Hopp til hovedinnhold

Vilkår for bedrift, lag og foreninger

Del A - Versjon 1.5 - 24.04.17

Innledning

Vipps Bedrift er et sett betalingstjenester («Tjenestene») levert av DNB Bank ASA («DNB»), Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, org.nr. 984 851 006. DNB er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Vipps Bedrift muliggjør betaling fra personkunder som er brukere av DNBs betalingstjeneste Vipps® til bedrifter som benytter seg av en eller flere Tjenester under Vipps Bedrift.
Disse avtalevilkårene («Avtalen») består av en generell del som gjelder alle betalingsløsninger knyttet til Vipps Bedrift, og en spesiell del for hver enkelt Tjeneste. Der bedriften har et kundeforhold i DNB, gjelder denne Avtalen i tillegg til bedriftens eksisterende kontoavtaler med DNB.


Generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter:

Denne Avtalen gjelder for den juridiske person som inngår avtalen. Avtalen kan ikke overføres til andre, denne begrensningen gjelder også selskaper i samme konsern som bedriften.
DNB kan ensidig endre denne Avtalen. Ved endringer vil bedriften varsles om dette i VippsPortalen. Bruk av en Tjeneste i Vipps for bedrifter etter at vilkårene er oppdatert skal anses som aksept av slike nye vilkår. De til enhver tid gjeldende vilkår for Vipps for bedrifter er tilgjengelige på vipps.no


1. VILKÅR FOR Å KUNNE BENYTTE TJENESTENE:

Følgende vilkår må være oppfylt for at bedriften skal kunne benytte seg av Tjenestene:
 • Person med kompetanse til å binde bedriften må inngå avtale for Vipps for bedrifter, herunder gi tilstrekkelige opplysninger til at DNB kan gjennomføre den nødvendige kundekontroll om nødvendig.
 • Bedriften må ha en bankkonto i en norsk bank
 • Bedriften må være en juridisk person registrert i Norge, eller et offentlig organ
 • Bedriften må ha en e-postadresse
 • Bedriften må ha gjort seg kjent med og akseptert denne Avtalen
 • DNB må ha godkjent bedriften som bruker. DNB reserverer seg rett å nekte godkjenning etter en intern vurdering. Som hovedregel vil DNB ikke godkjenne bedrifter som vil innebære en uakseptabel risiko for DNB, herunder selskaper med lav kredittrating, selskaper som kan skade DNBs omdømme eller selskaper som bryter norsk lov.
Ytterligere vilkår for bruk av den enkelte Tjeneste kan stå i de spesielle vilkår for Tjenesten.

2. OPPNEVNING AV ADMINISTRATOR

Ved innrullering utnevnes en administrator, som med mindre annet oppgis er den kontaktperson som er oppgitt ved avtaleinngåelse. Bedriften gir fullmakt til den som er oppnevnt som administrator til å inngå og administrere avtaler om Tjenester, og å utnevne nye administratorer med tilsvarende fullmakt samt gi tilgang til brukere av VippsPortalen. Bedriften svarer fullt ut for administrators handlinger eller unnlatelser som foretas innenfor fullmakten som er gitt.

3. ENDRING AV OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

Dersom bedriften endrer navn, adresse, bransje, administrator eller oppgjørskonto, skal bedriften straks informere DNB om dette.

4.    PRISER

4.1 De til enhver tid gjeldende priser og offentlige avgifter for Vipps for bedrifter er avhengig av typen abonnement bedriften har tegnet og hvilke Tjenester bedriften benytter, og er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Prisene for abonnement kan endres på 30 dagers varsel. DNB vil dersom ikke annet er avtalt trekke gebyrer direkte fra hvert oppgjør før beløpet godskrives bedriftens konto.

4.2    Dersom DNBs tjenester under denne avtale blir underlagt merverdiavgift, vil DNB beregne merverdiavgift på tjenestene etter gjeldende regler. Slik merverdiavgiftsberegning anses ikke som en prisendring som må varsles etter avsnittet overfor.

5.    OPPGJØR OG FORHOLD TIL DNBs INNLØSER

5.1    DNB gjennomfører betalingstransaksjoner gjennom sin innløser for internasjonale betalingskort, ved trekk fra Vipps-sluttbrukers konto eller på annen måte, og overfører deretter gjennomførte transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto.

5.2    DNB utbetaler daglig netto oppgjør av gjennomførte Vipps-transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto i DNB når midlene er mottatt fra innløser, eller i tilfelle av betalinger uten innløser, innen en virkedag etter at midlene er kommet frem til DNB. Der bedriften har oppgjørskonto i annen bank, er DNB er ansvarlig for gjennomføring av betalingen inntil den er kommet frem til denne banken. Når DNB har gjennomført betaling av oppgjør til det kontonummer som er oppgitt som oppgjørskonto av bedriften, skal oppgjøret anses å være foretatt til korrekt betalingsmottaker.

5.3    Plikten til å utbetale oppgjør gjelder ikke
 • Dersom bedriften forsto eller burde forstått at sluttbrukeren var uberettiget til å benytte mobilenheten eller Vipps-applikasjonen
 • For transaksjoner hvor bedriften har delt opp beløpet for å unngå autorisasjonsgrenser
 • Dersom transaksjonen er gjennomført eller har blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som bedriften er ansvarlig for
 • Dersom annen oppgjørstid er avtalt mellom bedriften og DNB

5.4    DNB kan benytte en innløser for Vipps-transaksjoner som baserer seg på sluttbrukerens betalingskort. Overføringstiden mellom sluttbruker og bedriften avhenger i slike tilfeller av overføringstiden mellom innløser og DNB. DNB vil normalt overføre midler til bedriftens oppgjørskonto innen neste virkedag etter at DNB har mottatt midler fra innløser.

5.5    Bedriftens administrator vil få tilgang til VippsPortalen, en portal hvor bedriften kan administrere Tjenestene og hente informasjon om betalinger foretatt til bedriften gjennom Tjenestene. Administrator kan legge til brukere som vil få tilgang til oppgjørsinformasjon. Brukere og administrator logger inn i VippsPortalen med sin personlige BankID. Som for bruk av BankID ellers, skal brikke og passord ikke deles med andre. Det er bedriftens ansvar å sørge for at personer som ikke lenger skal ha tilgang til VippsPortalen slettes som brukere.

5.6    Oppgjørsinformasjon vil inneholde en referanse slik at hver enkelt betalingstransaksjon kan identifiseres. Bedriften skal kontrollere at oppgjør og oppgjørsinformasjonen DNB tilgjengeliggjør i VippsPortalen er korrekt, og skal rapportere inn eventuelle feil uten ugrunnet opphold og senest innen en måned fra oppgjørsinformasjonen ble gjort tilgjengelig for bedriften. DNB vil i slike tilfeller forfølge saken videre for å klargjøre årsaken til uoverensstemmelsen. Bedriften plikter å bistå DNB med den nødvendige dokumentasjon DNB ber om.

6.    IKKE TILLATTE BETALINGER


Bedriften kan ikke benytte Tjenestene til å motta betalinger i forbindelse med
 • Salg av varer eller tjenester som ikke er i henhold til nasjonal lov
 • Salg av pornografisk materiale som involverer barn, dyr, voldtekt eller annen form for brutalitet
 • Salg av modifiseringschips
 • Salg av varer eller tjenester som krenker noens immaterielle rettigheter
 • Inkasso, uten etter særlig avtale med DNB
 • Spill, lotteri eller veddemål. Lag og foreninger kan avholde mindre lotterier som nærmere angitt i særlige vilkår for denne Tjenesten
 • Salg av drivstoff via selvbetjente drivstoffpumper
 • Fjernsalg av tobakk og elektroniske sigaretter som inneholder nikotin eller tobakk. Dette gjelder bedrifter hvor hovedformålet er salg av tobakksprodukter
 • Fjernsalg av reseptbelagte legemidler
 • Spåtjenester, astrologi eller healing
 • Opplading av andre mobile lommebøker eller elektroniske gavekort
 • Crowdfunding uten etter særlig avtale med DNB

Egne begrensninger kan være angitt i vilkårene for den enkelte Tjeneste.
Bedriften skal kun benytte funksjonalitet for betalingsforespørsel i Tjenestene til å sende enkeltstående forespørsler, og kun når det foreligger et avtalegrunnlag for dette mellom bedriften og sluttkunden. Utsendelse av masseforespørsler er ikke tillatt og vil anses som et vesentlig brudd på Avtalen.

Tjenestene kan benyttes i innsamlingsaksjoner. DNB står fritt til å avslutte eller suspendere en bedrifts mulighet til å drive innsamlinger via Tjenestene.

7.    IMMATERIELLE RETTIGHETER OG MARKEDSFØRING


7.1    Alle immaterielle rettigheter i Tjenesten forblir DNBs eiendom. Bedriften får en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til å benytte Vipps for bedrifter, herunder merkevaren Vipps®, i sin virksomhet i tråd med denne Avtalen. Denne bruksretten faller bort ved opphør av denne Avtalen. Ved opphør forplikter kunden seg til å fjerne alt materiell inneholdende Vipps-logo fra sine utsalgssteder og digitale flater, og å fjerne alle henvisninger til Vipps for bedrifter.

7.2    Bedriften har ikke rett til å endre, modifisere eller dekompilere programvaren som ligger til grunn for Vipps, eller Vipps API for Vipps i app, nettbutikker, butikker eller fakturering. Vipps API-dokumentasjon er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Vipps API-dokumentasjon er DNBs eiendom. Bedriften får ved denne Avtalen en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til Vipps API-dokumentasjon for å benytte seg av Tjenestene.

7.3    Enhver markedsføring som involverer bruk av DNBs merkevarer, herunder Vipps®, krever DNBs skriftlige forhåndssamtykke.

7.4    Bedriften skal gi Vipps som betalingsløsning minst like god synlighet som andre betalingsløsninger hos bedriften.

7.5    Bedriften laster selv opp det navn og logo som skal vises i sluttbrukernes Vipps-applikasjon ved betaling til bedriften gjennom Tjenestene. Bedriften innestår for at navn og logo ikke krenker tredjemanns rettigheter.

7.6    Bedriften skal for øvrig følge DNBs retningslinjer for markedsføring og design av Vipps, tilgjengelig på vipps.no.

7.7    Bedriften skal sørge for at ansatte som bruker Vipps for bedrifter er informert om og overholder disse betingelsene.

8.    PERSONOPPLYSNINGER

8.1    DNB vil behandle personopplysninger i tråd med gjeldende rett.

8.2    DNB er behandlingsansvarlig for opplysninger tilknyttet betalinger utført med Vipps, og gir sluttbrukeren bekreftelse i Vipps-applikasjonen og epost for at betalingen er gjennomført. DNB vil ikke behandle eller lagre opplysninger om kjøpet sluttbrukeren foretar uten etter samtykke fra sluttbruker.

