Bedrift, Lag og Forening Privat Personvern

Vilkår for bedrift, lag og foreninger

Del A - Versjon 1.6 - 29.09.17
Innledning

Vipps Bedrift er et sett betalingstjenester («Tjenestene») levert av Vipps AS («Vipps»), Dronning Eufemias gate 42, 0191 Oslo, org.nr. 918 713 867. Vipps er et betalingsforetak underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Vipps Bedrift muliggjør betaling fra personkunder som er brukere av betalingstjenesten Vipps® til bedrifter som benytter seg av en eller flere Tjenester under Vipps for bedrifter.
Disse avtalevilkårene («Avtalen») består av en generell del som gjelder alle betalingsløsninger knyttet til Vipps for bedrifter, og en spesiell del for hver enkelt Tjeneste.

Generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter:

Denne Avtalen gjelder for den juridiske person som inngår avtalen. Avtalen kan ikke overføres til andre, denne begrensningen gjelder også selskaper i samme konsern som bedriften.
Vipps kan ensidig endre denne Avtalen. Ved endringer vil bedriften varsles om dette i VippsPortalen. Bruk av en Tjeneste i Vipps for bedrifter etter at vilkårene er oppdatert skal anses som aksept av slike nye vilkår. De til enhver tid gjeldende vilkår for Vipps for bedrifter er tilgjengelige på vipps.no


1. VILKÅR FOR Å KUNNE BENYTTE TJENESTENE:

Følgende vilkår må være oppfylt for at bedriften skal kunne benytte seg av Tjenestene:

 • Person med kompetanse til å binde bedriften må inngå avtale for Vipps for bedrifter, herunder gi tilstrekkelige opplysninger til at Vipps kan gjennomføre den nødvendige kundekontroll om nødvendig.
 • Bedriften må ha en bankkonto i en norsk bank
 • Bedriften må være en juridisk person registrert i Norge, eller et offentlig organ
 • Bedriften må ha en e-postadresse
 • Bedriften må ha gjort seg kjent med og akseptert denne Avtalen
 • Vipps må ha godkjent bedriften for den enkelte Tjeneste bedriften ønsker å benytte. Vipps reserverer seg rett å nekte godkjenning etter en intern vurdering. Som hovedregel vil Vipps ikke godkjenne bedrifter som vil innebære en uakseptabel risiko for Vipps, herunder selskaper med lav kredittrating, selskaper som kan skade Vipps omdømme eller selskaper som bryter norsk lov.

Ytterligere vilkår for bruk av den enkelte Tjeneste kan stå i de spesielle vilkår for Tjenesten.

2. OPPNEVNING AV ADMINISTRATOR

Ved innrullering utnevnes en administrator, som med mindre annet oppgis er den kontaktperson som er oppgitt ved avtaleinngåelse. Bedriften gir fullmakt til den som er oppnevnt som administrator til å inngå og administrere avtaler om Tjenester, og å utnevne nye administratorer med tilsvarende fullmakt samt gi tilgang til brukere av VippsPortalen. Bedriften svarer fullt ut for administrators handlinger eller unnlatelser som foretas innenfor fullmakten som er gitt.

3. ENDRING AV OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

Dersom bedriften endrer navn, adresse, bransje, administrator eller oppgjørskonto, skal bedriften straks informere Vipps om dette.

4.    PRISER

4.1 De til enhver tid gjeldende priser og offentlige avgifter for Vipps for bedrifter er avhengig av typen abonnement bedriften har tegnet og hvilke Tjenester bedriften benytter, og er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Prisene for abonnement kan endres på 30 dagers varsel. Vipps vil dersom ikke annet er avtalt trekke gebyrer direkte fra hvert oppgjør før beløpet godskrives bedriftens konto. 

4.2    Dersom Tjenestene under denne avtalen blir underlagt merverdiavgift, vil Vipps beregne merverdiavgift på Tjenestene etter gjeldende regler. Slik merverdiavgiftsberegning anses ikke som en prisendring som må varsles etter avsnittet overfor. 

5.    OPPGJØR OG FORHOLD TIL Vipps INNLØSER

5.1    Vipps gjennomfører betalingstransaksjoner gjennom sin innløser for internasjonale betalingskort, ved trekk fra Vipps-sluttbrukers konto eller på annen måte, og overfører deretter gjennomførte transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto.

5.2    Vipps utbetaler daglig netto oppgjør av gjennomførte Vipps-transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto i Vipps når midlene er mottatt fra innløser, eller i tilfelle av betalinger uten innløser, innen en virkedag etter at midlene er kommet frem til Vipps. Vipps er ansvarlig for gjennomføring av betalingen inntil den er kommet frem til denne bedriftens bank. Når Vipps har gjennomført betaling av oppgjør til det kontonummer som er oppgitt som oppgjørskonto av bedriften, skal oppgjøret anses å være foretatt til korrekt betalingsmottaker.

5.3    Plikten til å utbetale oppgjør gjelder ikke

 • Dersom bedriften forsto eller burde forstått at sluttbrukeren var uberettiget til å benytte mobilenheten eller Vipps-applikasjonen
 • For transaksjoner hvor bedriften har delt opp beløpet for å unngå autorisasjonsgrenser
 • Dersom transaksjonen er gjennomført eller har blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som bedriften er ansvarlig for
 • Dersom annen oppgjørstid er avtalt mellom bedriften og Vipps

5.4    Vipps kan benytte en innløser for Vipps-transaksjoner som baserer seg på sluttbrukerens betalingskort. Overføringstiden mellom sluttbruker og bedriften avhenger i slike tilfeller av overføringstiden mellom innløser og Vipps. Vipps vil normalt overføre midler til bedriftens oppgjørskonto innen neste virkedag etter at Vipps har mottatt midler fra innløser.

5.5    Bedriftens administrator vil få tilgang til VippsPortalen, en portal hvor bedriften kan administrere Tjenestene og hente informasjon om betalinger foretatt til bedriften gjennom Tjenestene. Administrator kan legge til brukere som vil få tilgang til oppgjørsinformasjon. Brukere og administrator logger inn i VippsPortalen med sin personlige BankID. Som for bruk av BankID ellers, skal brikke og passord ikke deles med andre. Det er bedriftens ansvar å sørge for at personer som ikke lenger skal ha tilgang til VippsPortalen slettes som brukere.

5.6    Oppgjørsinformasjon vil inneholde en referanse slik at hver enkelt betalingstransaksjon kan identifiseres. Bedriften skal kontrollere at oppgjør og oppgjørsinformasjonen Vipps tilgjengeliggjør i VippsPortalen er korrekt, og skal rapportere inn eventuelle feil uten ugrunnet opphold og senest innen en måned fra oppgjørsinformasjonen ble gjort tilgjengelig for bedriften. Vipps vil i slike tilfeller forfølge saken videre for å klargjøre årsaken til uoverensstemmelsen. Bedriften plikter å bistå Vipps med den nødvendige dokumentasjon Vipps ber om.

6.    IKKE TILLATTE BETALINGER

Bedriften kan ikke benytte Tjenestene til å motta betalinger i forbindelse med

 • Salg av varer eller tjenester som ikke er i henhold til nasjonal lov
 • Salg av pornografisk materiale som involverer barn, dyr, voldtekt eller annen form for brutalitet
 • Salg av modifiseringschips
 • Salg av varer eller tjenester som krenker noens immaterielle rettigheter
 • Inkasso, uten etter særlig avtale med Vipps
 • Spill, lotteri eller veddemål. Lag og foreninger kan avholde mindre lotterier som nærmere angitt i særlige vilkår for denne Tjenesten
 • Salg av drivstoff via selvbetjente drivstoffpumper
 • Fjernsalg av tobakk og elektroniske sigaretter som inneholder nikotin eller tobakk. Dette gjelder bedrifter hvor hovedformålet er salg av tobakksprodukter
 • Fjernsalg av reseptbelagte legemidler, med unntak av lovlig salg i norske nettapotek.
 • Spåtjenester, astrologi eller healing
 • Opplading av andre mobile lommebøker eller elektroniske gavekort
 • Crowdfunding uten etter særlig avtale med Vipps

Egne begrensninger kan være angitt i vilkårene for den enkelte Tjeneste.
Bedriften skal kun benytte funksjonalitet for betalingsforespørsel i Tjenestene til å sende enkeltstående forespørsler, og kun når det foreligger et avtalegrunnlag for dette mellom bedriften og sluttkunden. Utsendelse av masseforespørsler er ikke tillatt og vil anses som et vesentlig brudd på Avtalen.

Tjenestene kan benyttes i innsamlingsaksjoner. Vipps står fritt til å avslutte eller suspendere en bedrifts mulighet til å drive innsamlinger via Tjenestene.

7.    IMMATERIELLE RETTIGHETER OG MARKEDSFØRING

7.1    Alle immaterielle rettigheter i Tjenesten forblir Vipps' eiendom. Bedriften får en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til å benytte Vipps for bedrifter, herunder merkevaren Vipps® til å informere om Vipps som betalingsmetode, i sin virksomhet i tråd med denne Avtalen. Denne bruksretten faller bort ved opphør av denne Avtalen. Ved opphør forplikter kunden seg til å fjerne alt materiell inneholdende Vipps-logo fra sine utsalgssteder og digitale flater, og å fjerne alle henvisninger til Vipps for bedrifter.

7.2    Bedriften har ikke rett til å endre, modifisere eller dekompilere programvaren som ligger til grunn for Vipps, eller Vipps API for Vipps i app, nettbutikker, butikker eller fakturering. Vipps API-dokumentasjon er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Vipps API-dokumentasjon er Vipps' eiendom. Bedriften får ved denne Avtalen en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til Vipps API-dokumentasjon for å benytte seg av Tjenestene.

7.3    Enhver markedsføring som involverer bruk av Vipps' merkevarer utover bruk som nevnt i pkt 7.1, herunder Vipps®, krever Vipps' skriftlige forhåndssamtykke.

7.4    Bedriften skal gi Vipps som betalingsmetode minst like god synlighet som andre betalingsmetoder hos bedriften. 

7.5    Bedriften laster selv opp det navn og logo som skal vises i sluttbrukernes Vipps-applikasjon ved betaling til bedriften gjennom Tjenestene. Bedriften innestår for at navn og logo ikke krenker tredjemanns rettigheter. 

7.6    Bedriften skal for øvrig følge retningslinjer for markedsføring og design av Vipps, tilgjengelig på vipps.no. 

7.7    Bedriften skal sørge for at ansatte som bruker Vipps for bedrifter er informert om og overholder disse betingelsene.

8.    PERSONOPPLYSNINGER

8.1    Vipps vil behandle personopplysninger i tråd med gjeldende rett.

8.2    Vipps er behandlingsansvarlig for opplysninger tilknyttet betalinger fra sluttbruker utført med Vipps, og gir sluttbrukeren bekreftelse i Vipps-applikasjonen for at betalingen er gjennomført. Vipps vil ikke behandle eller lagre opplysninger om kjøpet sluttbrukeren foretar uten etter samtykke fra sluttbruker.

8.3    En oversikt over Vipps-innbetalinger til bedriftens konto vil gjøres tilgjengelig for bedriften.

9. DELING AV OPPLYSNINGER MED OPPGJØRSBANK

9.1    Bedriften aksepterer at Vipps utleverer opplysninger om bedriftens kontaktperson(er) (navn, mobil og e-post) til bedriftens oppgjørsbank for kundeoppfølgingsformål. Videre vil antall Vipps transaksjoner og omsetning utleveres til oppgjørsbanken både for kundeoppfølgingsformål og statistikkformål i tilknytning til oppgjørsbankens rolle som distributør.

