juridisk_1920x1000.jpg

Vårt verktøy kan integreres som en del av selskapets anti-hvitvaskings- og anti-terrorfinansieringsarbeid, og vil forenkle og effektivisere hverdagen for deg som jobber med dette. Mer effektiv tidsbruk vil tilrettelegge for en mer risikobasert og dermed bedre kundekontroll. Hvitvaskingsloven krever blant annet at det utarbeides en virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner i henhold til denne. Her er stegene du må gjennom før du kommer til tiltakene som BankID AML effektiviserer.

BankID Identifisering med BankID.png

Risikovurdering

Hvitvaskingsloven §7 angir at selskapet skal utarbeide en virksomhetsinnrettet risikovurdering hvor risikoen for å bli utnyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering kartlegges. Risikovurderingen skal identifisere hvilke eksterne forhold (trusler) og interne forhold (sårbarheter) som påvirker risikoen i sin virksomhet, samt en vurdering av hvordan de påvirker hverandre (risikoen). Risikovurderingen danner grunnlaget for alt antihvitvaskingsarbeid i virksomheten, herunder utarbeidelse av arbeidsrutiner og internkontroll.

Risikovurdering

Rutiner

Rutinene skal være oppdaterte og tilpasset virksomhetens art og omfang, sikre at virksomheten faktisk håndterer identifisert risiko, samt oppfyller alle pliktene etter hvitvaskingsregelverket. Det må derfor være en tydelig sammenheng mellom risikovurderingen og rutinene. Rutinene må konkret angi hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres, og skal være nedfelt skriftlig. Rutinene beskriver blant annet hvilke tiltak som gjøres av selskapet og de ansatte for å oppfylle hvitvaskingsregelverket og håndtere de identifiserte risikoene. Se minimumskrav til innhold i rutinene i Finanstilsynets generelle veileder til hvitvaskingsloven punkt 2.3.2

BankID AML.png

Kundetiltak og løpende oppfølging

Risikovurderingen og rutinene danner dermed utgangspunktet for hvordan de risikobaserte kundetiltakene og den løpende oppfølgingen i henhold til Hvitvaskingsloven kapittel 4 skal gjennomføres. Å sikre tilstrekkelig kjennskap om sine kunder er nødvendig som ledd i å oppfylle lovens krav til risikobaserte kundetiltak, og for faktisk å kunne forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. BankID AML kan integreres som en del av disse tiltakene for å effektivisere arbeidet med å innhente, og løpende overvåke endringer i sentrale opplysninger om personkunder og bedriftskunder. I tillegg bidrar BankID AML til å dokumentere utførte kundetiltak på en effektiv, sporbar og forståelig måte som tar hensyn til regelverkets og tilsynsmyndighetenes krav og forventninger.

Med BankID AML kan du blant annet:

  • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
  • Sjekke kunden opp mot sanksjonslister og PEP-lister
  • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
  • Innhente bedriftsinformasjon, reelle rettighetshavere, eierskapsstruktur og fullmakter
  • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
  • Dokumentere utførte tiltak