8.3    En oversikt over Vipps-innbetalinger til bedriftens konto vil gjøres tilgjengelig for bedriften.

9. FEIL I BETALINGSOPPDRAG

Har bedriften urettmessig eller feilaktig mottatt en betaling gjennom Vipps, kan DNB rette feilen ved å belaste bedriftens oppgjørskonto innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres godskriving eller belastning som skyldes DNBs forhold av reglene i Finansavtaleloven § 31.

10.    ANSVAR

10.1    DNB vil levere Tjenestene slik som beskrevet i kapittelet for den enkelte Tjeneste. DNBs ansvar etter denne Avtalen, herunder plikten til å utbetale daglig oppgjør i punkt 5, suspenderes dersom det inntrer omstendigheter utenfor DNBs kontroll som DNB ikke kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt DNB i eller i medhold av lov.

10.2    DNB er ikke ansvarlig for indirekte tap, driftstap eller tapt fortjeneste som følge av at en Tjeneste ikke er tilgjengelig.

10.3    Bedriften har selv ansvar for at oppgitt oppgjørskonto er korrekt.

10.4    Tjenestene levert under Vipps for bedrifter er komplementære betalingsløsninger. Ved nedetid på en Tjeneste eller Vipps for personer, er DNB ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at en kunde ikke i stedet kan benytte seg av andre betalingsmåter.

10.5    Vipps er en betalingsløsning og erstatter ikke bedriftens plikt til å dokumentere sitt salg etter bokføringsregelverket og gi sine kunder kvittering for den aktuelle varen eller tjenesten.

10.6    DNBs ansvar for feil eller mangler ved Tjenestene er under enhver omstendighet begrenset til den sum bedriften har betalt til DNB for bruk av Tjenestene i løpet av siste 12 måneder før kravet oppstod.

10.7    Bedriftens kostnader til implementering av Tjenestene, herunder integrering av Vipps API for app og nettbutikk, og integrering av Vipps i butikk med bedriftens kassasystem eller av Vipps Faktura i regnskapssystem, bæres i sin helhet av bedriften.

10.8    DNB vil kunne gi generell bistand til bedriften ved spørsmål om Tjenesten eller den tekniske implementeringen av denne.

11.    SIKKERHET OG SVINDEL

11.1    Vipps er en kortbasert betalingsløsning, som innebærer at DNB gjennom sin avtale med innløser av betalingskort bærer risiko for innsigelser fra kortholder (Vipps sluttbruker) eller dennes kortutsteder om betalingen. Slike innsigelser vil kunne medføre at DNBs innløser tilbakefører beløp («chargeback») DNB har formidlet i Vipps. Bedriften, som brukersted i relasjonen til DNB, skal holde DNB skadesløs for eventuelle chargebacks DNB mottar fra sin innløser dersom disse gjelder bedriftens varer og tjenester, ved at DNB kan trekke slike chargebacks og innløse gebyr for diss (pt. NOK 250,- pr chargeback) direkte fra bedriftens oppgjørskonto eller motregne i bedriftens oppgjør der bedriften ikke har oppgjørskonto i DNB.

11.2    Før en chargeback gjennomføres, skal DNB be om dokumentasjon fra bedriften så snart som mulig etter at en chargeback-forespørsel er mottatt fra innløser. Bedriften skal oversende slik dokumentasjon innen den frist DNB anviser. DNB vil videresende slik dokumentasjon til sin innløser, som avgjør hvorvidt chargeback gjennomføres i hvert tilfelle.

11.3    DNB står fritt til å benytte de sikkerhetsløsninger DNB finner nødvendig for å minimere antall svindelforsøk i Vipps, herunder å kreve en transaksjon verifisert med 3D-secure. En sluttkunde vil også i kjøpsøyeblikket kunne bli bedt om å identifisere seg med BankID som ledd i DNBs forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket.

11.4    DNB har rett til å kontrollere bedriftens overholdelse av denne Avtalen og DNBs retningslinjer for bruk av Vipps bedrift, herunder ved å foreta uanmeldte kontroller av bedriftens lokaler. Bedriften skal rette seg etter tiltak DNB krever iverksatt for å redusere svindelforsøk og overholdelse av Avtalen. DNB kan si opp denne Avtalen dersom andelen svindelforsøk eller andre innsigelser fra sluttbrukere av Vipps er uforholdsmessig høy.

12.    VARIGHET OG OPPSIGELSE

12.1    Avtalen trer i kraft når bedriften har signert Avtalen og DNB har godkjent bedriften. Hver part kan si opp Avtalen med to måneders varsel. Dersom DNB velger å ikke lenger tilby en eller flere Tjenester, skal denne Avtale anses opphørt uten eget varsel hva gjelder disse Tjenestene.

12.2    Ved vesentlig brudd på denne avtalen, kan DNB si opp avtalen med umiddelbar virking. Som vesentlig brudd regnes blant annet:
(i)   Mislighold av betaling for bedriftens bruk av Tjenesten
(ii)   Handlinger som etter DNBs syn skader DNBs eller Vipps’ omdømme eller merkevare
(iii)  Brudd på denne Avtalen som ikke rettes av bedriften innen rimelig frist satt av DNB. Dersom bruddet er vesentlig eller ikke mulig å rette, kan DNB si opp avtalen uten varsel.

12.3    DNB har etter hvitvaskingsregelverket plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforholdet og løpende i kundeforholdet.  DNB kan heve denne Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom kunden ikke gir fyllestgjørende opplysninger DNB krever i forbindelse med DNBs etterlevelse av plikten til å gjennomføre kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll av andre grunner ikke kan gjennomføres. Ved endringer i opplysningene bedriften har gitt ved etableringen av kundeforholdet, herunder endringer av reelle rettighetshavere i bedriften, skal bedriften informere DNB straks.

12.4    DNB kan også heve avtalen hvis DNB får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at kunden benytter Tjenestene på ulovlig måte eller til ulovlig formål, eller bedriften har latt andre benytte Tjenestene på slik måte.

12.5    DNB kan videre uten varsel si opp Avtalen og avvise betalingsoppdrag dersom bedriften settes under administrasjon eller konkursbehandling.

12.6    Oppsigelse vil ikke ha virkning for eventuelle krav DNB har mot bedriften.

13.    KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon fra DNB til bedriften skjer til den e-postadresse bedriften har oppgitt ved avtaleinngåelsen. Bedriften kan ved spørsmål om driftsbrudd eller hendelser relatert til Vipps kontakte DNB hele døgnet på telefon 04800.

14.    TEKNISK INTEGRASJON OG TILGJENGELIGHET

14.1   Når Vipps API oppdateres av DNB, kan dette medføre at bedriften må oppdatere sitt system for å fortsette å bruke Tjenestene. 

14.2   Endring i Vipps API som medfører at bedriften må gjøre endringer på sin side, vil varsles til bedriften sammen med planlagt produksjonsdato for ny versjon. Forrige versjon vil fungere i minst fire måneder fra ny versjon er tilgjengelig i Vipps kundetestmiljø. Dersom bedriften ikke oppdaterer sitt system som anvist av DNB, vil Tjenesten kunne bli utilgjengelig. 

14.3   Vipps har et fast ukentlig vedlikeholdsvindu natt til mandag kl. 02 - 06. I denne perioden kan Vipps være utilgjengelig for sluttbruker uten nærmere varsel. Ved planlagt nedetid utover dette, vil DNB varsle bedriften så tidlig som mulig på den e-postadressen som oppgis av bedriften. Nedetid som er begrunnet i nødvendige sikkerhetstiltak vil gjennomføres umiddelbart, med varsling så snart som mulig.

14.4   Ved uforutsett driftsavbrudd/nedetid på Vipps, vil DNB varsle bedriften så snart som mulig til den e-postadressen som oppgis av bedriften. DNBs varsel vil, om mulig, inneholde informasjon om når situasjonen ventes rettet. DNB vil jevnlig oppdatere bedriften om utviklingen. 

15.    LOVVALG OG TVISTLØSNING

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Bedriften godtar Oslo tingrett som rett verneting for enhver tvist som springer ut av Avtalen.

<!--[if !supportLists]-->4.1            <!--[endif]-->Vipps er en betalingsløsning og erstatter ikke bedriftens plikt til å dokumentere sitt salg etter bokføringsregelverket og gi sine kunder kvittering for den aktuelle varen eller tjenesten.

Særlige vilkår for tjenesten Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter

Del B


1. BRUKSOMRÅDER OG BESKRIVELSER

Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter er en Tjeneste til bruk for betalingsoverføringer fra forbrukere til bedrifter, foreninger og lag gjennom DNBs applikasjon Vipps.
Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps Bedrift. Tjenesten kan bare benyttes av bedriften til å motta penger.

2. ETABLERING AV TJENESTEN

Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til DNB. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på salgssted og oppgjørskonto. Det er et krav at bedriften er eier av oppgjørskontoen. Etter at bedriften er godkjent av DNB for bruk av Tjenesten aktiveres avtalen umiddelbart. Bedriften får avtaledokumenter som må signeres og returneres innen den frist som angis i oversendelsesbrevet. Dersom Tjenesten sperres som følge av bedriftens manglende overholdelse av fristen, må bedriften kontakte DNB for å få et nytt signeringsoppdrag.

Bedriften kan laste ned en egen app for bedrifter («Bedriftsappen») for å administrere sitt kundeforhold og få oversikt over betalinger som foretas til bedriften.

3. BETALING

3.1    Bedriften opprettes som eget Vipps brukersted og kan motta betalinger fra privatpersoner med Vipps-profil. Bedriften blir søkbar i sluttkundens app basert på navn og/eller et unikt nummer. Betalingene vil overføres til den konto bedriften har oppgitt. Detaljert informasjon om betalinger vil vises i egen rapport som distribueres til bedriften.

3.2    Dersom bedriften tar i bruk Bedriftsappen, vil betalingsbekreftelse for den enkelte transaksjon være synlig i appen. Dersom bedriften ikke benytter Bedriftsappen, må bedriften selv kontrollere sluttbrukers kvittering, herunder beløp, mottaker og tidspunkt på sluttbrukers enhet, før utlevering av varen.

4. VippsGO

4.1    Bedriften kan aktivere VippsGO, hvor bedriften gjennom en egen selvbetjeningsportal kan registrere sine varer tilgjengelig for kjøp på sin profil i Vipps. Sluttbruker vil kunne velge varer enkeltvis og foreta en samlet betaling.