10. FEIL I BETALINGSOPPDRAG

Har bedriften urettmessig eller feilaktig mottatt en betaling gjennom Vipps, kan Vipps, evt. via sine samarbeidspartnere, rette feilen ved å belaste bedriftens oppgjørskonto innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres godskriving eller belastning som skyldes Vipps' forhold av reglene i Finansavtaleloven § 31.

11.    ANSVAR

11.1    Vipps vil levere Tjenestene slik som beskrevet i kapittelet for den enkelte Tjeneste. Vipps' ansvar etter denne Avtalen, herunder plikten til å utbetale daglig oppgjør i punkt 5, suspenderes dersom det inntrer omstendigheter utenfor Vipps' kontroll som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

11.2    Vipps er ikke ansvarlig for indirekte tap, driftstap eller tapt fortjeneste som følge av at en Tjeneste ikke er tilgjengelig.

11.3    Bedriften har selv ansvar for at oppgitt oppgjørskonto er korrekt. 

11.4    Tjenestene levert under Vipps for bedrifter er komplementære betalingsløsninger. Ved nedetid på en Tjeneste eller Vipps for personer, er Vipps ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at en kunde ikke i stedet kan benytte seg av andre betalingsmåter.

11.5    Vipps er en betalingsløsning og erstatter ikke bedriftens plikt til å dokumentere sitt salg etter bokføringsregelverket og gi sine kunder kvittering for den aktuelle varen eller tjenesten.

11.6    Vipps' ansvar for feil eller mangler ved Tjenestene er under enhver omstendighet begrenset til den sum bedriften har betalt til Vipps for bruk av Tjenestene i løpet av siste 12 måneder før kravet oppstod.

11.7    Bedriftens kostnader til implementering av Tjenestene, herunder integrering av Vipps API for app og nettbutikk, og integrering av Vipps i butikk med bedriftens kassasystem eller av Vipps Faktura i regnskapssystem, bæres i sin helhet av bedriften.

11.8    Vipps kan gi generell bistand til bedriften ved spørsmål om Tjenesten eller den tekniske implementeringen av denne. 

12.    SIKKERHET OG SVINDEL

12.1    Vipps er en kortbasert betalingsløsning, som innebærer at Vipps gjennom sin avtale med innløser av betalingskort bærer risiko for innsigelser fra kortholder (Vipps sluttbruker) eller dennes kortutsteder om betalingen. Slike innsigelser vil kunne medføre at innløser tilbakefører beløp («chargeback») Vipps har formidlet til bedriften. Bedriften, som brukersted i relasjonen til Vipps, skal holde Vipps skadesløs for eventuelle chargebacks Vipps mottar fra sin innløser dersom disse gjelder bedriftens varer og tjenester, ved at Vipps kan trekke slike chargebacks og innløse gebyr for diss (pt. NOK 250,- pr chargeback) ved motregninge i bedriftens oppgjør eller ved å fakturere bedriften.

12.2    Før en chargeback gjennomføres, skal Vipps be om dokumentasjon fra bedriften så snart som mulig etter at en chargeback-forespørsel er mottatt fra innløser. Bedriften skal oversende slik dokumentasjon innen den frist Vipps anviser. Vipps vil videresende slik dokumentasjon til sin innløser, som avgjør hvorvidt chargeback gjennomføres i hvert tilfelle.

12.3    Vipps står fritt til å benytte de sikkerhetsløsninger Vipps finner nødvendig for å minimere antall svindelforsøk i Vipps, herunder å kreve en transaksjon verifisert med 3D-secure. En sluttkunde vil også i kjøpsøyeblikket kunne bli bedt om å identifisere seg med BankID som ledd i Vipps' forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket.

12.4    Vipps har rett til å kontrollere bedriftens overholdelse av denne Avtalen og retningslinjer for bruk av Vipps for bedrifter, herunder ved å foreta uanmeldte kontroller av bedriftens lokaler. Bedriften skal rette seg etter tiltak Vipps krever iverksatt for å redusere svindelforsøk og overholdelse av Avtalen. Vipps kan si opp denne Avtalen dersom andelen svindelforsøk eller andre innsigelser fra sluttbrukere av Vipps er uforholdsmessig høy.

13.    VARIGHET OG OPPSIGELSE

13.1    Avtalen trer i kraft når bedriften har signert Avtalen og Vipps har godkjent bedriften. Hver part kan si opp Avtalen med to måneders varsel. Dersom Vipps velger å ikke lenger tilby en eller flere Tjenester, skal denne Avtale anses opphørt uten eget varsel hva gjelder disse Tjenestene.

13.2    Ved vesentlig brudd på denne Avtalen, kan Vipps si opp Avtalen med umiddelbar virking. Som vesentlig brudd regnes blant annet:
(i)   Mislighold av betaling for bedriftens bruk av Tjenesten
(ii)   Handlinger som etter Vipps' vurdering skader Vipps' eller Vipps’ omdømme eller merkevare
(iii)  Brudd på denne Avtalen som ikke rettes av bedriften innen rimelig frist satt av Vipps. Dersom bruddet er vesentlig eller ikke mulig å rette, kan Vipps suspendere betalinger eller si opp avtalen uten varsel.

13.3    Vipps har etter hvitvaskingsregelverket plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforholdet og løpende i kundeforholdet.  Vipps kan heve denne Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom kunden ikke gir fyllestgjørende opplysninger Vipps krever i forbindelse med etterlevelse av plikten til å gjennomføre kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll av andre grunner ikke kan gjennomføres. Ved endringer i opplysningene bedriften har gitt ved etableringen av kundeforholdet, herunder endringer av reelle rettighetshavere (eiere og indirekte eiere) i bedriften, skal bedriften informere Vipps straks.

13.4    Vipps kan også heve avtalen hvis Vipps får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at bedriften benytter Tjenestene på ulovlig måte eller til ulovlig formål, eller bedriften har latt andre benytte Tjenestene på slik måte.

13.5    Vipps kan videre uten varsel si opp Avtalen og avvise betalingsoppdrag dersom bedriften settes under administrasjon eller konkursbehandling.

13.6    Oppsigelse vil ikke ha virkning for eventuelle krav Vipps har mot bedriften.

14.    KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon fra Vipps til bedriften skjer i VippsPortalen eller til den e-postadresse bedriften har oppgitt ved avtaleinngåelsen. Bedriften kan ved spørsmål om driftsbrudd eller hendelser relatert til Vipps kontakte Vipps hele døgnet på telefon 22 48 28 00.

15.    TEKNISK INTEGRASJON OG TILGJENGELIGHET

15.1   Når Vipps API oppdateres av Vipps, kan dette medføre at bedriften må oppdatere sitt system for å fortsette å bruke Tjenestene. 

15.2   Endring i Vipps API som medfører at bedriften må gjøre endringer på sin side, vil varsles til bedriften sammen med planlagt produksjonsdato for ny versjon. Forrige versjon vil fungere i minst fire måneder fra ny versjon er tilgjengelig i Vipps kundetestmiljø. Dersom bedriften ikke oppdaterer sitt system som anvist av Vipps, vil Tjenesten kunne bli utilgjengelig. 

15.3   Vipps har et fast ukentlig vedlikeholdsvindu natt til mandag kl. 02 - 06. I denne perioden kan Vipps være utilgjengelig for sluttbruker uten nærmere varsel. Ved planlagt nedetid utover dette, vil Vipps varsle bedriften så tidlig som mulig i VippsPortalen eller på den e-postadresse som oppgis av bedriften. Nedetid som er begrunnet i nødvendige sikkerhetstiltak vil gjennomføres umiddelbart, med varsling så snart som mulig.

15.4   Ved uforutsett driftsavbrudd/nedetid på Vipps, vil Vipps varsle bedriften så snart som mulig til den e-postadressen som oppgis av bedriften. Varselet vil, om mulig, inneholde informasjon om når situasjonen ventes rettet. Vipps vil jevnlig oppdatere bedriften om utviklingen. 

16.    LOVVALG OG TVISTLØSNING

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Bedriften godtar Oslo tingrett som rett verneting for enhver tvist som springer ut av Avtalen.
Vipps er en betalingsløsning og erstatter ikke bedriftens plikt til å dokumentere sitt salg etter bokføringsregelverket og gi sine kunder kvittering for den aktuelle varen eller tjenesten.


Særlige vilkår for tjenesten Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter
Del B

1. BRUKSOMRÅDER OG BESKRIVELSER

Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter er en Tjeneste til bruk for betalingsoverføringer fra forbrukere til bedrifter, foreninger og lag gjennom applikasjon (app) Vipps.
Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter. Tjenesten kan bare benyttes av bedriften til å motta penger.

2. ETABLERING AV TJENESTEN

Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på salgssted og oppgjørskonto. Det er et krav at bedriften er eier av oppgjørskontoen. Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten aktiveres avtalen umiddelbart. Bedriften får avtaledokumenter som må signeres og returneres innen den frist som angis i oversendelsesbrevet. Dersom Tjenesten sperres som følge av bedriftens manglende overholdelse av fristen, må bedriften kontakte Vipps for å få et nytt signeringsoppdrag.

Bedriften kan laste ned en egen app for bedrifter («Bedriftsappen») for å administrere sitt kundeforhold og få oversikt over betalinger som foretas til bedriften. 

3. BETALING

3.1    Bedriften opprettes som eget Vipps brukersted og kan motta betalinger fra privatpersoner med Vipps-profil. Bedriften blir søkbar i sluttkundens app basert på navn og/eller et unikt nummer. Betalingene vil overføres til den konto bedriften har oppgitt. Detaljert informasjon om betalinger vil vises i egen rapport som distribueres til bedriften.
3.2    Dersom bedriften tar i bruk Bedriftsappen, vil betalingsbekreftelse for den enkelte transaksjon være synlig i appen. Dersom bedriften ikke benytter Bedriftsappen, må bedriften selv kontrollere sluttbrukers kvittering, herunder beløp, mottaker og tidspunkt på sluttbrukers enhet, før utlevering av varen.

4. VippsGO

4.1    Bedriften kan aktivere VippsGO, hvor bedriften gjennom en egen selvbetjeningsportal kan registrere sine varer tilgjengelig for kjøp på sin profil i Vipps. Sluttbruker vil kunne velge varer enkeltvis og foreta en samlet betaling.

4.2    Ved kjøp gjennom VippsGO, vil informasjon om salg bli gjort tilgjengelig for bedriften, og sluttbruker vil kunne se oversikt over sine kjøp i sin Vipps-app. Det er bedriftens eget ansvar å overholde gjeldende regelverk knyttet til kassasystem og bokføring, og å tilby sluttbruker separat kvittering fra eget kassasystem.

4.3    Bedriften skal sørge for å holde sitt utvalg oppdatert gjennom selvbetjeningsportalen, og markere en vare som «utsolgt» dersom den ikke er tilgjengelig. Beskrivelse og illustrasjoner av varer og tjenester skal være saklig, korrekt og ikke villedende eller på annen måte fremstå som stridende mot god forretningsskikk overfor forbrukere.

