummer. Dersom du har aktivert Vipps eFaktura vil Vipps også informere utstedere av Vipps eFaktura om at du har aktivert denne funksjonen, så slike utstedere kan sende deg eFaktura i Vipps. I tillegg vil bruk av Vipps Hurtigkasse og Vipps Logg inn medføre at nettbutikken eller nettstedet får noe informasjon om deg. Se mer om dette i Vipps Vilkår.

I vårt arbeid med å videreutvikle og forbedre Vipps vil vi av og til samarbeide med andre. Dette vil kunne kreve at vi utleverer opplysninger om deg. Om mulig, vil vi gjøre dette uten at samarbeidspartneren får vite din identitet, og vi vil sørge for at opplysningene ikke brukes av samarbeidspartneren utover samarbeidet med oss.

7.Bruk av databehandlere
Det er flere underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Vipps' databehandlere anses ikke som utlevering.

I noen tilfeller overfører Vipps personopplysninger til organisasjoner i land utenfor EØS-området, for eksempel til leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Slike overføringer kan bare gjøres hvis den behandlingsansvarlige eller databehandleren har gitt nødvendige garantier og under forutsetning av at individene sikres håndhevbare og effektive rettigheter.

Det kreves altså et gyldig grunnlag for slik overføring i henhold til GDPR, og noen av følgende vilkår må være oppfylt:

EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.

Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR).

Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

8.Kundeoppfølging og markedsføring

Vipps vil informere deg om egne produkter og tjenester innen kategorien betalingstjenester. Vi vil også gi deg informasjon om andre produkter utover kategorien betalingstjenester ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du samtykker til dette. Dette innebærer at vi kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i Vipps-appen, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til oss.

9.Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Vipps vil behandle personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysninger til bruk for dette formålet vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, Bankenes Misbrukerregister, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Vipps vil også behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning. I henhold til personopplysningsloven § 16 første ledd bokstav b) og e) har du ikke rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert for disse formålene.

10.Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. Dette gjør du ved under "Innstillinger" i appen. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.
Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan du enten utføre endringer selv i appen (for eksempel endring av dine data lagret i Vipps, sletting av profilen din) eller ved å fylle ut vår kontaktskjema på https://www.vipps.no/privat/kontakt-oss eller på personvern@vipps.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

11.Lagringstid
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din Vipps-profil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Vipps så lenge lovgivningen krever det.
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

12.Sikring av personopplysninger
Personopplysninger som Vipps samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til GDPR artikkel 32.

13.Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vårt personombud på personvern@vipps.no eller klage til Datatilsynet.
Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

14.Endringer
Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.

15.Behandlingsansvarlig
Vipps AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt Vipps' personvernpolicy, ta kontakt med oss på www.vipps.no, per e-post personvern@vipps.no eller på telefon 22 48 28 00.