4.2    Ved kjøp gjennom VippsGO, vil informasjon om salg bli gjort tilgjengelig for bedriften, og sluttbruker vil kunne se oversikt over sine kjøp i sin Vipps-applikasjon. Det er bedriftens eget ansvar å overholde gjeldende regelverk knyttet til kassasystem og bokføring, og å tilby sluttbruker separat kvittering fra eget kassasystem.

4.3    Bedriften skal sørge for å holde sitt utvalg oppdatert gjennom selvbetjeningsportalen, og markere en vare som «utsolgt» dersom den ikke er tilgjengelig. Beskrivelse og illustrasjoner av varer og tjenester skal være saklig, korrekt og ikke villedende eller på annen måte fremstå som stridende mot god forretningsskikk overfor forbrukere.

4.4    VippsGO er en tilleggstjeneste som prises bedriften separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vipps.no.
           
5. UTSJEKK

5.1    Når tjenesten «utsjekk» er aktivert av bedriften, vil det først bli foretatt en reservasjon på sluttkundes kort. Betalingen gjennomføres med endelig virkning når bedriften deretter markerer varen som utlevert ved å sjekke den ut.

5.2    Dersom bedriften har bedt om tjenesten «utsjekk» må bedriften se til at betalingen blir sjekket ut enten på sluttkundes telefon eller i Bedriftsappen (Vipps Bedrift) ved utlevering. Dersom dette ikke gjøres vil ikke transaksjonen fullføres og pengene blir returnert til betaler etter kortutstedende banks gjeldende regler. Betalingen vil da få status «kansellert» i sluttkundes app og bedriftens app.

5.3    Bedrifter som velger å aktivere denne tjenesten bør derfor sikre at alle som tar i mot betalinger med Vipps på vegne av bedriften, har nødvendig opplæring. DNB har ikke erstatningsansvar for transaksjoner som blir refundert til betaler.

5.4    Funksjonen utsjekk bestilles ved å ta kontakt med DNB.

6.   INFORMASJON OM VIPPS PÅ SALGSSTEDET

6.1    Bedriften skal velge et navn på sitt/sine salgssted som gjør det enkelt for forbrukeren å vite at betaling skjer til rett mottaker. DNB kan suspendere salgssteder som inneholder misvisende, uklare eller støtende navn. Bedriften må selv laste opp sin logo i bestillingsskjemaet og innestår for rettigheter til bruk av logo og navn på salgssted.


6.2    På det fysiske utsalgsstedet skal bedriften og deres representanter:
 • Tydelig angi navn på salgssted i Vipps, med identifikasjonsnummer
 • Gi sluttkunden en kvittering for sitt kjøp – Vipps er kun kvittering for betalingsoverføringen
 • Benytte Vipps’ logo i tråd med anvisning fra DNB. Bedriften skal benytte seg av DNBs salgsmateriale der det er utsendt.

6.3    Hvis bedriften benytter Bedriftsappen til å oppgi plasseringen av utsalgsstedet, vil DNB gjøre utsalgsstedets lokasjon tilgjengelig for Vipps sluttbruker.

7.    BEGRENSNINGER I BRUK AV TJENESTEN

7.1    Tjenesten kan bare brukes i fysiske utsalgssteder, som betaling for en vare eller tjeneste som leveres samtidig som betalingsoverføringen. Salg av varer eller tjenester som ikke leveres i sin helhet før eller samtidig som betalingsoverføringen, f.eks. abonnementstjenester eller internettbetalinger, er ikke tillatt.

7.2    Bedriften kan benytte Tjenesten til å motta kontingentbetalinger og medlemsavgifter. Bedriften må selv sikre at slike betalinger tilfredsstiller eventuelle offentligrettslige krav til innrapportering.

7.3    Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til basarer og mindre lotterier med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner, forutsatt at slike lotterier ikke er det aktuelle lags primærinntektskilde, og lotteriet for øvrig avholdes i tråd med gjeldende lovgivning.

7.4    Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til billettsalg for arrangementer hvor billettsalget over Vipps er under 100 000 kroner.

7.5    Tjenesten kan ikke brukes til utbetaling av kontanter til sluttkunden.

Særlige vilkår for Tjenesten Vipps i app

Del C


1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN


1.1    Vipps i app er en Tjeneste til bruk i betalingsoverføringer fra forbrukere til bedrifter («bedriften») som tilbyr kjøp fra sine applikasjoner, ved at DNBs Vipps API integreres som betalingsløsning i bedriftens applikasjon. Vilkårene for Tjenesten gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2    Sluttkunden vil, etter å ha angitt Vipps som betalingsmåte i bedriftens app, godkjenne betalingen i Vipps på sin mobil. Sluttkunden får deretter opp en bekreftelse på gjennomført betaling, som videreformidles til Kundens app.

1.3    Vipps betalinger i app kan integreres med bedriftens applikasjoner i iOS, Android og Windows Phone.

2. ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1    Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til DNB. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på app(er) som skal integreres med Vipps og oppgjørskonto i DNB.

2.2    DNB forbeholder seg rett til å avvise bedrifter eller apper som etter DNBs vurdering kan skade DNBs eller Vipps’ omdømme, eller innebærer økonomisk risiko for DNB.

2.3    Etter at bedriften er godkjent av DNB for bruk av Tjenesten, aktiveres Tjenesten.

2.4    Bedriftens app integreres med Vipps i app API, som mottas etter aktivering av Tjenesten. Utfyllende veiledning og retningslinjer for integrering/installasjon og testing av Tjenesten vil gjøres tilgjengelig for bedriften. I forbindelse med implementering av Tjenesten i bedriftens app, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.5    Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan forekomme at sluttbrukere ikke kan benytte Tjenesten dersom bedriftens app støtter en eldre versjon av operativsystem enn Vipps. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEGRENSNINGER I BRUK AV VIPPS I APP SOM BETALINGSFORM


3.1    I tillegg til de begrensninger som er angitt i Avtalens generelle del, gjelder følgende for Vipps i app: Bedriften har selv ansvar for å overholde de regler som gjelder for utforming av apper, og salg gjennom apper, satt av Apple, Google og eventuelle andre plattformer, og skal holde DNB skadesløs for ethvert tap som oppstår for DNB som følge av bedriftens manglende overholdelse av slike regler. Hvorvidt Vipps i App godtas som betalingsløsning i bedriftens app av Apple, Google eller andre er utenfor DNBs kontroll.

4. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

4.1    Bedriftens app skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra DNB, som finnes på https://www.vipps.no.

4.2    Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

4.3    Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering fra DNB er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

4.4    Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.  

4.5    I forbindelse med test og drift av Tjenesten vil bedriften få tilgang til sertifikater og nøkler knyttet til bedriftens profil. For å unngå misbruk skal bedriften sikre at uvedkommende ikke får tilgang til slike sertifikater og nøkler.

4.6    Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte DNB for sperring av tjenesten.

5. ANSVAR

5.1    DNB leverer dokumentasjon og programvare for integrasjon av Vipps i bedriftens app som den er, uten garanti for eventuelle feil, for eksempel feil som resulterer i at Vipps ikke åpner fra bedriftens app.  Forøvrig gjelder de generelle vilkår.

Særlige vilkår for tjenesten Vipps i nettbutikker/ehandel

Del D


1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN


1.1    Vipps i nettbutikker er en Tjeneste til bruk for betalinger fra forbrukere til bedrifter gjennom DNBs applikasjon Vipps i forbindelse med vare eller tjenestesalg på nett. Tjenesten kan også etter særlig avtale med DNB benyttes i fysisk handel (Remote Request), hvor bedriften initierer en betalingsforespørsel via Vipps netthandel API integrert i bedriftens kassasystem. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2    Overordnet vil Tjenesten innebære at bedriftens sluttkunder velger Vipps som betalingsmåte på nettstedet. Sluttkunden vil motta en betalingsoppfordring fra bedriften i sin Vipps-applikasjon, som bekreftes av sluttkunden. Bedriften mottar deretter beskjed om betalingen, og kunden rutes videre til en kvitteringsside på bedriftens nettsted.

1.3     Bedriften kan be om ytterligere teknisk dokumentasjon av løsningen før Tjenesten aktiveres.

1.4    Vipps tilbys også som betalingsmetode av flere leverandører av betalingsløsninger på nett (PSP). Opplysninger om hvilke PSPer som støtter Vipps-betaling finnes på vipps.no.

2.    ETABLERING OG AKTIVERINGAV TJENESTEN

2.1    Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til DNB. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på nettsted(er) som skal benytte med Tjenesten og oppgjørskonto i DNB.

2.2    DNB forbeholder seg rett til å avvise bedrifter eller nettsteder som etter DNBs vurdering kan skade DNBs eller Vipps’ omdømme, eller innebærer økonomisk risiko for DNB.

2.3    Etter at bedriften er godkjent av DNB for bruk av Tjenesten, vil bedriften motta nødvendig dokumentasjon for å integrere Tjenesten som betalingsløsning på sitt nettsted.

2.4    I forbindelse med implementering av Tjenesten på bedriftens nettsted, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.5    Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere av bedriftens nettsted ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1    Bedriftens nettsted skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra DNB.

3.2    Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

3.3    Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering i Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

3.4    Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.  

3.5    Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte DNB for sperring av Tjenesten. 

3.6    Ved bruk av tjenesten i fysisk handel skal bedriften kun sende betalingsforespørsler enkeltvis i forbindelse med et salg hvor sluttkunde er tilstede. Telefonsalg/oppsøkende fjernsalg er ikke tillatt uten etter egen avtale med DNB. 

4. ANSVAR

4.1    DNB leverer dokumentasjon for integrasjon av Vipps i bedriftens nettsted som den er, uten garanti for eventuelle feil. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.

Særlige vilkår for tjenesten Vipps Faktura

Del E


1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN


1.1    Vipps Faktura er en Tjeneste til bruk for betaling av faktura fra forbrukere til bedrift gjennom DNBs applikasjon Vipps. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2    Overordnet vil Tjenesten innebære at bedriften kan sende faktura til sine fakturamottakere som også er Vipps-brukere (sluttkunde), enten direkte eller via en medhjelper. Sluttkunden vil motta en betalingsoppfordring fra bedriften med en lenke til fakturabilag, i sin Vipps-applikasjon. Denne betales ved bekreftelse av sluttkunden. Bedriften vil daglig motta informasjon fra DNB om gjennomførte betalinger.  

2.    ETABLERING OG AKTIVERINGAV TJENESTEN

2.1    Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til DNB. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator og oppgjørskonto.

2.2    DNB forbeholder seg rett til å avvise bedrifter eller nettsteder som etter DNBs vurdering kan skade DNBs eller Vipps’ omdømme, eller innebærer økonomisk risiko for DNB.