4.4    VippsGO er en tjeneste som prises bedriften separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vipps.no.

5. UTSJEKK

5.1    Når tjenesten «utsjekk» er aktivert av bedriften, vil det først bli foretatt en reservasjon på sluttkundes kort. Betalingen gjennomføres med endelig virkning når bedriften deretter markerer varen som utlevert ved å sjekke den ut.

5.2    Dersom bedriften har bedt om tjenesten «utsjekk» må bedriften se til at betalingen blir sjekket ut enten på sluttkundes telefon eller i Bedriftsappen (Vipps Bedrift) ved utlevering. Dersom dette ikke gjøres vil ikke transaksjonen fullføres og pengene blir returnert til betaler etter kortutstedende banks gjeldende regler. Betalingen vil da få status «kansellert» i sluttkundes app og bedriftens app.

5.3    Bedrifter som velger å aktivere denne tjenesten bør derfor sikre at alle som tar i mot betalinger med Vipps på vegne av bedriften, har nødvendig opplæring. Vipps har ikke erstatningsansvar for transaksjoner som blir refundert til betaler på grunn av manglende utsjekk av en betaling.

5.4    Funksjonen utsjekk bestilles ved å ta kontakt med Vipps.

6.   INFORMASJON OM VIPPS PÅ SALGSSTEDET

6.1    Bedriften skal velge et navn på sitt/sine salgssted(er) som gjør det enkelt for forbrukeren å vite at betaling skjer til rett mottaker. Vipps kan suspendere salgssteder som inneholder misvisende, uklare eller støtende navn. Bedriften må selv laste opp sin logo i bestillingsskjemaet og innestår for rettigheter til bruk av logo og navn på salgssted.


6.2    På det fysiske utsalgsstedet skal bedriften og deres representanter:

 • Tydelig angi navn på salgssted i Vipps, med identifikasjonsnummer
 • Gi sluttkunden en kvittering for sitt kjøp – Vipps er kun kvittering for betalingsoverføringen
 • Benytte Vipps’ logo i tråd med anvisning fra Vipps. Bedriften skal benytte seg av Vippss salgsmateriale der det er utsendt.

6.3    Hvis bedriften benytter Bedriftsappen til å oppgi plasseringen av utsalgsstedet, vil Vipps gjøre utsalgsstedets lokasjon tilgjengelig for Vipps sluttbruker.

7.    BEGRENSNINGER I BRUK AV TJENESTEN

7.1    Tjenesten kan bare brukes i fysiske utsalgssteder, som betaling for en vare eller tjeneste som leveres samtidig som betalingsoverføringen. Salg av varer eller tjenester som ikke leveres i sin helhet før eller samtidig som betalingsoverføringen, f.eks. abonnementstjenester eller internettbetalinger, er ikke tillatt.
7.2    Bedriften kan benytte Tjenesten til å motta kontingentbetalinger og medlemsavgifter. Bedriften må selv sikre at slike betalinger tilfredsstiller eventuelle offentligrettslige krav til innrapportering.

7.3    Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til basarer og mindre lotterier med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner, forutsatt at slike lotterier ikke er det aktuelle lags primærinntektskilde, og lotteriet for øvrig avholdes i tråd med gjeldende lovgivning.

7.4    Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til billettsalg for arrangementer hvor billettsalget over Vipps er under 100 000 kroner.

7.5    Tjenesten kan ikke brukes til utbetaling av kontanter til sluttkunden.


Særlige vilkår for Tjenesten Vipps i app
Del C

1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1    Vipps i app er en Tjeneste til bruk i betalingsoverføringer fra forbrukere til bedrifter som tilbyr kjøp fra sine applikasjoner, ved at Vipps API integreres som betalingsløsning i bedriftens applikasjon. Vilkårene for Tjenesten gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter.

1.2    Sluttkunden vil, etter å ha angitt Vipps som betalingsmåte i bedriftens app, godkjenne betalingen i Vipps på sin mobil. Sluttkunden får deretter opp en bekreftelse på gjennomført betaling, og videresendes til sluttbrukerens app.

1.3    Vipps betalinger i app kan integreres med bedriftens applikasjoner i iOS og Android.

2. ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1    Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på app(er) som skal integreres med Vipps og oppgjørskonto.

2.2    Vipps forbeholder seg rett til å avvise bedrifter eller apper som etter Vippss vurdering kan skade Vippss eller Vipps’ omdømme, eller innebærer økonomisk risiko for Vipps.

2.3    Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten, aktiveres Tjenesten.

2.4    Bedriftens app integreres med Vipps i app API, som mottas etter aktivering av Tjenesten. Utfyllende veiledning og retningslinjer for integrering/installasjon og testing av Tjenesten vil gjøres tilgjengelig for bedriften. I forbindelse med implementering av Tjenesten i bedriftens app, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.5    Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan forekomme at sluttbrukere ikke kan benytte Tjenesten dersom bedriftens app støtter en eldre versjon av operativsystem enn Vipps. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEGRENSNINGER I BRUK AV VIPPS I APP SOM BETALINGSFORM

3.1    I tillegg til de begrensninger som er angitt i Avtalens generelle del, gjelder følgende for Vipps i app: Bedriften har selv ansvar for å overholde de regler som gjelder for utforming av apper, og salg gjennom apper, satt av Apple, Google og eventuelle andre plattformer, og skal holde Vipps skadesløs for ethvert tap som oppstår for Vipps som følge av bedriftens manglende overholdelse av slike regler. Hvorvidt Vipps i App godtas som betalingsløsning i bedriftens app av Apple, Google eller andre er utenfor Vipps' kontroll.

4. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

4.1    Bedriftens app skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps, som finnes på https://www.vipps.no. 

4.2    Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

4.3    Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering fra Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

4.4    Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.  

4.5    I forbindelse med test og drift av Tjenesten vil bedriften få tilgang til sertifikater og nøkler knyttet til bedriftens profil. For å unngå misbruk skal bedriften sikre at uvedkommende ikke får tilgang til slike sertifikater og nøkler. 

4.6    Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av tjenesten. 

5. ANSVAR

5.1    Vipps leverer dokumentasjon og programvare for integrasjon av Vipps i bedriftens app som den er, uten garanti for eventuelle feil, for eksempel feil som resulterer i at Vipps ikke åpner fra bedriftens app.  Forøvrig gjelder de generelle vilkår.


Særlige vilkår for tjenesten Vipps i nettbutikker/ehandel
Del D

1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1    Vipps i nettbutikker er en Tjeneste til bruk for betalinger fra forbrukere til bedrifter gjennom applikasjonen (app) Vipps i forbindelse med vare eller tjenestesalg på nett. Tjenesten kan også etter særlig avtale med Vipps benyttes i fysisk handel (Remote Request), hvor bedriften initierer en betalingsforespørsel via Vipps netthandel API integrert i bedriftens kassasystem. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2    Overordnet vil Tjenesten innebære at bedriftens sluttkunder velger Vipps som betalingsmåte på nettstedet. Sluttkunden vil motta en betalingsoppfordring fra bedriften i sin Vipps-applikasjon, som bekreftes av sluttkunden. Bedriften mottar deretter beskjed om betalingen, og kunden rutes videre til en kvitteringsside på bedriftens nettsted. 

1.3     Bedriften kan be om ytterligere teknisk dokumentasjon av løsningen før Tjenesten aktiveres.

1.4    Vipps tilbys også som betalingsmetode av flere leverandører av betalingsløsninger på nett (PSP). Opplysninger om hvilke PSPer som støtter Vipps-betaling finnes på vipps.no.

2.    ETABLERING OG AKTIVERINGAV TJENESTEN

2.1    Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på nettsted(er) som skal benytte med Tjenesten og oppgjørskonto i Vipps.

2.2    Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten, vil bedriften motta nødvendig dokumentasjon for å integrere Tjenesten som betalingsløsning på sitt nettsted.

2.3    I forbindelse med implementering av Tjenesten på bedriftens nettsted, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.4    Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere av bedriftens nettsted ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1    Bedriftens nettsted skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps. 

3.2    Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

3.3    Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering i Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

3.4    Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.  

3.5    Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten. 

3.6    Ved bruk av tjenesten i fysisk handel skal bedriften kun sende betalingsforespørsler enkeltvis i forbindelse med et salg hvor sluttkunde er tilstede. Telefonsalg/oppsøkende fjernsalg er ikke tillatt uten etter egen avtale med Vipps. 

4. ANSVAR

4.1    Vipps leverer dokumentasjon for integrasjon av Vipps i bedriftens nettsted som den er, uten garanti for eventuelle feil. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.


Særlige vilkår for tjenesten Vipps Faktura
Del E

1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1    Vipps Faktura er en Tjeneste til bruk for betaling av faktura fra forbrukere til bedrift gjennom applikasjonen Vipps. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2    Overordnet innebærer Tjenesten at bedriften kan sende faktura til sine fakturamottakere som også er Vipps-brukere (sluttkunde), enten direkte eller via en medhjelper. Sluttkunden vil motta en betalingsoppfordring fra bedriften med en lenke til fakturabilag, i sin Vipps-applikasjon. Denne betales ved bekreftelse av sluttkunden. Bedriften vil daglig motta informasjon fra Vipps om gjennomførte betalinger.  

2.    ETABLERING OG AKTIVERINGAV TJENESTEN

2.1    Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator og oppgjørskonto.

2.2    Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten og har signert tilsendte avtaledokumenter, vil bedriften motta Vipps API for Vipps Faktura for å integrere Tjenesten som faktureringskanal, eller gis tilgang til Tjenesten gjennom medhjelpers faktureringssystemer.

2.3    Aktivering av Tjenesten forutsetter at bedriften enten har implementert API for Vipps Faktura eller får tilgang til dette gjennom avtale med medhjelper som lovlig kan sende og motta fakturainformasjon til og fra Vipps, på vegne av bedriften. Bedriften er ansvarlig for at medhjelper overholder bestemmelsene i denne Avtalen. Videre må bedriften besørge at Vipps kan motta url-lenke til fakturagrunnlag enten fra bedriften selv, eller fra medhjelper eller fakturahotell etter egen avtale om dette. Dersom bedriften har et prioritert faktureringssystem, kan aktivering av Tjenesten også være avhengig av enkelte tilpasninger i dette. 

2.4    Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere som skal motta faktura ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1    Ethvert materiell som inneholder merkenavnet Vipps skal vise bedriftens logo, bannere og liknende i tråd med retningslinjene fra Vipps. 

3.2    Bedriften er ansvarlig for å overholde de til en hver tid gjeldende regler for deres virksomhet, herunder krav til fakturaer som sendes til sluttkunde. Dette gjelder blant annet regler om påkrevet betalingsinformasjon og øvrig informasjonsplikt, markedsføring og behandling av personopplysninger. Bedriften skal ikke sende sluttkunder forespørsler om donasjoner, pengegaver eller liknende. Betalingsfrist skal angis i samsvar med bransjepraksis. Fakturautstedelse til mindreårige kan bare skje i den grad det er tillatt etter vergemålslovgivningen. Manglende overholdelse av forpliktelser etter dette punktet vil anses som mislighold av Avtalen. 

3.3    Bedriften er ansvarlig for at utstedte fakturaer er rettmessige. Sluttkundes eventuelle innsigelser mot kravets størrelse eller eksistens er et forhold mellom bedriften og sluttkunden.

3.4    Bedriften er ansvarlig for å levere betalingsinformasjon til Vipps i henhold til avtale. 

3.5    Bedriften kan ikke annullere en faktura eller endre innholdet av denne etter at den er bekreftet mottatt av Vipps. Bedriften kan ikke annullere en faktura eller endre innholdet av denne etter at den er bekreftet mottatt av Vipps.

3.6    Vipps er en ny måte å betale faktura på. Avtale om Vipps som faktureringsmåte mellom bedriften og sluttkunden anses inngått når den første faktura fra bedriften er betalt. Dersom sluttkunden ikke betaler en Vipps Faktura innen forfall, kan bedriften selv sende ny regning på papir eller i annen avtalt faktureringskanal. Ved mislighold av den første fakturaen utstedt til en sluttkunde i Vipps Faktura, skal etterfølgende utstedelse i annen faktureringskanal ikke belastes med purregebyr.

3.7    Bedriften skal sikre at de relevante ansatte i bedriften, eller hos eventuell medhjelper, er informert om vilkårene for Tjenesten og er ansvarlig for ansattes bruk av Vipps Faktura. 

3.8    I forbindelse med test og drift av Tjenesten vil bedriften kunne få tilgang til sertifikater og nøkler knyttet til bedriftens profil. For å unngå misbruk skal bedriften sikre at uvedkommende ikke får tilgang til slike sertifikater og nøkler.

3.9    Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten. 

4. OPPGJØR

4.1    Vipps vil gjennomføre brutto oppgjør av gjennomførte Vipps-transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto. Vipps vil trekke gebyrer fra anvist konto i Vipps, den siste dagen i hver måned. Dersom bedriften ikke har avtalt trekk av gebyrer fra konto, vil Vipps gjennomføre netto oppgjør som beskrevet i del A, punkt 5.

5. ANSVAR

5.1    Betalingsinformasjonen Vipps mottar fra bedriften eller dennes medhjelper, skal gjøres uendret tilgjengelig for sluttkunden i Vipps.

5.2    Vippss ansvar for å behandle betalingsinformasjon fra bedriften starter når Vipps har mottatt denne i sine systemer og kvittert for mottak, og slutter når sluttkunden har behandlet fakturaen i Vipps eller fakturaen er utløpt i henhold den til enhver tid gjeldende produktbeskrivelsen publisert på vipps.no. 

5.3    Vipps kan returnere et betalingskrav til bedriften dersom Vipps ikke kan identifisere sluttkunden ut fra mottatt informasjon. 

5.4    Lenke til fakturagrunnlag hos enten bedrift, medhjelper eller fakturahotell vil være tilgjengelig for sluttkunden i Vipps så lenge bedriften, medhjelperen eller fakturahotellet tilbyr tilgjengelighet. 

5.5    Vipps leverer Vipps Faktura API-dokumentasjon for integrasjon av Vipps Faktura i bedriftens faktureringssystem som den er, uten garanti for eventuelle feil. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.

 

Vilkår Privat / Terms and conditions

Versjon 1.8 - 28.11.17

1. OM TJENESTEN
Vipps er en betalingstjeneste levert av Vipps AS («Vipps», «vi» eller «oss») som kan lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om Vipps og hva du kan bruke Vipps til på www.vipps.no.

2. AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter
Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og Vipps Personvernpolicy (felles benevnt «Avtalen»). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i Avtalen er deg som kunde og Vipps AS, Dronning Eufemias gate 42, 0191 Oslo, org.nr. 918 713 867.

2.2 Hva må til for å kunne bruke Vipps

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Vipps:
 • Du må ha et kontoforhold i en norsk bank.
 • Du må ha minst ett debet- eller kredittkort utstedt av en norsk bank, og angi et kontonummer for utgående og innkommende betalinger (en «Pengekilde»). Du kan tilknytte flere alternative Pengekilder til Vipps.
 • Du må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjerming av hemmelig nummer. Dersom du har hemmelig nummer, kan du ikke bruke Vipps.
 • Vipps fungerer på telefoner med iOS og Android.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må være over 15 år. Er du mellom 15 og 18 år kan du bare overføre beløp du selv har rådighet over.
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
 • Vipps må godkjenne deg som bruker. Mer detaljert informasjon om hvilke mobiltelefoner og hvilke betalingskort du kan bruke sammen med Vipps finner du på www.vipps.no.
3. BRUK AV VIPPS

3.1 Hva du kan bruke Vipps til

Vipps er en betalingsløsning som gjør at du blant annet kan betale i butikker, på internett og i applikasjoner der du ser Vippssymbolet. Du kan overføre penger til lag, foreninger og organisasjoner, og du kan motta og overføre penger til andre personer. Du kan også se og betale regninger med tjenesten Vipps Faktura.

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser

Før du begynner å bruke Vipps må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. Ved første gangs registrering identifiserer du deg ved å fullføre registreringsprosedyren i Vipps. Vi vil verifisere din identitet blant annet ved automatisk oppslag mot Skatteetatens folkeregister.

Før du kan ta i bruk bankkonto som er registrert i Vipps som Pengekilde må du være identifisert med BankID. Vipps verifiserer at bankkonto eies av deg personlig før bankkontoen tillates som Pengekilde.

Vi har satt beløpsgrenser for bruk av Vipps på grunn av regler i hvitvaskingslovgivningen. Beløpsgrensene finner du i Vipps og på www.vipps.no. Når din bruk av Vipps overstiger disse beløpsgrensene, må du identifisere deg med BankID for å kunne fortsette å bruke Vipps. Du får beskjed i Vipps når det skjer. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du verken kunne motta eller sende penger i Vipps. Penger som er sendt deg vil bli refundert til avsender dersom du ikke identifiserer deg innen 3 dager fra pengene er sendt.

3.3 Logg inn med Vipps

Du kan logge deg inn med din Vipps profil hos brukersteder som benytter seg av funksjonaliteten ”Logg inn med Vipps” – en funksjon i Vipps for å fylle inn dine personopplysninger, slik at disse fylles ut automatisk i kundeprofilen din hos brukerstedet. Funksjonaliteten kan kun tas i bruk etter at du har godkjent at Vipps formidler følgende personopplysninger til brukerstedet:
 • For- og etternavn
 • Adresse
 • E-post adresse registrert i din Vipps-profil
 • Mobilnummer din Vipps-profil er knyttet til
 • Fødselsdato
Kun ved behov og hjemmel i lov:
 • Personnummer
Vipps deler kun personopplysninger med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Du kan se i Vipps under ”Innstillinger” hvilke brukersted du har delt informasjon med, og til enhver tid trekke tilbake tillatelsen. Funksjonen kan ikke lenger brukes etter at du har trukket tillatelsen tilbake.

Når du endrer adresse eller e-post adresse registrert i din Vipps-profil vil Vipps automatisk sende en oppdatering til brukerstedet.

4. PRISER

Ved bruk av Vipps kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no under Spørsmål, Pris og beløpsgrenser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

Når du bruker et kredittkort som Pengekilde kan det påløpe kostnader for bruk av kredittkort dersom det følger av avtalen mellom deg og utstederen av kortet. Vipps yter ikke kreditt ved din bruk av Vipps.

5. BETALINGSOPPDRAG

5.1 Måter du kan betale med Vipps

Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Vipps gir du Vipps fullmakt til å gjennomføre betalingen på dine vegne. Du kan benytte Vipps til utgående betalinger på følgende måter:
 • Betalingsoppdrag til privatpersoner
 • Betalinger til bedrifter, lag og foreninger gjennom å søke opp mottakers profil
 • Betalinger på nett og i app der Vipps kommer som betalingsalternativ
 • Betalinger i fysisk butikk gjennom å opprette forbindelse med butikkens betalingsterminal
 • Fakturabetalinger
Avhengig av beløpets størrelse og tidligere kjøp kan du bli bedt om å foreta flere sikkerhetstiltak, som bekreftelse med BankID, for å gjennomføre dine betalinger.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner

Ved betalingsoppdrag til privatpersoner søker du opp mottakers telefonnummer eller navn fra din kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil hen motta SMS om at du har utført betalingen og må registrere seg som Vipps-bruker for å kunne motta betalingen. Dersom mottakeren ikke tar i bruk Vipps innen den fristen som Vipps setter for dette, blir beløpet tilbakeført til deg.

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner må du selv kontrollere at mobilnummeret du bruker er korrekt. Når du bruker Vipps til å betale en privatperson, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises i mottakerens Vipps-app.

5.3 Vipps til bedrifter, lag og foreninger ved å søke opp profil

Når du bruker Vipps til å betale næringsdrivende, lag, foreninger eller veldedige organisasjoner ved å søke profilene deres opp i Vipps, må du selv kontrollere at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, før du bekrefter betalingen. Denne informasjonen er for eksempel mottakerens navn, unike ID-nummer og navn på salgsstedet. Dersom brukerstedet benytter tjenesten VippsGO, vil en oversikt over brukerstedets varer/tjenester være tilgjengelig i en egen meny på brukerstedets Vipps-profil. Informasjon om hvilke varer du velger sendes da til brukerstedet når du har gjennomført en samlet betaling.

Når du bruker Vipps på denne måten, vil ditt navn, beløp, siste fire sifre i ditt mobilnummer og eventuell melding vises for mottaker. For donasjoner til enkelte veldedige organisasjoner vil du få mulighet til å oppgi ditt fødselsnummer til mottaker, slik at din gave kan innrapporteres av organisasjonen til skattemyndighetene for å gi deg skattefradrag dersom du kvalifiserer til dette. Merk at det er organisasjonen, og ikke Vipps, som er ansvarlig for å rapportere inn din gave.

5.4 Vipps på nett og i app

Når du skal handle hos godkjente brukersteder på nettet eller i mobilapplikasjoner, vil Vipps være et betalingsalternativ på nettstedet/applikasjonen. Velger du å betale med Vipps, vil en dialog i Vipps angi beløp og mottaker, og du må bekrefte dette for å fullføre betalingen. Når du bruker Vipps på denne måten, vil vi formidle beløp og eventuell melding du skriver til mottaker sammen med en transaksjonsID.

Når du handler på nett eller i app, kan du hos noen brukersteder også benytte deg av «Vipps Hurtigkasse» – en funksjon i Vipps for å fylle inn dine personopplysninger, slik at disse fylles ut automatisk hos brukerstedet. Vipps Hurtigkassse kan kun tas i bruk etter at du har godkjent at Vipps formidler følgende personopplysninger til brukerstedet: 
 • For- og etternavn
 • Adresse
 • E-post adresse registrert i din Vipps-profil
 • Mobilnummer din Vipps-profil er knyttet til
 • Fødselsdato
Kun ved behov og hjemmel i lov:
 • Personnummer
Når du endrer adresse eller e-post adresse registrert i din Vipps-profil vil Vipps automatisk sende en oppdatering til brukerstedet.

Vipps deler kun personopplysninger med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Du kan se i Vipps under ”Innstillinger” hvilke brukersted du har delt informasjon med, og til enhver tid trekke tilbake tillatelsen. Funksjonen kan ikke lenger brukes etter at du har trukket tillatelsen tilbake.