2.3    Etter at bedriften er godkjent av DNB for bruk av Tjenesten og har signert tilsendte avtaledokumenter, vil bedriften motta DNB API for Vipps Faktura for å integrere Tjenesten som faktureringskanal, eller gis tilgang til Tjenesten gjennom medhjelpers faktureringssystemer.

2.4    Aktivering av Tjenesten forutsetter at bedriften enten har implementert DNBs API for Vipps Faktura eller får tilgang til dette gjennom avtale med medhjelper som lovlig kan sende og motta fakturainformasjon til og fra DNB, på vegne av bedriften. Bedriften er ansvarlig for at medhjelper overholder bestemmelsene i denne Avtalen. Videre må bedriften besørge at DNB kan motta url-lenke til fakturagrunnlag enten fra bedriften selv, eller fra medhjelper eller fakturahotell etter egen avtale om dette. Dersom bedriften har et prioritert faktureringssystem, kan aktivering av Tjenesten også være avhengig av enkelte tilpasninger i dette. 

2.5    Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere som skal motta faktura ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1    Ethvert materiell som inneholder merkenavnet Vipps skal vise bedriftens logo, bannere og liknende i tråd med retningslinjene fra DNB. 

3.2    Bedriften er ansvarlig for å overholde de til en hver tid gjeldende regler for deres virksomhet, herunder krav til fakturaer som sendes til sluttkunde. Dette gjelder blant annet regler om påkrevet betalingsinformasjon og øvrig informasjonsplikt, markedsføring og behandling av personopplysninger. Bedriften skal ikke sende sluttkunder forespørsler om donasjoner, pengegaver eller liknende. Videre skal betalingsfrist angis i samsvar med bransjepraksis. Fakturautstedelse til mindreårige kan bare skje i den grad det er tillatt etter vergemålslovgivningen. Manglende overholdelse av forpliktelser etter dette punktet vil anses som mislighold av Avtalen. 

3.3    Bedriften er ansvarlig for at utstedte fakturaer er rettmessige. Sluttkundes eventuelle innsigelser mot kravets størrelse eller eksistens er et forhold mellom bedriften og sluttkunden.

3.4    Bedriften er ansvarlig for å levere betalingsinformasjon til DNB i henhold til avtale. 

3.5    Bedriften kan ikke annullere en faktura eller endre innholdet av denne etter at den er bekreftet mottatt av DNB.
Bedriften kan ikke annullere en faktura eller endre innholdet av denne etter at den er bekreftet mottatt av DNB.

3.6    Vipps er en ny måte å betale faktura på. Avtale om Vipps som faktureringsmåte mellom bedriften og sluttkunden anses inngått når den første faktura fra bedriften er betalt. Dersom sluttkunden ikke betaler en Vipps Faktura innen forfall, kan bedriften selv sende ny regning på papir eller i annen avtalt faktureringskanal. Ved mislighold av den første fakturaen utstedt til en sluttkunde i Vipps Faktura, skal etterfølgende utstedelse i annen faktureringskanal ikke belastes med purregebyr.

3.7    Bedriften skal sikre at de relevante ansatte i bedriften, eller hos eventuell medhjelper, er informert om vilkårene for Tjenesten og er ansvarlig for ansattes bruk av Vipps Faktura. 

3.8    I forbindelse med test og drift av Tjenesten vil bedriften kunne få tilgang til sertifikater og nøkler knyttet til bedriftens profil. For å unngå misbruk skal bedriften sikre at uvedkommende ikke får tilgang til slike sertifikater og nøkler.

3.9    Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte DNB for sperring av Tjenesten. 

4. OPPGJØR

4.1    DNB vil gjennomføre brutto oppgjør av gjennomførte Vipps-transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto i DNB. DNB vil trekke gebyrer fra bedriftens oppgjørskonto eller annen anvist konto i DNB, den siste dagen i hver måned. Dersom bedriften ikke har oppgjørskonto eller egen begyrkonto i DNB, vil DNB gjennomføre netto oppgjør som beskrevet i del A, punkt 5.

5. ANSVAR


5.1    Betalingsinformasjonen DNB mottar fra bedriften eller dennes medhjelper, skal gjøres uendret tilgjengelig for sluttkunden i Vipps.

5.2    DNBs ansvar for å behandle betalingsinformasjon fra bedriften starter når DNB har mottatt denne i sine systemer og kvittert for mottak, og slutter når sluttkunden har behandlet fakturaen i Vipps eller fakturaen er utløpt i henhold den til enhver tid gjeldende produktbeskrivelsen publisert på vipps.no. 

5.3    DNB kan returnere et betalingskrav til bedriften dersom DNB ikke kan identifisere sluttkunden ut fra mottatt informasjon. 

5.4    Lenke til fakturagrunnlag hos enten bedrift, medhjelper eller fakturahotell vil være tilgjengelig for sluttkunden i Vipps så lenge bedriften, medhjelperen eller fakturahotellet tilbyr tilgjengelighet. 

5.5    DNB leverer Vipps Faktura API-dokumentasjon for integrasjon av Vipps Faktura i bedriftens faktureringssystem som den er, uten garanti for eventuelle feil. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.

Vilkår Privat / Terms and conditions

Versjon 1.4 - 07.11.16

1. OM TJENESTEN

Vipps er en betalingstjeneste levert av DNB Bank ASA («DNB») som kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om Vipps og hva du kan bruke Vipps til på www.vipps.no.

2. AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og Vipps Personvernpolicy (felles benevnt «Avtalen»). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i Avtalen er deg som kunde og DNB Bank ASA, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, org.nr. 984 851 006.

2.2 Hva må til for å kunne bruke Vipps

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Vipps:
 • Du må ha et kontoforhold i en norsk bank.
 • Du må ha et debet- eller kredittkort utstedt av en norsk bank (en «Pengekilde»). Dersom du bruker et Visa debetkort utstedt av DNB til en utgående betaling, vil DNB kunne trekke beløpet direkte fra din bankkonto tilknyttet dette kortet. Da vil denne bankkontoen også regnes som en Pengekilde. Du kan tilknytte flere alternative Pengekilder til Vipps.
 • Du må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjerming av hemmelig nummer. Dersom du har hemmelig nummer, kan du ikke bruke Vipps.
 • Vipps fungerer på telefoner med iOS, Android eller Windows Phone.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må være over 15 år. Er du mellom 15 og 18 år kan du bare overføre beløp du selv har rådighet over.
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
 • DNB må godkjenne deg som bruker. Mer detaljert informasjon om hvilke mobiltelefoner og hvilke betalingskort du kan bruke sammen med Vipps finner du på www.vipps.no.
3. BRUK AV VIPPS

3.1 Hva du kan bruke Vipps til

Vipps er en betalingsløsning som gjør at du blant annet kan betale i butikker, på internett og i applikasjoner der du ser Vippssymbolet. Du kan overføre penger til lag, foreninger og organisasjoner, og du kan motta og overføre penger til andre personer. Du kan også se og betale regninger med tjenesten Vipps Faktura, se punkt 3.3.

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser

Før du begynner å bruke Vipps må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. Ved første gangs registrering identifiserer du deg ved å fullføre registreringsprosedyren i Vipps. DNB vil verifisere din identitet blant annet ved automatisk oppslag mot Skatteetatens folkeregister.

DNB har satt beløpsgrenser for bruk av Vipps på grunn av regler i hvitvaskingslovgivningen. Beløpsgrensene finner du i Vipps og på vipps.no. Når din bruk av Vipps overstiger disse beløpsgrensene, må du identifisere deg med BankID for å kunne fortsette å bruke Vipps. Du får beskjed i Vipps når det skjer. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du verken kunne motta eller sende penger i Vipps. Penger som er sendt deg vil bli refundert til avsender dersom du ikke identifiserer deg innen 3 dager fra pengene er sendt.

3.3    Vipps Faktura

Fra og med Vipps versjon 1.6 kan du aktivere funksjonaliteten Vipps Faktura, som gir deg muligheten til å betale regninger i Vipps. Når du aktiverer Vipps Faktura, samtykker du til at DNB kan informere Vipps Faktura-utstedere om at du er Vipps Faktura-bruker. Du samtykker også til at alle slike utstedere kan sende deg dine regninger i Vipps. Dersom du ikke betaler regningene du mottar i Vipps Faktura, vil tjenesten etter hvert skrus av automatisk. Du kan selv reaktivere tjenesten under "Min profil" i appen. Hvor det står "Motta regninger i Vipps" kan du swipe og fjerne markering for Vipps Faktura. Da vil du motta dine fakturaer som før. Du er selv ansvarlig for å betale dine mottatte regninger på annen måte dersom du velger å ikke betale dem i Vipps Faktura.

4. PRISER

Ved bruk av Vipps kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no under Spørsmål, Pris og beløpsgrenser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

5. BETALINGSOPPDRAG

5.1 Utgående betalinger

Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Vipps gir du DNB fullmakt til å gjennomføre betalingen på dine vegne.

Ved betalingsoppdrag til privatpersoner søker du opp mottakers telefonnummer eller navn fra din kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil hen motta SMS om at du har utført betalingen og må registrere seg som Vipps-bruker for å kunne motta betalingen. Dersom mottakeren ikke tar i bruk Vipps innen den fristen som Vipps setter for dette, blir beløpet tilbakeført til deg.

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner må du selv kontrollere at mobilnummeret du bruker er korrekt. Når du bruker Vipps til å betale en privatperson, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises i mottakerens Vipps-applikasjon.

Når du bruker Vipps til å betale næringsdrivende, lag, foreninger eller veldedige organisasjoner ved å søke profilene deres opp i Vipps, må du selv kontrollere at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, før du bekrefter betalingen. Denne informasjonen er for eksempel mottakerens navn, unike ID-nummer og navn på salgsstedet. Når du bruker Vipps på denne måten, vil ditt navn, beløp, siste fire sifre i ditt mobilnummer og eventuell melding vises for mottaker.

Når du skal handle hos godkjente brukersteder på nettet eller i mobilapplikasjoner, vil Vipps være et betalingsalternativ på nettstedet/applikasjonen. Hos noen fysiske butikker vil butikken kunne sende deg en betalingsforespørsel for en vare eller tjeneste fra sitt kassasystem. Velger du å betale med Vipps, vil en dialog i Vipps angi beløp og mottaker, og du må bekrefte dette for å fullføre betalingen. Når du bruker Vipps på denne måten, vil DNB formidle beløp og eventuell melding du skriver til mottaker sammen med en transaksjons ID. Når du handler på nett eller i app, kan du hos noen brukersteder også benytte deg av funksjonen «Fyll inn mine Vipps-detaljer» slik at din leveringsadresse fylles ut automatisk.