5.5 Vipps i butikk

Ved betalinger i fysiske butikker som har klargjort sin betalingsterminal, kan du benytte Vipps til å betale kontaktløst. Etter å ha opprettet forbindelse med butikkens betalingsterminal ved å holde telefonen inntil terminalen, vil du motta betalingsforespørsel. For å godkjenne en betaling, låser du opp telefonen med din telefonkode eller fingeravtrykk, eller bruker Vipps PIN-kode dersom telefonen ikke er beskyttet med tastelås. For å kunne opprette forbindelse mellom terminal og telefonen din, trenger Vipps enkelte tilganger som er nærmere beskrevet i Vipps Personvernpolicy. Du kan deaktivere funksjonen for å betale med Vipps i butikk under Innstillinger i Vipps.

Hos noen fysiske butikker vil butikken kunne sende deg en Vipps på nett betalingsforespørsel (se punkt 5.4 Vipps på nett og i app) for en vare eller tjeneste fra sitt kassasystem.

5.6 Vipps Faktura

Dersom du aktiverer Vipps Faktura, vil du motta en elektronisk faktura med nødvendig betalingsinformasjon fra fakturautsteder i Vipps. Velger du å betale denne i Vipps, må du bekrefte fakturaen, og betalingen fullføres. Utsteder vil motta avstemmingsinformasjon om din betaling. Dersom du har aktivert push-varslinger i Vipps, vil du motta et varsel når du mottar en ny faktura. Du vil også motta varsel via SMS hvis du ikke har behandlet fakturaen din. Enkelte veldedige organisasjoner vil også få anledning til å sende deg forespørsler om donasjoner gjennom Vipps Faktura. Når du aktiverer Vipps Faktura, samtykker du til at Vipps kan informere Vipps Faktura-utstedere om at du er Vipps Faktura-bruker. Du samtykker også til at alle slike utstedere kan sende deg dine regninger i Vipps. Dersom du ikke betaler regningene du mottar i Vipps Faktura, vil tjenesten etter hvert skrus av automatisk. Du kan selv reaktivere den under innstillinger. Du er selv ansvarlig for å betale dine mottatte regninger på annen måte dersom du velger å ikke betale dem i Vipps Faktura.

5.7 Inngående betalinger og betalingsanmodninger

Du kan motta betalinger fra andre i Vipps. Du kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Du kan bare gjøre dette dersom du har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den du sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses ses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte din tilgang til Vipps.

5.8 Avvisning av betalingsoppdrag

Vi kan avvise et betalingsoppdrag dersom lovbestemte eller avtalefestede vilkår for å gjennomføre et betalingsoppdrag ikke er oppfylt. Vi vil for eksempel avvise oppdrag ved manglende dekning i Pengekilden samt ved mistanke om misbruk, bedrageri, hvitvasking av penger eller forsøk på noe av dette. Det er ikke tillatt å bruke Vipps som betaling for innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling som er ulovlig i Norge, og ved mistanke om slik bruk vil Vipps avvise betalingsoppdraget. Ethvert misbruk som beskrevet i denne bestemmelsen eller mistanke om dette, kan ses som et vesentlig avtalebrudd som gir oss rett til å avslutte tilgangen din til Vipps og heve denne Avtalen, i henhold til punkt 6.5.

Hvis det er lovlig adgang til det, vil du motta informasjon om at betalingsoppdraget ditt er avvist, og hva du kan eventuelt gjøre for å rette forholdet slik at betalingen kan gjennomføres.

5.9 Refusjon

Dersom du betaler for en vare eller tjeneste med Vipps og etter avtale med selger, eller av en annen grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet refunderes til den Pengekilden du betalte med.

5.10 Feil ved betalingstransaksjoner

Når du har bekreftet et utgående betalingsoppdrag i Vipps, er betalingen endelig og du kan ikke tilbakekalle dette. Dersom du mener at et betalingsoppdrag ikke er godkjent av deg, må du benytte klageadgangen som er beskrevet i punkt 5.12.

Dersom du har mottatt en betaling i Vipps på grunn av en feil fra Vipps, kan vi rette denne feilen ved å belaste Pengekilden din innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes Vipps' eget forhold av reglene i finansavtalelovens punkt 31 og punkt 32.

5.11 Vipps' ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger

Vipps skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i Vipps. Dersom Vipps gjør en feil i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal vi rette feilen, og dekke ditt tap med de begrensninger som følger av finansavtalelovens punkt 40, 41 og 42. Vipps kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, og som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av, se punkt 9.3. Feil eller forsinkelser som skyldes svikt i telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Vipps fungerer, vil alltid regnes som slike omstendigheter.

Vipps er også ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger du ikke har godkjent, dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtalelovens punkt 35.
Vipps er ikke ansvarlig for feil du selv har gjort når du har lagt inn et betalingsoppdrag i Vipps, se punkt 6.1 og 5. For eksempel er Vipps ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil beløp, eller lignende.

Vipps er uten ansvar for innholdet i Vipps-fakturaen og betalingskravet. Vipps har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet. Dersom du mener at vi er ansvarlig for feil ved et betalingsoppdrag, må du henvende deg til oss og reklamere i samsvar med punkt 5.12. Dersom du mener det er feil ved en regning du har mottatt i Vipps Faktura, må du kontakte utstederen av denne direkte.

Når du har gjennomført en betaling i Vipps, mottar du bekreftelse på betalingen i Vipps. Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste med Vipps, er selger selv ansvarlig for å gi deg kvittering på kjøpet. Bekreftelse for betalingen i Vipps er ikke en kvittering for kjøpet.

Når du kjøper varer eller tjenester, er det selger som er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved disse, og ikke Vipps. Vi påtar oss ikke noe ansvar for pengeinnsamlinger som du velger å overføre penger til gjennom Vipps.

5.12 Reklamasjon og tilbakeføring av beløp

Hvis du mener at Vipps har gjennomført en betaling du ikke har godkjent, må du melde fra (reklamere) til oss. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven punkt 34 - punkt 37. Disse reglene kan oppsummeres slik:
 • Du må beskytte kode som gir tilgang til å betale med Vipps. Hvis du blir oppmerksom på at uvedkommende har tilgang til å betale, eller på bruk du ikke har godkjent, må du snarest melde fra til oss.
 • Vi må vise at betalingen er godkjent, korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
 • Du kan kreve pengene tilbakeført til deg. Det må du gjøre så snart som mulig, og senest 13 måneder etter betalingen skjedde.
 • Hvis du krever pengene tilbakeført, kan Vipps bringe saken inn for Finansklagenemnda eller en domstol.
 • Selv om du ikke har godkjent betalingen kan du måtte dekke deler av tapet selv. Din egenandel er normalt 1 200 kroner dersom PIN-koden i Vipps er benyttet, men kan stige til inntil 12 000 kroner hvis du har vært grovt uaktsom.
Har du handlet med forsett, må du dekke hele tapet selv. Dette gjelder også hvis du forsettlig har unnlatt å beskytte kode eller fingeravtrykk som gir tilgang til å betale med Vipps.
Dersom du får tilbakeført penger etter disse reglene, kan Vipps likevel kunne kreve pengene tilbake igjen på et senere tidspunkt, dersom Vipps da kan sannsynliggjøre at det var du som godkjente betalingen.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at Vipps har fått beskjed og din Vipps-profil er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din Vipps på grunn av forhold hos Vipps.

6. DITT ANSVAR

6.1 Korrekte opplysninger

Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg er det ditt ansvar å rette dette i Vipps. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

Du er selv ansvarlig for å påse at mobilnummeret til mottaker er korrekt når du skal betale til en privatperson slik som beskrevet i punkt 5.1. Du er også ansvarlig for å påse at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, når du skal betale til en næringsdrivende, lag forening eller veldedig organisasjon, se punkt 5.1.

6.2 Personlig kode – PIN

Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. punkt 3.2, må du velge en personlig kode («PIN»). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder du bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til din Pengekilde eller til din mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og du må ikke overlate tilgang til din Vipps-applikasjon eller røpe din PIN-kode til andre. Det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din Vipps-applikasjon. Du skal ikke under noen omstendighet oppgi din PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til Vipps. Dersom noen utenforstående ber deg oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal du anse dette som et forsøk på svindel, nekte å utlevere opplysningene, og melde forholdet til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som din Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.3 Mistet eller stjålet mobiltelefon

Dersom din mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller du har mistanke om uberettiget bruk av Vipps, skal du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når du har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps inntil videre.

6.4 Rettmessig bruk

Du kan ikke bruke Vipps i strid med gjeldende norsk lovgivning eller i strid med Avtalen. Skal du benytte Vipps i næringsvirksomhet eller for å kunne ta i mot betalinger til ditt lag, forening eller organisasjon, må du inngå en egen avtale om dette med Vipps. Bruk av Vipps med personlig profil i næringsvirksomhet anses som et vesentlig brudd på Avtalen som vil føre til sperring av din Vipps-profil.

Dersom du bruker Vipps på en måte som medfører risiko for hvitvasking av penger, for eksempel til kjøp og salg av Bitcoins, eller på en måte som oppleves som støtende eller sjikanerende for andre Vipps-brukere, for eksempel ved å sende upassende meldinger til andre brukere, kan Vipps sperre din Vipps-profil. Du kan ikke benytte Vipps på en mobiltelefon som er jailbreaket/rooted. Bruk av Vipps på en telefon som er modifisert på denne måten skaper risiko for misbruk av Vipps og kompromittering av opplysningene du legger inn i appen. Vipps vil derfor betrakte bruk av Vipps på en telefon som er jailbreaket/rooted som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av Vipps som betalingsinstrument, som har betydning for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk med dette som årsak.

6.5 Konsekvenser av urettmessig bruk

Dersom Vipps har rimelig grunn til å tro at du bruker Vipps i strid med lov eller denne Avtalen har Vipps rett til å stanse din bruk av Vipps midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Vipps rett til å heve Avtalen. Vipps har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6.6 Misbruk av Vipps

Du er ansvarlig for inntil 1 200 kroner for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Du svarer for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet eller forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Ditt ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven punkt 36 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

6.7 Kundekontroll

Vipps har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av ny kunde og mens du benytter Vipps. Dette kan inkludere undersøkelser om din bruk av Vipps. Hvis Vipps krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av Vipps, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Vipps heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Vipps kan kommunisere med deg direkte i Vipps, til det telefonnummer du har oppgitt i Vipps eller på den e-postadressen du har oppgitt.

8. VIPPS PERSONVERNPOLICY

For at du skal kunne bruke Vipps, trenger vi å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Det aller meste av dette er opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg og som genereres når du bruker tjenesten. Vipps har laget en egen personvernpolicy for Vipps som du finner under «Cookies og Personvern» i menyen i Vipps. Vipps Personvernpolicy er en del av Avtalen.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

9.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr Vipps. Vipps kan velge å avslutte Vipps med to måneders varsel. Vipps kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Vipps si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte oss. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Vipps fra telefonen din. Dersom du ikke benytter Vipps over en periode på seks måneder, kan Vipps velge å deaktivere din Vipps-profil.

Du kan skru av funksjonen Vipps Faktura under innstillinger i Vipps. Dersom Vipps Faktura skrus av, vil du ikke lenger motta nye regninger her, men du vil fortsatt kunne se og betale ikke-forfalte regninger som allerede ligger i løsningen.

9.2 Endringer i Avtalen

De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Vipps og på www.vipps.no. Endringer som ikke er til din fordel kan Vipps bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Vipps. Dersom du bruker Vipps etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Vipps gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte oss og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

9.3 Midlertidig opphold av Avtalen

Vipps plikter etter denne Avtalen – herunder utbetalings- og belastningsplikt – opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

9.4 Kontakt med oss om Vipps

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte oss for hjelp og informasjon på: www.vipps.no, eller på telefon. Melding om tap av mobiltelefon eller melding om sperring av Vipps skal skje på telefon.

9.5 Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Vipps og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

9.6 Konsesjoner og tilsyn

Vipps AS har konsesjon som betalingsforetak, og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo og Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.


Vipps Terms and conditions

Versjon 1.7 - 28.11.17

This English version of the Agreement is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Agreement, the Norwegian version shall take precedence.
 
1. ABOUT THE SERVICE
Vipps is a payment service provided by Vipps AS ("Vipps") and can be downloaded as a mobile phone application. You can find more information about Vipps and how it can be used at www.vipps.no.

2. ENTRY INTO THE AGREEMENT 

2.1  The Agreement and Parties
This Agreement consists of the terms and conditions in this document and the Vipps Privacy Protection Policy (jointly referred to as "the Agreement"). In addition to the terms and conditions in the Agreement, relevant prevailing Norwegian statutory provisions also apply. The parties to this Agreement are you, as a customer, and Vipps AS, Dronning Eufemiasgate 42, 0191 Oslo, org.no. 918 713 867.

2.2. What is required to use Vipps?
All the terms below must be fulfilled in order to use Vipps:
 • You must have an account in a Norwegian bank.
 • You must have least one debit or credit card issued by a Norwegian bank ("Source of Funds"). You can link several alternative Sources of Funds to Vipps.
 • You must have a mobile phone with a Norwegian telephone number. The service does not support the protection of secret phone numbers. Thus, you cannot use Vipps if you have a secret phone number.
 • Vipps can be used on mobile phones with iOS and Android operating systems.
 • You must have an e-mail address.
 • You must be over the age of 15. If you are aged between 15 and 18 years, you can only transfer money that is at your disposal.
 • You must have read, understood and accepted this Agreement.
 • Vipps must approve you as a user.
More detailed information about which mobile phones and payment cards can be used with Vipps can be found at www.vipps.no.

3.  USE OF VIPPS

3.1  What Vipps can be used for
Vipps is a payment solution that enables you to pay in shops, online and in applications containing the Vipps symbol. You can also transfer money to clubs, associations and organisations and receive and transfer money from and to other persons. You can also see and pay invoices by using the Vipps Invoice service. You can also use Vipps for sign up and log in with your Vipps profile.

3.2  Registration, identification and maximum amounts
Before you start using Vipps, you must create a user profile and identify yourself. When registering for the first time, you can choose to identify yourself simply by completing the registration procedure in Vipps. Vipps will verify your identity, for example by automatically checking it against the Norwegian Tax Administration’s national register.

Before you are able to use direct debit payments in Vipps, you must identify yourself by means of BankID. Vipps will verify that only bank accounts owned by you personally can be used for direct debit payments.

Due to stipulations in the Norwegian Money Laundering Act, Vipps has set maximum amounts for using Vipps. You will find the maximum amounts in Vipps and at vipps.no. When your use of Vipps exceeds these maximum amounts, you must identify yourself by means of BankID to continue using Vipps. In such case, you will receive a message in Vipps. If you have reached the maximum amount, you will not be able to receive or send money using Vipps. Money which has been sent to you will be returned to the sender unless you identify yourself within three days after the money has been sent.

3.3  Sign up and Log in with Vipps 
You can use your Vipps profile for signing up and logging in at merchants offering the “Sign up and Log in with Vipps” functionality – a service provided by Vipps for automatically filling in information from your Vipps profile in your customer profile at the merchant. This service can only be used after you consented that Vipps shares the following personal data with the merchant:
 • Full name
 • Address
 • Email address registered in your Vipps profile
 • Mobile phone number your Vipps profile is linked to
 • Date of birth
Vipps will also provide the following personal data in case the merchant has a valid and legally approved reason to request this data:
 • Personal identification number
Vipps will never share any personal data with any merchants without your consent. Vipps provides a full overview of all merchants you consented sharing personal data with, including what personal data you consented to share per merchant. You will find this overview under “Setting” in the Vipps app. You will be able to withdraw your consent for data sharing with individual merchants at any time. The “Sign up and Log in with Vipps” service will not available after you withdrew your consent.
When you are updating personal data like your address or email address in your Vipps profile, Vipps will automatically send an information update to all merchants you consented to share personal data with.

4. PRICES

A transaction fee may be incurred for the use of Vipps. Visit www.vipps.no for information on prices under ‘Questions’ ‘Prices and maximum amounts’. If a transaction fee is incurred for a payment order, information about this will appear in Vipps before you confirm the payment.

When you use a credit card as a Source of Funds, costs can be incurred from the use of the credit card if this follows from the agreement between you and the issuer of the card. Vipps does not grant credit related to your use of Vipps.

5. PAYMENT TRANSACTIONS

5.1 Ways you can pay with Vipps
When you have confirmed a payment order transaction in Vipps, you authorise Vipps to carry out the payment on your behalf. You can use Vipps for outgoing payments in the following ways:
 
 • Payment to private individuals
 • Payments to companies, clubs and associations by searching for the recipient’s profile
 • Payments online and in apps where Vipps is one of the payment alternatives
 • Payments in physical stores by establishing a connection with the store’s payment terminal
 • Invoice payments
Depending on the amount and previous purchases, you may be asked to implement additional security measures, such as confirmation with BankID, to complete your payments.

5.2 Payment transactions to private individuals
When making payments to private individuals, you can find the recipient’s telephone number or name in your list of contacts on your mobile phone. If the payee is not a Vipps user, he or she will receive a text message stating that you have made the payment and that the payee must register as a Vipps user in order to receive the payment. If the payee does not start using Vipps by the deadline set by Vipps, the amount will be reversed to you.

When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, you must make sure that the mobile number you enter is correct. When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, your name, telephone number and any message to the recipient is shown in the recipient’s Vipps application.

5.3 Vipps to companies, clubs and associations via a profile search
When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations by finding their profile in Vipps, you must verify that the recipient’s profile corresponds to the information you have received from the merchant before confirming the payment. Such information could be the recipient’s name, unique ID number and name of the merchant. If the merchant uses the VippsGO service, an overview of the merchant’s goods/services will be available in a separate menu under the merchant’s Vipps profile. Information on the products/services you choose is then sent to the merchant once you have made a total payment.

When using Vipps in this manner, the recipient will see your name, the payment amount, the last four digits in your mobile phone number and any message you have written. With respect to donations to some charitable organisations, you will be able to give your personal identification number to the recipient so that your gift can be reported by the organisation to the tax authorities to give you a tax deduction if you qualify for such a deduction. Please note that it is the organisation, and not Vipps, which is responsible for reporting your gift to the authorities.

5.4 Vipps online and in apps
When you buy something from an approved online merchant’s website or in a mobile app, Vipps will be a payment option on the website or in the app. Some physical stores may send you a payment request for a product or service from their cash register. When choosing to pay with Vipps, a dialogue will open in Vipps indicating the amount and recipient, which you must confirm in order to complete the payment. When using Vipps in this manner, Vipps will transmit the amount and any message you write to the recipient, together with a transaction ID. When you shop online or in an app, some merchants may have the an automatic function in Vipps to ”Fill in my your personal data, such as Vipps details”, whereby your name and delivery address will be automatically included.

When you buy something form an approved online merchant’s website or in a mobile app, you can choose “Vipps Hurtigkasse” (express checkout) – a service provided by Vipps for automatically filling in personal data from your Vipps profile needed to complete the purchase in the merchant’s order form. This service can only be used after you consented that Vipps shares the following personal data with the merchant:
 • Full name
 • Address
 • Email address registered in your Vipps profile
 • Mobile phone number your Vipps profile is linked to
 • Date of birth
Vipps will also provide the following personal data in case the merchant has a valid and legally approved reason to request this data:
 • Personal identification number
When you are updating personal data like your address or email address in your Vipps profile, Vipps will automatically send an information update to all merchants you consented to share personal data with.

Vipps will never share any personal data with any merchants without your consent. Vipps provides a full overview of all merchants you consented sharing personal data with, including what personal data you consented to share per merchant. You will find this overview under “Setting” in the Vipps app. You will be able to withdraw your consent for data sharing with individual merchants at any time. Vipps express checkout will not be available after you withdrew your consent.

5.5 Vipps inStore
When paying in physical stores with payment terminals which accept Vipps, you can use Vipps for contactless payments. After having established a connection with the store’s payment terminal by holding the telephone close to the terminal, you will receive a payment request. To approve a payment, unlock your mobile phone with your telephone code or fingerprint, or use your Vipps PIN code if your phone is not secured with access control. To be able to establish a connection between the terminal and your telephone, Vipps requires certain authorisations which are further described in the Vipps Privacy Protection Policy. You can deactivate the function to pay with Vipps inStore under Settings in Vipps.

5.6 Vipps Invoice
If you activate Vipps Invoice, you will receive an electronic invoice in Vipps with the necessary payment details from the invoice issuer. If you choose to pay the invoice in Vipps, you must confirm the invoice, and the payment will thus be completed. The issuer will receive settlement information about your payment. If you have activated push notifications in Vipps, you will receive a notification when you receive a new invoice in Vipps. Additionally, you may receive notifications per sms if you have not confirmed invoice payments in time. Some non-profit organisations will also be given the opportunity to send you requests for donations through Vipps Invoice. When you activate Vipps Invoice, you also consent to Vipps informing Vipps Invoice issuers that all such issuers can send you their invoices in Vipps. If you do not pay the invoices you receive in Vipps Invoice, the service will automatically be switched off after a certain period of time. Go to Settings to reactivate Vipps Invoice. You are responsible for paying the invoices you receive in some other manner if you choose not to pay them in Vipps Invoice.

5.7 Incoming payments and payment requests 
You can receive payments from others in Vipps. You can also use Vipps to request payment from another person who uses Vipps. You can only do so if you have a contractual basis for the payment request with the person you are sending the request to. If you misuse the opportunity to send payment requests, it will be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps.

5.8  Rejection of payments
If statutory or contractual terms for effecting payments have not been fulfilled, Vipps may reject the payment. For example, Vipps will reject the payment if there are insufficient funds in the Source of Funds and if the bank suspects misuse, fraud or money laundering or attempts thereof. It is not permitted to use Vipps as payment for stakes related to participation in betting games, wagers or other forms of gambling which are illegal in Norway. If such use is suspected, the payment will be rejected. Any actual or suspected misuse as described in this provision can be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps and revoke this Agreement, cf. item 6.5. If the purpose is legitimate, you will be informed that the payment has been rejected and what you can do to rectify the situation so that the payment can be effected. 

5.9 Reimbursement 
If you use Vipps to pay for goods or services, but subsequently agree with the seller that you are entitled to a refund, or if the purchase is annulled for any other reason, the amount will be paid into the Source of Funding used for the payment that is to be reimbursed. 

5.10 Errors in payment transactions 
Once you have confirmed an outgoing payment in Vipps, the payment is final and cannot be reversed. If, in your opinion, a payment has not been approved by you, you must use the right to complain as described in item 5.7. If you have received a Vipps payment which is due to an error on the part of Vipps, Vipps can rectify the error by debiting your Source of Funds by the end of the third working day after the error was made. Moreover, erroneous crediting or debiting of an account on the part of Vipps is regulated by the stipulations in Sections 31 and 32 of the Financial Contracts Act. 