Med Vipps Faktura vil du motta en elektronisk faktura med nødvendig betalingsinformasjon fra fakturautsteder i din Vipps. Velger du å betale denne i Vipps, må du bekrefte fakturaen, og betalingen fullføres. Usteder vil motta avstemmingsinformasjon om din betaling. Dersom du har aktivert push-varslinger i Vipps, vil du motta et varsel når du mottar en ny faktura her. Enkelte veldedige organisasjoner vil også få anledning til å sende deg forespørsler om donasjoner gjennom Vipps Faktura.

Avhengig av beløpets størrelse og tidligere kjøp kan du bli bedt om å foreta flere sikkerhetstiltak, som bekreftelse med BankID, for å gjennomføre betalinger.

Når du bruker et kredittkort som Pengekilde kan det påløpe kostnader for bruk av kredittkort dersom det følger av avtalen mellom deg og utstederen. DNB yter ikke kreditt ved din bruk av Vipps.

5.2 Inngående betalinger og betalingsanmodninger

Du kan motta betalinger fra andre i Vipps. Du kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Du kan bare gjøre dette dersom du har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den du sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses ses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir DNB rett til å avslutte din tilgang til Vipps.

5.3 Avvisning av betalingsoppdrag

DNB kan avvise et betalingsoppdrag dersom lovbestemte eller avtalefestede vilkår for å gjennomføre et betalingsoppdrag ikke er oppfylt. DNB vil for eksempel avvise oppdrag ved manglende dekning i Pengekilden samt ved mistanke om misbruk, bedrageri, hvitvasking av penger eller forsøk på noe av dette. Det er ikke tillatt å bruke Vipps som betaling for innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling som er ulovlig i Norge, og ved mistanke om slik bruk vil DNB avvise betalingsoppdraget. Ethvert misbruk som beskrevet i denne bestemmelsen eller mistanke om dette, kan ses som et vesentlig avtalebrudd som gir DNB rett til å avslutte tilgangen din til Vipps og heve denne Avtalen, i henhold til punkt 6.5.

Hvis det er lovlig adgang til det, vil du motta informasjon om at betalingsoppdraget ditt er avvist, og hva du kan eventuelt gjøre for å rette forholdet slik at betalingen kan gjennomføres.

5.4 Refusjon

Dersom du betaler for en vare eller tjeneste med Vipps og etter avtale med selger, eller av en annen grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet refunderes til den bankkonto du har oppgitt i Vipps.

5.5 Feil ved betalingstransaksjoner

Når du har bekreftet et utgående betalingsoppdrag i Vipps, er betalingen endelig og du kan ikke tilbakekalle dette. Dersom du mener at et betalingsoppdrag ikke er godkjent av deg, må du benytte klageadgangen som er beskrevet i punkt 5.7.

Dersom du har mottatt en betaling i Vipps på grunn av en feil fra DNB, kan DNB rette denne feilen ved å belaste Pengekilden din innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes DNBs forhold av reglene i finansavtalelovens § 31 og § 32.

5.6 DNBs ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger

DNB skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i Vipps. Dersom DNB gjør en feil i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal DNB rette feilen, og dekke ditt tap med de begrensninger som følger av finansavtalelovens § 40, 41 og 42. DNB kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter utenfor DNBs kontroll, som DNB ikke kunne forutse eller unngå følgene av, se punkt 9.3. Feil eller forsinkelser i betalingsformidlingen som skyldes svikt i telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Vipps fungerer, vil alltid regnes som slike omstendigheter.
DNB er også ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger du ikke har godkjent, dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtalelovens § 35.

DNB er ikke ansvarlig for feil du selv har gjort når du har lagt inn et betalingsoppdrag i Vipps, se punkt 6.1 og 5.1. For eksempel er DNB ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil beløp, eller lignende.

DNB er uten ansvar for innholdet i Vipps-fakturaen og betalingskravet. DNB har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet. Dersom du mener at DNB er ansvarlig for feil ved et betalingsoppdrag, må du henvende deg til DNB og reklamere i samsvar med punkt 5.7. Dersom du mener det er feil ved en regning du har mottatt i Vipps Faktura, må du kontakte utstederen av denne direkte.

Når du har gjennomført en betaling i Vipps, vil DNB sende deg en bekreftelse på betalingen på epost og i Vipps. Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste med Vipps, er selger selv ansvarlig for å gi deg kvittering på kjøpet. DNBs bekreftelse for betalingen i Vipps er ikke en kvittering for kjøpet.

Når du kjøper varer eller tjenester, er det selger som er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved disse, og ikke DNB.

DNB påtar seg ikke noe ansvar for pengeinnsamlinger som du velger å overføre penger til gjennom Vipps. 

Dersom du betaler til noen i Vippsstarter som har satt et innsamlingsmål, vil DNB overføre din betaling til mottaker uavhengig av om det økonomiske målet er nådd eller ikke. DNB kontrollerer ikke at mottaker benytter midlene til det målet som er oppgitt.

5.7 Reklamasjon og tilbakeføring av beløp

Hvis du mener at DNB har gjennomført en betaling du ikke har godkjent, må du reklamere til DNB. Da skal banken dokumentere at betalingen er autentisert (godkjent), korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil. Det at det er din Vipps-profil som har blitt brukt til å betale med, er ikke alene et tilstrekkelig bevis for at det er du som har foretatt betalingen eller opptrådt svikaktig overfor banken.

Hvis du likevel mener at DNB har ansvaret, skal DNB tilbakeføre beløpet og erstatte rentetapet fra belastningstidspunktet, forutsatt at du sender krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at du ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom du skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller at DNB har tatt ut søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemda Bank innen fire uker fra mottak av skriftlig innsigelse fra deg. Dersom saken blir avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen DNB ble kjent med avvisningen. Ved tilbakeføring kan DNB holde tilbake din egenandel etter punkt 6.6.

Dersom du mistenker at du kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med en betaling, kan DNB kreve at du anmelder forholdet til politiet.

Dersom du får tilbakeført penger etter denne bestemmelsen, kan DNB likevel kunne kreve pengene tilbake igjen på et senere tidspunkt, dersom banken da kan sannsynliggjøre at det var du som godkjente betalingen og at banken derfor er fri for ansvar.

6. DITT ANSVAR

6.1 Korrekte opplysninger

Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv til DNB er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg er det ditt ansvar å rette opplysningene i Vipps. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer. DNB kontrollerer ikke dette.

Du er selv ansvarlig for å påse at mobilnummeret til mottaker er korrekt når du skal betale til en privatperson slik som beskrevet i punkt 5.1. Du er også ansvarlig for å påse at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, når du skal betale til en næringsdrivende, lag forening eller veldedig organisasjon, se punkt 5.1.

6.2 Personlig kode – PIN

Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. punkt 3.2, må du velge en personlig kode («PIN»). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder du bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til din Pengekilde eller til din mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og du må ikke overlate din PIN-kode til andre. Det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din Vipps-applikasjon. Du skal ikke under noen omstendighet oppgi din PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til DNB. Dersom noen utenforstående ber deg oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal du anse dette som et forsøk på svindel, nekte å utlevere opplysningene, og melde forholdet til DNB uten ugrunnet opphold. Dersom din Pengekilde i Vipps er knyttet til et kundeforhold med en annen bank eller finansinstitusjon er det ditt ansvar å varsle til den aktuelle banken eller finansinstitusjonen.

6.3 Mistet eller stjålet mobiltelefon

Dersom din mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller du har mistanke om uberettiget bruk av Vipps, skal du melde forholdet til DNB så snart som mulig. Når du har gitt slik melding vil DNB sperre bruken av Vipps inntil videre.

6.4 Rettmessig bruk

Du kan ikke bruke Vipps i strid med gjeldende norsk lovgivning eller i strid med Avtalen. Skal du benytte Vipps i næringsvirksomhet eller for å kunne ta i mot betalinger til ditt lag, forening eller organisasjon, må du inngå en egen avtale om dette med DNB. Bruk av Vipps med personlig profil i næringsvirksomhet anses som et vesentlig brudd på Avtalen som vil føre til sperring av din Vipps-profil.

Dersom du bruker Vipps på en måte som medfører risiko for hvitvasking av penger, for eksempel til kjøp og salg av Bitcoins, eller på en måte som oppleves som støtende eller sjikanerende for andre Vipps-brukere, for eksempel ved å sende upassende meldinger til andre brukere, kan DNB sperre din Vipps-profil. Du kan ikke benytte Vipps på en mobiltelefon som er jailbreaket/rooted. Bruk av Vipps på en telefon som er modifisert på denne måten skaper risiko for misbruk av Vipps og kompromittering av opplysningene du legger inn i appen. DNB vil derfor betrakte bruk av Vipps på en telefon som er jailbreaket/rooted som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av Vipps som betalingsinstrument, som har betydning for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk med dette som årsak.

6.5 Konsekvenser av urettmessig bruk

Dersom DNB har rimelig grunn til å tro at du bruker Vipps i strid med lov eller denne Avtalen har DNB rett til å stanse din bruk av Vipps midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har DNB rett til å heve Avtalen. DNB har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6.6 Misbruk av Vipps

Du er ansvarlig for inntil 1 200 kroner for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Du svarer for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet eller forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Ditt ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at DNB har fått beskjed og din Vippsprofil er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din Vipps på grunn av forhold hos DNB.

6.7 DNBs kundekontroll – konsekvenser

DNB har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforholdet og løpende i kundeforholdet. Dette kan inkludere undersøkelser om bruk av Vipps. Hvis DNB krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av Vipps, eller gi DNB andre opplysninger. Dersom du ikke gir DNB de nødvendige opplysningene i forbindelse med DNBs arbeid med kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan DNB heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at DNB kan kommunisere med deg direkte i Vipps, til det telefonnummer du har oppgitt i Vipps eller på den e-postadressen du har oppgitt.

8. VIPPS PERSONVERNPOLICY

For at du skal kunne bruke Vipps, trenger DNB å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Det aller meste av dette er opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg og som genereres når du bruker tjenesten. DNB har laget en egen personvernpolicy for Vipps som du finner under «Cookies og Personvern» i menyen i Vipps. Vipps Personvernpolicy er en del av Avtalen.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

9.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge DNB tilbyr Vipps. DNB kan velge å avslutte Vipps med to måneders varsel. DNB kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan DNB si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte DNB. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Vipps fra enheten din. Dersom du ikke benytter Vipps over en periode på seks måneder, kan DNB velge å deaktivere din Vipps-profil.

Du kan skru av funksjonen Vipps Faktura under innstillinger i Vipps. Dersom Vipps Faktura skrus av, vil du ikke lenger motta nye regninger her, men du vil fortsatt kunne se og betale ikke-forfalte regninger som allerede ligger i løsningen.

9.2 Endringer i Avtalen

DNB kan endre Avtalen uten varsel. De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Vipps og på www.vipps.no. Endringer som ikke er til din fordel kan DNB bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Vipps. Dersom du bruker Vipps etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan DNB gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte DNB og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

9.3 Midlertidig opphold av Avtalen

DNBs plikter etter denne Avtalen – herunder utbetalings- og belastningsplikt – opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor DNBs kontroll og som DNB ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt DNB i eller i medhold av lov.

9.4 Kontakt med DNB om Vipps

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte DNB for hjelp og informasjon på: www.vipps.no, www.dnb.no, eller på telefon 04800. Melding om tap av mobiltelefon eller melding om sperring av Vipps skal skje på telefon 04800.
9.5 Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med DNB og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

9.6 Konsesjoner og tilsyn

DNB Bank ASA har konsesjon som bank, og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo og Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.

Terms and conditions

Versjon 1.4 - 07.11.16

This English version of the Agreement is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Agreement, the Norwegian version shall take precedence.

1. ABOUT THE SERVICE

Vipps is a payment service provided by DNB Bank ASA (“DNB") and can be downloaded as a mobile phone application. You can find more information about Vipps and how it can be used at www.vipps.no.

2. ENTRY INTO THE AGREEMENT 

2.1 The Agreement and Parties

This Agreement consists of the terms and conditions in this document and the Vipps Privacy Protection Policy (jointly referred to as "the Agreement"). In addition to the terms and conditions in the Agreement, relevant prevailing Norwegian statutory provisions also apply. The parties to this Agreement are you, as a customer, and DNB Bank ASA, P.O. Box 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, org.no. 984 851 006.

2.2. What is required to use Vipps?

All the terms below must be fulfilled in order to use Vipps:
 • You must have an account in a Norwegian bank.
 • You must have a debit or credit card issued by a Norwegian bank ("Source of Funds"). If you use a Visa debit card issued by DNB for an outgoing payment, DNB will be able to withdraw the amount directly from your bank account linked to this card, whereby this bank account will also be regarded as a Source of Funds. You can link several alternative Sources of Funds to Vipps.
 • You must have a mobile phone with a Norwegian telephone number. The service does not support the protection of secret phone numbers. Thus, you cannot use Vipps if you have a secret phone number.
 • Vipps can be used on mobile phones with iOS, Android and Windows operating systems.
 • You must have an e-mail address.
 • You must be over the age of 15. If you are aged between 15 and 18 years, you can only transfer money that is at your disposal.
 • You must have read, understood and accepted this Agreement.
 • DNB must approve you as a user. More detailed information about which mobile phones and payment cards can be used with Vipps can be found at www.vipps.no.

3.  USE OF VIPPS

3.1 What Vipps can be used for

Vipps is a payment solution that enables you to pay in shops, online and in applications containing the Vipps symbol. You can also transfer money to clubs, associations and organisations and receive and transfer money from and to other persons. You can also see and pay invoices by using the Vipps Invoice service, see item 3.3.

3.2 Registration, identification and maximum amounts

Before you start using Vipps, you must create a user profile and identify yourself. When registering for the first time, you can choose to identify yourself simply by completing the registration procedure in Vipps. DNB will verify your identity, for example by automatically checking it against the Norwegian Tax Administration’s national register. Due to stipulations in the Norwegian Money Laundering Act, DNB has set maximum amounts for using Vipps. You will find the maximum amounts in Vipps and at vipps.no. When your use of Vipps exceeds these maximum amounts, you must identify yourself by means of BankID to continue using Vipps. In such case, you will receive a message in Vipps. If you have reached the maximum amount, you will not be able to receive or send money using Vipps. Money which has been sent to you will be returned to the sender unless you identify yourself within three days after the money has been sent.

3.3       Vipps Invoice
As from version 1.6 of Vipps, you can activate the Vipps Invoice functionality, which enables you to pay invoices in Vipps. When you activate Vipps Invoice, you consent to DNB informing issuers of Vipps Invoice that you are a Vipps Invoice user. You also agree that all such issuers can send you invoices in Vipps. If you do not pay the invoices you receive in Vipps Invoice, the service will be automatically deactivated after a certain period. You may reactivate the service under Settings. You are personally responsible for paying the invoices you receive in some other manner if you choose not to pay them in Vipps Invoice.

4. PRICES

A transaction fee may be incurred for the use of Vipps. Visit www.vipps.no for information on prices under ‘Questions’ ‘Prices and maximum amounts’. If a transaction fee is incurred for a payment order, information about this will appear in Vipps before you confirm the payment.

5. PAYMENT TRANSACTIONS

5.1 Outgoing payments

When you have confirmed a payment order in Vipps, you authorise DNB to carry out the payment on your behalf.

For payment orders to private individuals, you can find the recipient’s telephone number or name in your list of contacts on your mobile phone. If the payee is not a Vipps user, he or she will receive a text message stating that you have made the payment and that the payee must register as a Vipps user in order to receive the payment. If the payee does not start using Vipps by the deadline set by Vipps, the amount will be reversed to you.

When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, you must make sure that the mobile number you enter is correct. When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, your name, telephone number and any message to the recipient is shown in the recipient’s Vipps application.

When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations by finding their profile in Vipps, you must verify that the recipient’s profile corresponds to the information you have received from the merchant before confirming the payment. Such information could be the recipient’s name, unique ID number and name of the merchant. When using Vipps in this manner, the recipient will see your name, the payment amount, the last four digits in your mobile phone number and any message you have written.

When you buy something from an approved online merchant’s website or in a mobile app, Vipps will be a payment option on the website or in the app. Some physical stores may send you a payment request for a product or service from their cash register. When choosing to pay with Vipps, a dialogue will open in Vipps indicating the amount and recipient, which you must confirm in order to complete the payment. When using Vipps in this manner, DNB will transmit the amount and any message you write to the recipient, together with a transaction ID. When you shop online or in an app, some merchants may have the function ”Fill in my Vipps details”, whereby your delivery address will be automatically included.

When you use Vipps Invoice, you will receive an electronic invoice in Vipps with the necessary payment details from the invoice issuer. If you choose to pay the invoice in Vipps, you must confirm the invoice, and the payment will thus be completed. The issuer will receive settlement information about your payment. If you have activated push notifications in Vipps, you will receive a notification when you receive a new invoice in Vipps. Some non-profit organisations will also be given the opportunity to send you requests for donations through Vipps Invoice.

Depending on the amount and previous purchases, you may be requested to perform additional security measures, such as confirmation by BankID, in order to complete your payments.

When you use a credit card as your Source of Funds, charges may accrue in accordance with the agreement between you and the issuing bank. DNB does not grant credit when you use Vipps.

5.2 Incoming payments and payment requests 

You can receive payments from others in Vipps. You can also use Vipps to request payment from another person who uses Vipps. You can only do so if you have a contractual basis for the payment request with the person you are sending the request to. If you misuse the opportunity to send payment requests, it will be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle DNB to terminate your access to Vipps.

5.3 Rejection of payments
If statutory or contractual terms for effecting payments have not been fulfilled, DNB may reject the payment. For example, DNB will reject the payment if there are insufficient funds in the Source of Funds and if the bank suspects misuse, fraud or money laundering or attempts thereof. It is not permitted to use Vipps as payment for stakes related to participation in betting games, wagers or other forms of gambling which are illegal in Norway. If such use is suspected, the payment will be rejected. Any actual or suspected misuse as described in this provision can be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle DNB to terminate your access to Vipps and revoke this Agreement, cf. item 6.5. If the purpose is legitimate, you will be informed that the payment has been rejected and what you can do to rectify the situation so that the payment can be effected. 

5.4 Reimbursement 

If you use Vipps to pay for goods or services, but subsequently agree with the seller that you are entitled to a refund, or if the purchase is annulled for any other reason, the amount will be paid into the account specified in Vipps. 

5.5 Errors in payment transactions 

Once you have confirmed an outgoing payment in Vipps, the payment is final and cannot be reversed. If, in your opinion, a payment has not been approved by you, you must use the right to complain as described in item 5.7. If you have received a Vipps payment which is due to an error on the part of DNB, DNB can rectify the error by debiting your Source of Funds by the end of the third working day after the error was made. Moreover, erroneous crediting or debiting of an account on the part of DNB is regulated by the stipulations in Sections 31 and 32 of the Financial Contracts Act. 

5.6 DNB’s liability in connection with payment orders, the purchase of goods and services and invoice payments

DNB shall effect payments in accordance with your instructions in Vipps. If DNB makes a mistake in connection with the payment, DNB shall rectify the error and cover your loss, subject to the limitations in Sections 40-42 of the Financial Contracts Act. DNB cannot be held liable for losses that are due to circumstances beyond DNB’s control which it could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of, cf. item 9.3. Erroneous or delayed payment transfers due to failures in the telecommunications network or unforeseen failures in other systems that are delivered by third parties and are necessary for Vipps to function, will always be regarded as such circumstances. 

DNB is also liable for losses arising when payments have not been approved by you, provided that the terms and conditions are fulfilled in accordance with Section 35 of the Financial Contracts Act. 

DNB is not liable for errors made by you when you have entered a payment order in Vipps, cf. items 6.1 and 5.1. For example, DNB is not liable if the recipient, telephone number or amount etc. is incorrect. DNB is not liable for the content of the Vipps invoice and the demand for payment. Nor does DNB have any influence on which person the invoice issuer regards as the addressee of the claim.

If you think that DNB is liable for errors in connection with a payment, you must contact DNB and issue a complaint in accordance with item 5.7. If you think there is an error in an invoice you have received in Vipps Invoice, you must take direct contact with the issuer of the invoice.

Once you have made a payment in Vipps, DNB will send you a confirmation of the payment in an e-mail and in Vipps. If you have purchased a product or service with Vipps, the seller is responsible for giving you a receipt for the purchase. DNB’s confirmation of the payment in Vipps is not a receipt for the purchase. 
When you buy goods or services, the seller is liable for any errors and defects. DNB is not liable for this. 

DNB assumes no liability for fundraising campaigns that you choose to transfer money to using Vipps. If you make a payment to someone in Vippsstarter who has set a fundraising target, DNB will transfer your payment to the recipient independent of whether or not this financial target has been reached. DNB does not check whether the recipient uses the money for the stated purpose.