5.11 Vipps’ liability in connection with payment orders, the purchase of goods and services and invoice payments
Vipps shall effect payments in accordance with your instructions in Vipps. If Vipps makes a mistake in connection with the payment, Vipps shall rectify the error and cover your loss, subject to the limitations in Sections 40-42 of the Financial Contracts Act. Vipps cannot be held liable for losses that are due to circumstances beyond Vipps’ control which it could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of, cf. item 9.3. Erroneous or delayed payment transfers due to failures in the telecommunications network or unforeseen failures in other systems that are delivered by third parties and are necessary for Vipps to function, will always be regarded as such circumstances. nbsp;

Vipps is also liable for losses arising when payments have not been approved by you, provided that the terms and conditions are fulfilled in accordance with Section 35 of the Financial Contracts Act. 

Vipps is not liable for errors made by you when you have entered a payment order in Vipps, cf. items 6.1 and 5. For example, Vipps is not liable if the recipient, telephone number or amount etc. is incorrect. Vipps is not liable for the content of the Vipps invoice and the demand for payment. Nor does Vipps have any influence on which person the invoice issuer regards as the addressee of the claim.

If you think that Vipps is liable for errors in connection with a payment, you must contact Vipps and issue a complaint in accordance with item 5.12. If you think there is an error in an invoice you have received in Vipps Invoice, you must take direct contact with the issuer of the invoice.

Once you have made a payment in Vipps, Vipps will send you a confirmation of the payment in an e-mail and in Vipps. If you have purchased a product or service with Vipps, the seller is responsible for giving you a receipt for the purchase. Vipps' confirmation of the payment in Vipps is not a receipt for the purchase.

When you buy goods or services, the seller is liable for any errors and defects. Vipps is not liable for this. 

5.12  Complaints and reversal of payments 
If, in your opinion, Vipps has carried out a transaction you have not approved, you must issue a complaint to Vipps. The bank shall then document that the transaction has been authenticated (approved), correctly registered and recorded, and has not been affected by technical failure or other errors. The fact that your Vipps profile has been used to execute the payment does not on its own represent adequate evidence that you have made the payment or acted dishonestly vis-à-vis the bank. 

However, if you are still of the view that Vipps is responsible, Vipps shall reverse the amount and compensate for loss of interest from the debit date, provided that you submit a claim for reversal of the payment without undue delay after you were or ought to have been aware of the error, and no later than 13 months after the debit date. The obligation to reverse the payment does not apply if you have acknowledged liability for the debit, or if Vipps, within four weeks from receipt of the written objection from you, has filed a civil suit or submitted the matter to the Norwegian Banking Complaints Board. If the matter is dismissed by the Board or a court of law, a new time limit of four weeks applies from the date Vipps was informed of the dismissal. In connection with the reversal of payments, you may be liable for a certain amount in accordance with item 6.6, which Vipps may withhold. 

If you suspect that you may have been exposed to a criminal act in connection with a transaction, Vipps can require that you report the matter to the police. 

If a payment is reversed in accordance with this provision, Vipps may nevertheless require that the money be repaid on a later date if the bank can render probable that the payment was approved by you and that the bank thus cannot be held liable.

6. YOUR RESPONSIBILITIES 

6.1   Correct information
You are responsible for ensuring that the information you provide about yourself to Vipps is complete, correct and updated. If there are any changes in your data, you are responsible for correcting the information in Vipps. You are responsible for providing your correct name, e-mail address, telephone number, card number and account number. This will not be checked by Vipps. 

When you use Vipps to make a payment to private individuals, you must make sure that the mobile number you use is correct, as described in item 5.1 When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations, you must verify that the recipient’s profile corresponds to the information you have received from the merchant, cf. item 5.1.   

6.2   Personal code – PIN 
As part of the registration procedure for Vipps, cf. item 3.2, you must select a personal code (”PIN"). Your PIN code must consist of four digits and must be different from your other PIN codes, such as the PIN code used for your Source of Funds or your mobile phone. Vipps is free to refuse the use of certain PIN code digit combinations. 

The Vipps service is for personal use only, and you must not disclose your PIN code to any third party. You are responsible for ensuring that others do not gain access to your Vipps application. Under no circumstances must you give your PIN code or other security procedures to anyone, including Vipps. If any third party asks you to disclose information that can be used to access Vipps, this must be regarded as attempted fraud. Thus, you must refuse to share such information and inform Vipps without undue delay. Your are responsible for informing the relevant bank or financial institution your Source of Funds in Vipps is linked to. nbsp;

6.3  Lost or stolen mobile phone
If your mobile phone is stolen or lost, or if you suspect unauthorised use of Vipps, you must notify Vipps as soon as possible. When such notification has been given, Vipps will block the use of Vipps until further notice. 

6.4  Legitimate use 
You cannot use Vipps in breach of prevailing Norwegian law or in violation of this Agreement. If you are to use Vipps for business purposes or to receive payments on behalf of your club, association or organisation, you must enter into a separate agreement governing this with Vipps. The use of Vipps with a personal profile for business purposes is deemed to represent a serious breach of the Agreement and will result in your Vipps profile being blocked. 

If you use Vipps in a way that entails a risk of money laundering, for example by buying or selling Bitcoins, or in a way that other Vipps users perceive to be offensive or insulting, for example if you send inappropriate messages to other users, Vipps may block your Vipps profile. You cannot use Vipps on a mobile phone which is jailbroken/rooted. The use of Vipps on a phone which is modified in this way creates a risk for the misuse of Vipps and compromises the information entered in the app. Vipps will therefore consider the use of Vipps on a device which is jailbroken/rooted as a serious breach of the terms and conditions for the use of Vipps as a means of payment, which is of consequence to your responsibility as a customer in the event of misuse caused by this. 

6.5  Consequences of illegitimate use 
If Vipps has reasonable grounds to believe that your use of Vipps is in violation of law or this Agreement, Vipps is entitled to temporarily stop your use of Vipps. If such use is not discontinued or represents a serious breach of the Agreement, Vipps is entitled to terminate the Agreement. Vipps is under no obligation to inform you before the Agreement is terminated, but will seek to give such notice and to provide you with the opportunity to rectify the matter if this is possible. 

6.6  Misuse of Vipps 
You will be liable for up to NOK 1 200 in connection with losses resulting from unauthorised payments due to the use of a lost or stolen payment instrument provided that your personal security procedure has been used. The same applies to payment transactions carried out following unauthorised appropriation of a payment instrument if you have failed to protect the above-mentioned personal security procedure and this has been used. 

You will be liable for up to NOK 12 000 in connection with unauthorised payment transactions if the loss is due to the fact that you, through gross negligence, have failed to fulfil one or more of your obligations under this Agreement. If the loss is due to the fact that you, through gross negligence or with intent, have failed to meet the obligations under this Agreement, you shall cover the entire loss. The same applies if the loss is due to the fact that you have acted dishonestly. 

Your liability under this item may be modified in accordance with the rules in Section 36 of the Financial Contracts Act in cases where Vipps fails to meet sound standards and the unauthorised use is related to this. 

You will not be liable for losses which occur after Vipps has been notified and your Vipps profile has been blocked. Nor will you be liable for losses if you have had no opportunity to block your Vipps profile due to circumstances at Vipps. 

6.7 Vipps’ customer due diligence - consequences 
In accordance with the money laundering regulations, Vipps has a duty to apply customer due diligence measures when establishing customer relationships and in the ongoing monitoring of existing customer relationships. This may include investigations concerning the use of Vipps. If required by Vipps, you must provide information about your or others’ use of Vipps or give Vipps other information. If you fail to give Vipps the required information in connection with Vipps’ customer due diligence procedures, or if satisfactory customer due diligence cannot be implemented for other reasons, Vipps may terminate the Agreement with immediate effect. 

7. ELECTRONIC COMMUNICATION

By entering into this Agreement, you consent that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. You accept that Vipps will communicate with you directly in Vipps, to the telephone number you have stated in Vipps, or by using your stated e-mail address.

8. VIPPS PRIVACY PROTECTION POLICY

In order to enable you to use Vipps, Vipps needs to receive, use and store some of your personal data. Most of these data are provided by yourself in Vipps when you register and are generated when you use the service. Vipps has a separate Privacy Protection Policy which you will find under “Cookies and privacy protection” in the Vipps menu. Vipps Privacy Protection Policy is part of the Agreement.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1  Duration and termination
The Agreement remains in force as long as Vipps offers Vipps. Vipps can choose to no longer provide Vipps subject to two months’ notice. If you have breached the Agreement, Vipps can terminate the Agreement with you without prior notice.

If you wish to terminate the Agreement, this can be done by contacting Vipps. Please note that the Agreement will remain in force even if you delete Vipps from your mobile device. If you do not use Vipps over a period of six months, Vipps can choose to deactivate your Vipps profile.
You may deactivate the Vipps Invoice function under Settings in Vipps. If Vipps Invoice is deactivated, you will receive no new invoices here, but you will still be able to see and pay invoices that have not fallen due and are still available in this solution.

9.2  Amendments to the Agreement 
Vipps can make amendments to the Agreement without prior notice. The prevailing terms and conditions of the Agreement will be available in Vipps and at www.vipps.no. Amendments which are not in your favour may only be implemented by Vipps subject to two months’ notice. If you do not wish to accept amendments to the Agreement, you must terminate the Agreement and your use of Vipps. If you continue to use Vipps after the Agreement has been amended, the amendments are deemed to be approved by you. Amendments to the registration procedures to comply with regulatory and security requirements, or to prevent unlawful activity, can be implemented by Vipps without prior notice. 

You can contact Vipps at any time and ask to receive these terms and conditions in a paper version.

9.3  Temporary suspension of the Agreement
Vipps’ obligations under this Agreement – including the duty to make payments and debits – shall temporarily cease to apply if circumstances arise which are beyond Vipps’ control, which Vipps could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of and which render impossible completion of the Agreement. The same applies to circumstances which are due to Vipps’ statutory obligations or pursuant to law. 

9.4  Contact with Vipps regarding Vipps 
Whatever your request, you can contact Vipps for assistance and information at: www.vipps.no, or by calling +47  22 48 28 00. Call +47 22 48 28 00 to report loss of your mobile phone or to block the Vipps service.

9.5  Dispute resolution
This Agreement is governed by Norwegian law. In the event of a dispute where you disagree with Vipps and we do not resolve the matter to your satisfaction, you can submit the matter to the Norwegian Financial Services Complaints Board. The Norwegian Financial Services Complaints Board can be contacted via klageskjema.finkn.no or to the Board’s secretariat at postal address: P.O. Box 53 Skøyen, N-0212 Oslo.

9.6  Concessions and supervision
Vipps AS has a licence  as a payment institutionand is subject to supervision by Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority of Norway), P.O. Box 1187 Sentrum, N-0107 Oslo and the Norwegian Data Protection Authority, P.O. Box 8177 Dep., N-0134 Oslo.


Personvernpolicy for Vipps

Versjon 1.6 - 29.09.17

1. Din avtale med Vipps

Denne Vipps Personvernpolicy er en del av vilkårene for bruk av Vipps og dermed en del av Avtalen mellom deg som Vipps-bruker og Vipps AS («Vipps», «vi» eller «oss»).

 

2. Formålet med behandling av dine personopplysninger 

Vipps behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Vipps er i første rekke å oppfylle de forpliktelsene Vipps har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen. I Vipps behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål: 

 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Videreutvikling og forbedring av Vipps
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Vipps vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller at du har samtykket til slik behandling. 

3. Tilganger i Vipps

Vipps ber om forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at Vipps skal fungere. Disse tilgangene er:

 • Lokasjon – slik at du kan finne brukersteder i nærheten av der du er. For at telefonen din skal kunne koble seg opp mot butikkens terminal over blåtann når skjermen er låst, trenger Vipps-applikasjonen tilgang til stedstjenester også når Vipps ikke er åpen. Vi lagrer ikke opplysninger om din lokasjon. Du kan skru av tilgangen til stedstjenester for Vipps i telefonens innstillinger, men vær oppmerksom på at butikkbetaling eller funksjonen for å finne brukersteder i nærheten av der du er da ikke vil fungere.
 • Kontaktlisten – slik at du kan be om penger og sende penger til venner. 
 • Bilder og kamera – slik at du kan ta og laste opp profilbilde . 
 • Bakgrunnsoppdatering – slik at Vipps kjører i bakgrunnen for å sjekke status for betalinger du har gjort og betalinger på vei inn. 
 • Mobildata – for at du skal kunne bruke Vipps når du ikke er tilknyttet et trådløst nett. 
 • Varslinger – slik at Vipps får mulighet til å sende meldinger til din mobiltelefon. Telefonstatus og ID - slik at mobilidentifikator kan lagres.
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) – for at du skal kunne laste opp profilbilde.
 • Blåtann – for å kunne koble telefonen din mot betalingsterminaler for butikkbetaling, må du aktivere blåtann på telefonen din.
Vi gjør oppmerksom på at dersom du bruker operativsystemet Android Lollipop kan du ikke oppgradere til Vipps versjon 1.5 uten å godkjenne at Vipps får tilgang til lokasjoner ved installering. Dersom du ikke ønsker at Vipps skal ha tilgang på lokasjoner, kan du skru dette av under Vipps innstillinger så snart applikasjonen er oppgradert og du har logget inn. 

 

 4. Hvilken informasjon lagrer vi

Vipps lagrer opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. Vipps lagrer følgende data:

 • Ditt navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • For å kunne administrere ditt kundeforhold. Din adresse brukes også til markedsføringsformål og for å gi deg mulighet til å raskt fylle ut leveringsadresse på nettsteder du kan betale med Vipps.
 • Kortdata knyttet til din Pengekilde (lagres ikke på din mobiltelefon) 
  • For å kunne gjennomføre betalinger. 
 • Ditt fødselsnummer (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • For identifisering og sikkerhet samt å administrere ditt kundeforhold hos oss.
 • Dine kontoopplysninger (lagres ikke på din mobiltelefon) 
  • For å kunne gjennomføre betalinger 
 • Din pinkode (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • For å beskytte Vipps mot misbruk
 • Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem 
  • For sikkerhetsformål 
 • Din mobilidentifikator som dannes når du oppretter en Vipps-profil (lagres ikke på din mobiltelefon)
  • Som et sikkerhetstiltak for å kunne identifisere din mobiltelefon
 • Beskjeder du og mottaker sender til hverandre
 • Transaksjonshistorikk og genererte skjermbilder


5. Innhenting av personopplysninger fra offentlige registre
Vipps vil innhente informasjon om deg fra offentlige registre dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter Avtalen eller forpliktelser hjemlet i lov.

6. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av denne Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. I henhold til Avtalen sender for eksempel Vipps noe informasjon om deg til mottakerne av dine betalinger. Se mer om dette i punkt 5.1 i Vipps Vilkår. 

Når du oppretter en Vipps-profil, kan andre Vipps-brukere søke deg opp i løsningen ved hjelp av ditt telefonnummer. Vipps kan også informere utstedere av Vipps Faktura om at du har aktivert denne funksjonen, så slike utstedere kan sende deg regninger i Vipps.

Vipps kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Vippss databehandlere anses ikke som utlevering. 


7. Kundeoppfølging og markedsføring

Vipps vil informere deg om produkter innen kategorien betalingstjenester. Vi vil også gi deg informasjon om andre produkter utover kategorien betalingstjenester ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du samtykker til dette. Dette innebærer at vi kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i Vipps-appen, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til oss.

 

8. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Vipps vil behandle personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysninger til bruk for dette formålet vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, Bankenes Misbrukerregister, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Vipps vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning. I henhold til personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) har du ikke innsyn i de opplysninger vi har registrert for disse formålene. 


9. Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til oss. Du kan også be om å få rettet opplysninger om deg som ikke er korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din Vippsprofil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Vipps så lenge lovgivningen krever det. 


10. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som Vipps samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13. 


11. Endringer

Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt. 


12. Behandlingsansvarlig

Vipps AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt Vipps’ personvernpolicy, ta kontakt med oss på www.vipps.no, eller på telefon 22 48 28 00.


Privacy protection policy for Vipps

Versjon 1.6 - 29.09.17

1. Your Vipps agreement with Vipps

The Vipps Privacy Protection Policy is part of the terms and conditions for the use of Vipps and thus part of the Agreement between you as a Vipps user and Vipps AS («Vipps»). 


2. Purpose of processing personal data

Vipps processes your personal data in accordance with the Norwegian Personal Data Act and Vipps’ concession from the Norwegian Data Protection Authority. The main purpose of Vipps’ processing of personal data when you use Vipps is to fulfil the obligations undertaken by Vipps in order to implement the Agreement. In Vipps, personal information is also processed, among other things, for the following purposes: nbsp;

 • Customer relationship management and marketing 
 • Further development and improvement of Vipps 
 • Prevention and identification of criminal acts 

In addition, Vipps will process personal data as prescribed or provided by law or to the degree you have consented to such processing. 


3. Accesses in Vipps

In order to ensure effective Vipps functionality, Vipps requests various accesses to your mobile phone. These accesses apply to: 

 • Location – enabling you to find merchants close to where you are. In order for your phone to be able to connect via Bluetooth to a point of sale terminal from locked screen, the Vipps application needs access to your phone’s location services even when the app is running in the background  Vipps does not store information about your location. You can turn off Vipps’ access to location service in your phone’s settings, however please be aware that in-store payment or the function to find merchants nearby will not work
 • List of contacts – enabling you to ask for money from or send money to your friends
 • Photos and camera – enabling you to take and upload your profile picture
 • Background updates – enabling Vipps to run in the background to check the status of payments you have made as well as incoming payments
 • Mobile data – enabling you to use Vipps when you are not connected to a wireless network
 • Notifications – enabling Vipps to send messages to your mobile phone
 • Telephone status and ID – enabling the storing of a mobile identification number
 • Changing/deleting SD card content (Android) – enabling you to upload your profile picture
 • Bluetooth – in order to connect your phone to point of sale terminals, you need to activate Bluetooth on your phone
Please note that if you use the Android Lollipop operating system, you cannot upgrade to version 1.5 of Vipps without consenting to Vipps being given access to locations when being installed. If you would not like Vipps to have access to locations, you can turn this option off under Settings in Vipps as soon as the application has been upgraded and you have logged in. 

4. Information stored by Vipps

Vipps stores information which is provided by yourself in Vipps when you register and which is generated when you use the service. Vipps stores the following data: 

 • Your name, telephone number, address and e-mail address (is not stored on your mobile phone)
  • For administering your customer relationship in Vipps. Your address is also used for marketing purposes and to enable you to quickly fill in your delivery address on websites where you can pay using Vipps. You can use Vipps without specifying your address.
 • Card data linked to your Source of Funds (is not stored on your mobile phone) 
  • For making payments
 • Your national identity number (is not stored on your mobile phone) 
  • For identification and security purposes and for administering your customer relationship in Vipps
 • Your account information (is not stored on your mobile phone)
  • For making payments 
 • Your PIN code (is not stored on your mobile phone) 
  • For protecting Vipps against misuse
 • The mobile device used and its operating system 
  • For security purposes 
 • Your mobile identification number, which is created when you establish a Vipps profile (is not stored on your mobile phone)
  • A security measure enabling identification of your mobile phone
 • Messages you and the recipient send to each other
 • Transaction history and generated screenshots


5. Collection of data from public records
Vipps will collect data about you from public records to the extent that this is required for the fulfilment of our obligations towards you under this Agreement or obligations prescribed by law.

6. Disclosure of personal data 

Information that can be linked to you personally will not be shared with others unless it is stipulated in this Agreement or founded on the law, or if you have specifically agreed thereto. In accordance with the Agreement, Vipps will, as an example, send some information about you to the recipients of your payments. See more about this in item 5.1 in the Vipps terms and conditions.
 
When you establish a Vipps profile, other Vipps users can search for you in the solution by means of your telephone number. Vipps can also inform issuers of Vipps Invoice that you have activated this function, so that these issuers can send you invoices in Vipps.

Vipps can share your personal data with sub-suppliers who process personal data on behalf of Vipps (processors). The transfer of personal data to such processors is in accordance with processor agreements which, among other things, prevent the processors from using the data for other purposes. The transfer of personal data to Vipps’ processors is not deemed to be disclosure.


7. Customer relationship management and marketing 


Vipps will inform you about products within the payment service category.  In addition, Vipps will give you information about product categories other than payment services through electronic marketing if you have given your consent. This implies that Vipps may send you useful information and offers for products and services electronically in the Vipps app, to your mobile phone number or your stated e-mail address. Consent in accordance with this provision encompasses electronic marketing of all types of products and services, not only products you have previously consented to. You may withdraw your consent at any time by contacting Vipps.

8. Prevention and identification of criminal acts 


Vipps will process personal data with the purpose to prevent, identify, solve and deal with criminal fraud and other criminal acts. Information will be obtained from and handed over to other banks and financial institutions, the Banks’ Misuse Register (common misuse register of own and other accounts and payment instruments), the police and other public authorities.  Data can be stored up to ten years from registration. Vipps will process personal data to fulfil the investigation and reporting duty for suspicious transactions in accordance with the Money Laundering Act. The bank is obliged to report suspicious information and transactions to the Financial Intelligence Unit at the Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime. In accordance with Section 23, first subsection litra b) and litra f) of the Personal Data Act, you do not have the right to access to the information the bank has registered for these purposes. 


9. Right of access, rectification and deletion

You may get right of access to the data Vipps has registered about you by sending a written and signed request to Vipps. Please contact Vipps to rectify information about you which is inaccurate. Personal data will not be stored longer than necessary to carry out the purpose of the processing. Thereafter, the data will be deleted or anonymised, unless the information will or can be stored beyond the statutory time period. This also applies if you delete your Vipps profile. Information about your transactions will be stored by Vipps as long as this is required by law.


10. Securing personal data 

Personal data collected by Vipps shall be stored and processed in a safe and secure manner. The bank has established and documented procedures and measures to ensure satisfactory data security with regard to confidentiality, integrity and accessibility in accordance with Section 13 of the Personal Data Act. 


11. Amendments 

Vipps can make amendments to this privacy protection policy to comply with statutory requirements and the bank’s own procedures for collecting and processing data. If significant amendments are made, you will have to approve the terms and conditions again. 


12. Controller 

Vipps acts as controller for the handling of personal data as outlined in this privacy protection policy.
If you have any questions concerning the Vipps privacy protection policy, please do not hesitate to contact Vipps on www.vipps.no, or call +47 22 48 28 00.