5.7 Complaints and reversal of payments 

If, in your opinion, DNB has carried out a transaction you have not approved, you must issue a complaint to DNB. The bank shall then document that the transaction has been authenticated (approved), correctly registered and recorded, and has not been affected by technical failure or other errors. The fact that your Vipps profile has been used to execute the payment does not on its own represent adequate evidence that you have made the payment or acted dishonestly vis-à-vis the bank. 

However, if you are still of the view that DNB is responsible, DNB shall reverse the amount and compensate for loss of interest from the debit date, provided that you submit a claim for reversal of the payment without undue delay after you were or ought to have been aware of the error, and no later than 13 months after the debit date. The obligation to reverse the payment does not apply if you have acknowledged liability for the debit, or if DNB, within four weeks from receipt of the written objection from you, has filed a civil suit or submitted the matter to the Norwegian Banking Complaints Board. If the matter is dismissed by the Board or a court of law, a new time limit of four weeks applies from the date DNB was informed of the dismissal. In connection with the reversal of payments, you may be liable for a certain amount in accordance with item 6.6, which DNB may withhold. 

If you suspect that you may have been exposed to a criminal act in connection with a transaction, DNB can require that you report the matter to the police. 

If a payment is reversed in accordance with this provision, DNB may nevertheless require that the money be repaid on a later date if the bank can render probable that the payment was approved by you and that the bank thus cannot be held liable. 

6. YOUR RESPONSIBILITIES 

6.1 Correct information

You are responsible for ensuring that the information you provide about yourself to DNB is complete, correct and updated. If there are any changes in your data, you are responsible for correcting the information in Vipps. You are responsible for providing your correct name, e-mail address, telephone number, card number and account number. This will not be checked by DNB. 

When you use Vipps to make a payment to private individuals, you must make sure that the mobile number you use is correct, as described in item 5.1 When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations, you must verify that the recipient’s profile corresponds to the information you have received from the merchant, cf. item 5.1.   

6.2 Personal code – PIN 

As part of the registration procedure for Vipps, cf. item 3.2, you must select a personal code (”PIN"). Your PIN code must consist of four digits and must be different from your other PIN codes, such as the PIN code used for your Source of Funds or your mobile phone. Vipps is free to refuse the use of certain PIN code digit combinations. 

The Vipps service is for personal use only, and you must not disclose your PIN code to any third party. You are responsible for ensuring that others do not gain access to your Vipps application. Under no circumstances must you give your PIN code or other security procedures to anyone, including DNB. If any third party asks you to disclose information that can be used to access Vipps, this must be regarded as attempted fraud. Thus, you must refuse to share such information and inform DNB without undue delay. If your Source of Funds in Vipps is linked to a customer relationship with another bank or financial institution, you are responsible for informing the relevant bank or financial institution. 

6.3 Lost or stolen mobile phone

If your mobile phone is stolen or lost, or if you suspect unauthorised use of Vipps, you must notify DNB as soon as possible. When such notification has been given, DNB will block the use of Vipps until further notice. 

6.4 Legitimate use 

You cannot use Vipps in breach of prevailing Norwegian law or in violation of this Agreement. If you are to use Vipps for business purposes or to receive payments on behalf of your club, association or organisation, you must enter into a separate agreement governing this with DNB. The use of Vipps with a personal profile for business purposes is deemed to represent a serious breach of the Agreement and will result in your Vipps profile being blocked. 

If you use Vipps in a way that entails a risk of money laundering, for example by buying or selling Bitcoins, or in a way that other Vipps users perceive to be offensive or insulting, for example if you send inappropriate messages to other users, DNB may block your Vipps profile. You cannot use Vipps on a mobile phone which is jailbroken/rooted. The use of Vipps on a phone which is modified in this way creates a risk for the misuse of Vipps and compromises the information entered in the app. DNB will therefore consider the use of Vipps on a device which is jailbroken/rooted as a serious breach of the terms and conditions for the use of Vipps as a means of payment, which is of consequence to your responsibility as a customer in the event of misuse caused by this. 

6.5 Consequences of illegitimate use 

If DNB has reasonable grounds to believe that your use of Vipps is in violation of law or this Agreement, DNB is entitled to temporarily stop your use of Vipps. If such use is not discontinued or represents a serious breach of the Agreement, DNB is entitled to terminate the Agreement. DNB is under no obligation to inform you before the Agreement is terminated, but will seek to give such notice and to provide you with the opportunity to rectify the matter if this is possible. 

6.6 Misuse of Vipps 

You will be liable for up to NOK 1 200 in connection with losses resulting from unauthorised payments due to the use of a lost or stolen payment instrument provided that your personal security procedure has been used. The same applies to payment transactions carried out following unauthorised appropriation of a payment instrument if you have failed to protect the above-mentioned personal security procedure and this has been used. 

You will be liable for up to NOK 12 000 in connection with unauthorised payment transactions if the loss is due to the fact that you, through gross negligence, have failed to fulfil one or more of your obligations under this Agreement. If the loss is due to the fact that you, through gross negligence or with intent, have failed to meet the obligations under this Agreement, you shall cover the entire loss. The same applies if the loss is due to the fact that you have acted dishonestly. 

Your liability under this item may be modified in accordance with the rules in Section 36 of the Financial Contracts Act in cases where Vipps fails to meet sound standards and the unauthorised use is related to this. 

You will not be liable for losses which occur after DNB has been notified and your Vipps profile has been blocked. Nor will you be liable for losses if you have had no opportunity to block your Vipps profile due to circumstances at DNB. 

6.7 DNB’s customer due diligence - consequences 

In accordance with the money laundering regulations, DNB has a duty to apply customer due diligence measures when establishing customer relationships and in the ongoing monitoring of existing customer relationships. This may include investigations concerning the use of Vipps. If required by DNB, you must provide information about your or others’ use of Vipps or give DNB other information. If you fail to give DNB the required information in connection with DNB’s customer due diligence procedures, or if satisfactory customer due diligence cannot be implemented for other reasons, DNB may terminate the Agreement with immediate effect. 

7. ELECTRONIC COMMUNICATION

By entering into this Agreement, you consent that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. You accept that DNB will communicate with you directly in Vipps, to the telephone number you have stated in Vipps, or by using your stated e-mail address.

8. VIPPS PRIVACY PROTECTION POLICY

In order to enable you to use Vipps, DNB needs to receive, use and store some of your personal data. Most of these data are provided by yourself in Vipps when you register and are generated when you use the service. DNB has a separate Privacy Protection Policy which you will find under “Cookies and privacy protection” in the Vipps menu. Vipps Privacy Protection Policy is part of the Agreement.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1 Duration and termination

The Agreement remains in force as long as DNB offers Vipps. DNB can choose to no longer provide Vipps subject to two months’ notice. If you have breached the Agreement, DNB can terminate the Agreement with you without prior notice.

If you wish to terminate the Agreement, this can be done by contacting DNB. Please note that the Agreement will remain in force even if you delete Vipps from your mobile device. If you do not use Vipps over a period of six months, DNB can choose to deactivate your Vipps profile.

You may deactivate the Vipps Invoice function under Settings in Vipps. If Vipps Invoice is deactivated, you will receive no new invoices here, but you will still be able to see and pay invoices that have not fallen due and are still available in this solution.

9.2 Amendments to the Agreement 

DNB can make amendments to the Agreement without prior notice. The prevailing terms and conditions of the Agreement will be available in Vipps and at www.vipps.no. Amendments which are not in your favour may only be implemented by DNB subject to two months’ notice. If you do not wish to accept amendments to the Agreement, you must terminate the Agreement and your use of Vipps. If you continue to use Vipps after the Agreement has been amended, the amendments are deemed to be approved by you. Amendments to the registration procedures to comply with regulatory and security requirements, or to prevent unlawful activity, can be implemented by DNB without prior notice. 

You can contact DNB at any time and ask to receive these terms and conditions in a paper version.

9.3 Temporary suspension of the Agreement

DNB’s obligations under this Agreement – including the duty to make payments and debits – shall temporarily cease to apply if circumstances arise which are beyond DNB’s control, which DNB could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of and which render impossible completion of the Agreement. The same applies to circumstances which are due to DNB’s statutory obligations or pursuant to law. 

9.4 Contact with DNB regarding Vipps 

Whatever your request, you can contact DNB for assistance and information at: www.vipps.no, www.dnb.no, or by calling (+47 915) 04800. Call (+47 915) 04800 to report loss of your mobile phone or to block the Vipps service.

9.5 Dispute resolution

This Agreement is governed by Norwegian law. In the event of a dispute where you disagree with DNB and we do not resolve the matter to your satisfaction, you can submit the matter to the Norwegian Financial Services Complaints Board. The Norwegian Financial Services Complaints Board can be contacted via klageskjema.finkn.no or to the Board’s secretariat at postal address: P.O. Box 53 Skøyen, N-0212 Oslo.

9.6 Concessions and supervision

DNB Bank ASA has a banking licence and is subject to supervision by Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority of Norway), P.O. Box 1187 Sentrum, N-0107 Oslo and the Norwegian Data Protection Authority, P.O. Box 8177 Dep., N-0134 Oslo.

Personvernpolicy for Vipps

Versjon 1.4 - 07.11.16

1. Din Vipps-avtale med DNB

Denne Vipps Personvernpolicy er en del av vilkårene for bruk av Vipps og dermed en del av Avtalen mellom deg som Vipps-bruker og DNB Bank ASA. 

2. Formålet med behandling av dine personopplysninger 

DNB behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og konsesjonen som DNB er underlagt av Datatilsynet. Formålet med DNBs behandling av personopplysninger ved din bruk av Vipps er i første rekke å oppfylle de forpliktelsene DNB har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen. I Vipps behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål: 
 • Kundeoppfølging og markedsføring 
 • Videreutvikling og forbedring av Vipps
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
DNB vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller at du har samtykket til slik behandling. 
3. Tilganger i Vipps

Vipps trenger forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at forskjellige funksjonalitet i Vipps skal fungere. Disse tilgangene er:
 • Lokasjon – slik at du kan finne brukersteder i nærheten av der du er. DNB lagrer ikke opplysninger om din lokasjon. 
 • Kontaktlisten – slik at du kan be om penger og sende penger til venner. 
 • Bilder og kamera – slik at du kan ta og laste opp profilbilde . 
 • Bakgrunnsoppdatering – slik at Vipps kjører i bakgrunnen for å sjekke status for betalinger du har gjort og betalinger på vei inn. 
 • Mobildata – for at du skal kunne bruke Vipps når du ikke er tilknyttet et trådløst nett. 
 • Varslinger – slik at Vipps får mulighet til å sende meldinger til din mobiltelefon. Telefonstatus og ID - slik at mobilidentifikator kan lagres.
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) – for at du skal kunne laste opp profilbilde. DNB gjør oppmerksom på at dersom du bruker operativsystemet Android Lollipop kan du ikke oppgradere til Vipps versjon 1.5 uten å godkjenne at Vipps får tilgang til lokasjoner ved installering. Dersom du ikke ønsker at Vipps skal ha tilgang på lokasjoner, kan du skru dette av under Vipps innstillinger så snart applikasjonen er oppgradert og du har logget inn. 

 4. Hvilken informasjon lagrer DNB

DNB lagrer opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. DNB lagrer følgende data:
 • Ditt navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • For å kunne administrere ditt kundeforhold i DNB. Din adresse brukes også til markedsføringsformål og for å gi deg mulighet til å raskt fylle ut leveringsadresse på nettsteder du kan betale med Vipps. Du kan benytte Vipps uten å oppgi din adresse. 
 • Kortdata knyttet til din Pengekilde (lagres ikke på din mobiltelefon) 
  • For å kunne gjennomføre betalinger. 
 • Ditt fødselsnummer (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • For identifisering og sikkerhet samt å administrere ditt kundeforhold i DNB.
 • Dine kontoopplysninger (lagres ikke på din mobiltelefon) 
  • For å kunne gjennomføre betalinger 
 • Din pinkode (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • For å beskytte Vipps mot misbruk
 • Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem 
  • For sikkerhetsformål 
 • Din mobilidentifikator som dannes når du oppretter en Vipps-profil (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • Som et sikkerhetstiltak for å kunne identifisere din mobiltelefon
 • Beskjeder du og mottaker sender til hverandre
 • Transaksjonshistorikk og genererte skjermbilder

5. Innhenting av personopplysninger fra offentlige registre
DNB vil innhente informasjon om deg fra offentlige registre dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter Avtalen eller forpliktelser hjemlet i lov.

6. Utlevering av personopplysning
er

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av denne Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. I henhold til Avtalen sender for eksempel Vipps noe informasjon om deg til mottakerne av dine betalinger. Se mer om dette i punkt 5.1 i Vipps Vilkår. 

Når du oppretter en Vipps-profil, kan andre Vipps-brukere søke deg opp i løsningen ved hjelp av ditt telefonnummer. DNB kan også informere utstedere av Vipps Faktura om at du har aktivert denne funksjonen, så slike utstedere kan sende deg regninger i Vipps.

DNB kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til DNBs databehandlere anses ikke som utlevering. 

DNB vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i DNB-konsernet, dersom utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Dette skal likevel bare skje dersom behandlingen av dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til. 

7. Konsernkunderegister

DNB-konsernet har et felles kunderegister. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet. Konsernkunderegisteret inneholder nøytrale opplysninger om kundene som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap en person er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister dersom formålet med dette er administrasjon av kundeforhold. 

8. Kundeoppfølging og markedsføring

DNB vil informere deg om produkter innen kategorien betalingstjenester. DNB vil også gi deg informasjon om andre produkter utover kategorien betalingstjenester ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du samtykker til dette. Dette innebærer at DNB kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i Vipps-appen, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til DNB.

9. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

DNB vil behandle personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysninger til bruk for dette formålet vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, Bankenes Misbrukerregister, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. DNB vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. DNB er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning. I henhold til personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) har du ikke innsyn i de opplysninger banken har registrert for disse formålene. 

10. Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene DNB har registrert om deg ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til DNB. DNB ber deg ta kontakt for å rette opplysninger om deg som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din Vippsprofil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av DNB så lenge lovgivningen krever det. 

11. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som DNB samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Banken har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13. 

12. Endringer

DNB kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, samt bankens egen praksis for innsamling og behandling av data. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt. 

13. Behandlingsansvarlig

DNB er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt Vipps’ personvernpolicy, ta kontakt med DNB på www.vipps.no, www.dnb.no, eller på telefon 04800.

Privacy protection policy for Vipps

Versjon 1.4 - 07.11.16

1. Your Vipps agreement with DNB

The Vipps Privacy Protection Policy is part of the terms and conditions for the use of Vipps and thus part of the Agreement between you as a Vipps user and DNB Bank ASA. 

2. Purpose of processing personal data

DNB processes your personal data in accordance with the Norwegian Personal Data Act and DNB’s concession from the Norwegian Data Protection Authority. The main purpose of DNB’s processing of personal data when you use Vipps is to fulfil the obligations undertaken by DNB in order to implement the Agreement. In Vipps, personal information is also processed, among other things, for the following purposes: 
 • Customer relationship management and marketing 
 • Further development and improvement of Vipps 
 • Prevention and identification of criminal acts 
In addition, DNB will process personal data as prescribed or provided by law or to the degree you have consented to such processing. 

3. Accesses in Vipps

In order to ensure effective Vipps functionality, Vipps needs various accesses to your mobile phone. These accesses apply to: 
 • Location – enabling you to find merchants close to where you are. DNB does not store information about your location.
 • List of contacts – enabling you to ask for money from or send money to your friends.
 • Photos and camera – enabling you to take and upload your profile picture. 
 • Background updates – enabling Vipps to run in the background to check the status of payments you have made as well as incoming payments. 
 • Mobile data – enabling you to use Vipps when you are not connected to a wireless network. 
 • Notifications – enabling Vipps to send messages to your mobile phone. 
 • Telephone status and ID – enabling the storing of a mobile identification number.
 • Changing/deleting SD card content (Android) – enabling you to upload your profile picture.
Please note that if you use the Android Lollipop operating system, you cannot upgrade to version 1.5 of Vipps without consenting to Vipps being given access to locations when being installed. If you would not like Vipps to have access to locations, you can turn this option off under Settings in Vipps as soon as the application has been upgraded and you have logged in. 
4. Information stored by DNB

DNB stores information which is provided by yourself in Vipps when you register and which is generated when you use the service. DNB stores the following data: 
 • Your name, telephone number, address and e-mail address (is not stored on your mobile phone)
  • For administering your customer relationship in DNB. Your address is also used for marketing purposes and to enable you to quickly fill in your delivery address on websites where you can pay using Vipps. You can use Vipps without specifying your address.
 • Card data linked to your Source of Funds (is not stored on your mobile phone) 
  • For making payments
 • Your national identity number (is not stored on your mobile phone) 
  • For identification and security purposes and for administering your customer relationship in DNB
 • Your account information (is not stored on your mobile phone)
  • For making payments 
 • Your PIN code (is not stored on your mobile phone) 
  • For protecting Vipps against misuse
 • The mobile device used and its operating system 
  • For security purposes 
 • Your mobile identification number, which is created when you establish a Vipps profile (is not stored on your mobile phone)
  • A security measure enabling identification of your mobile phone
 • Messages you and the recipient send to each other
 • Transaction history and generated screenshots

5. Collection of data from public records
DNB will collect data about you from public records to the extent that this is required for the fulfilment of our obligations towards you under this Agreement or obligations prescribed by law.

6. Disclosure of personal data 

Information that can be linked to you personally will not be shared with others unless it is stipulated in this Agreement or founded on the law, or if you have specifically agreed thereto. In accordance with the Agreement, Vipps will, as an example, send some information about you to the recipients of your payments. See more about this in item 5.1 in the Vipps terms and conditions.
 
When you establish a Vipps profile, other Vipps users can search for you in the solution by means of your telephone number. DNB can also inform issuers of Vipps Invoice that you have activated this function, so that these issuers can send you invoices in Vipps.

DNB can share your personal data with sub-suppliers who process personal data on behalf of DNB (processors). The transfer of personal data to such processors is in accordance with processor agreements which, among other things, prevent the processors from using the data for other purposes. The transfer of personal data to DNB’s processors is not deemed to be disclosure.

DNB will also disclose personal data to another company in the DNB Group if disclosure is necessary to satisfy group-wide governance, control and/or reporting requirements as prescribed by law or pursuant to the law. Nevertheless, it is required that the processing of your personal data be subject to a duty of confidentiality in the undertaking to which the information is disclosed.

7. Group customer register 

The DNB Group has a common customer register. The purpose of the group customer register is to administer customer relationships and coordinate the offering of services and advice from the various companies in the Group. The group customer register will contain neutral information about the customer, such as name, date of birth, address and contact information, information about which group company the person in question is a customer of and for which services and products the customer has entered into agreements. Norwegian national identity numbers can be delivered to and registered in the group customer register when the purpose is to administer the customer relationship.

8. Customer relationship management and marketing 

DNB will inform you about products within the payment service category.  In addition, DNB will give you information about product categories other than payment services through electronic marketing if you have given your consent. This implies that DNB may send you useful information and offers for products and services electronically in the Vipps app, to your mobile phone number or your stated e-mail address. Consent in accordance with this provision encompasses electronic marketing of all types of products and services, not only products you have previously consented to. You may withdraw your consent at any time by contacting DNB.

9. Prevention and identification of criminal acts 

DNB will process personal data with the purpose to prevent, identify, solve and deal with criminal fraud and other criminal acts. Information will be obtained from and handed over to other banks and financial institutions, the Banks’ Misuse Register (common misuse register of own and other accounts and payment instruments), the police and other public authorities.  Data can be stored up to ten years from registration. DNB will process personal data to fulfil the investigation and reporting duty for suspicious transactions in accordance with the Money Laundering Act. The bank is obliged to report suspicious information and transactions to the Financial Intelligence Unit at the Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime. In accordance with Section 23, first subsection litra b) and litra f) of the Personal Data Act, you do not have the right to access to the information the bank has registered for these purposes. 

10. Right of access, rectification and deletion

You may get right of access to the data DNB has registered about you by sending a written and signed request to DNB. Please contact DNB to rectify information about you which is inaccurate. Personal data will not be stored longer than necessary to carry out the purpose of the processing. Thereafter, the data will be deleted or anonymised, unless the information will or can be stored beyond the statutory time period. This also applies if you delete your Vipps profile. Information about your transactions will be stored by DNB as long as this is required by law.

11. Securing personal data 

Personal data collected by DNB shall be stored and processed in a safe and secure manner. The bank has established and documented procedures and measures to ensure satisfactory data security with regard to confidentiality, integrity and accessibility in accordance with Section 13 of the Personal Data Act. 

12. Amendments 

DNB can make amendments to this privacy protection policy to comply with statutory requirements and the bank’s own procedures for collecting and processing data. If significant amendments are made, you will have to approve the terms and conditions again. 

13. Controller 

DNB acts as controller for the handling of personal data as outlined in this privacy protection policy.
If you have any questions concerning the Vipps privacy protection policy, please do not hesitate to contact DNB on www.vipps.no or www.dnb.no, or call (+47 915) 04800.
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedIn