Vipps Confirm.png

Oppdatering 10.05.2022

Vi har gjort en mindre endringer i vilkårene våre. De nye vilkårene finner du nedenfor. Endringene vi har gjort er relatert til: Bruk av Vipps Mobil mens du befinner deg på fly, satellitt, skip eller offshore.

De oppdaterte vilkårene gjelder for alle som blir kunder hos oss fra og med 10. mai 2022. For deg som ble kunde før 20. mai, vil disse vilkårene gjelde fra og med 11. april. Se dine gjeldende vilkår frem til 11. april nederst på siden (versjon 1).

Abonnementsvilkår for Vipps Mobil (versjon 1.2 - 10.05.2022)

1.Generelle vilkår

1.1 Kort om avtalen og tjenesten

Vilkårene her regulerer avtaleforholdet mellom deg som kunde og Vipps Mobil AS (org.nr. 925 361 682, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo), og gjelder tilgang til og bruk av mobiltelefoni levert fra Vipps Mobil. Avtalen gir rett til bruk av de produkter og tilleggstjenester som til enhver tid er avtalt med Vipps Mobil. En fullstendig oversikt over produktene og tilgjengelige tilleggstjenester finnes på Vipps’ nettsider www.vipps.no.

1.2 Partsforhold

Parter i denne avtalen er Vipps Mobil og deg som personkunde.

Vipps AS (org.nr. 918 713 867) mottar din bestilling og distribuerer mobiltelefoni-tjenesten gjennom Vipps-appen på vegne av Vipps Mobil. Opprettholdelse av avtalen med Vipps Mobil forutsetter derfor at du til enhver tid har en gyldig profil i Vipps-appen. Dersom Vipps helt eller midlertidig stenger deg ute fra appen grunnet forhold hjemlet i brukervilkårene for denne, eller du selv sletter Vipps-appen, vil produkter og tjenester etter denne avtalen ikke lenger være tilgjengelig for deg.

1.3 Bestilling

Du bestiller ditt abonnement i Vipps-appen. Abonnementsavtalen er inngått når Vipps Mobil har kontrollert at vilkårene er oppfylt og bekreftet din bestilling.

Vipps Mobil har rett til å avslå bestilling av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

Du gir Vipps Mobil fullmakt til å overføre ditt telefonnummer fra din eksisterende mobiloperatør til Vipps Mobil og til å innhente nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføre overføringen. Bestillingen i Vipps-appen er å anse som en slik fullmakt.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av avtalen hos tidligere mobiloperatør. Du er selv ansvarlig for eventuelle sluttkostnader fra tidligere mobiloperatør.

Du samtykker til at Vipps Mobil kan innhente nødvendige opplysninger om deg fra Vipps, tidligere mobiloperatør og offentlige registre for å kunne behandle og godkjenne abonnementet.

1.4 Kredittvurdering

Dersom Vipps Mobil tilbyr tjenester som innebærer etterskuddsvis betaling, forbeholder Vipps Mobil seg retten til å innhente opplysninger om deg fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Gjenpartsbrev sendes deg elektronisk per e-post, SMS eller via post.

1.5 Angrerett

Siden abonnementsavtalen inngås i Vipps-appen gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv. Du kan angre avtaleinngåelsen og gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 kalenderdager etter at Vipps Mobil har bekreftet bestillingen din og med det har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Angrerettsskjema kan lastes ned her.

Tar du i bruk tjenesten før angrefristen løper ut, kan Vipps Mobil kreve at du betaler påløpte brukskostnader dersom du likevel benytter deg av angreretten.

1.6 Behandling av personopplysninger

Vipps Mobils behandling av personopplysninger skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Du finner vår personvernerklæring her https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern/

1.7 Taushetsplikt

Vipps Mobil plikter i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende din bruk av teletjenestene og om innholdet i telekommunikasjonen. Vipps Mobil kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve opplysningene utlevert.

1.8 Oppbevaring av telefondata

Spesifikke opplysninger om kundens bruk av telefontjenester vil av hensyn til dokumentasjon og utsendelse av regning bli registrert og lagret i henhold til gjeldende lovgivning om datalagring. Data vil bli lagret lenger hvis gjeldende faktura ikke er betalt eller ikke er akseptert.

1.9 Endring i priser og vilkår

Vipps Mobil har rett til å gjøre endringer i priser og abonnementsvilkår. Du vil bli varslet om endringer senest én måned før endringen(e) trer i kraft, og du vil i så fall gis anledning til å heve abonnementsavtalen. Om Vipps Mobil ikke lenger tilbyr den aktuelle tjenesten, kan Vipps Mobil si opp hele eller deler av abonnementsavtalen med 1 måneds varsel.

2.Tjenestevilkår

2.1 Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten består av et offentlig telefonnummer som du kan ringe ut med og bli oppringt på og øvrige teletjenester som følger av abonnementsavtalen.

Abonnementet inkluderer valgt mengde gigabytes, samt inntil 10.000 ringeminutter og 10.000 SMS/MMS («fri bruk»).

«Fri bruk» forutsetter normal personbruk av mobilabonnement (dvs. ikke maskinskapt bruk). Fri SMS gjelder kun meldinger sendt fra mobiltelefonen. Fri bruk gjelder kun bruk i Norge samt i EU/EØS. Vipps Mobil forbeholder seg rett til å begrense overforbruk utover grensen for «fri bruk».

«Fri bruk» gjelder ikke SMS/MMS/data/samtaler til/fra/på skip, fly, satellitt-telefoner, spesialnummer, til utlandet eller til/fra/i land utenfor EU/EØS, med mindre annet er avtalt spesielt.

Abonnementet kan brukes i EU/EØS på like vilkår som i Norge. Databruk i andre land i EU/EØS (utenfor Norge) er imidlertid begrenset til 30 GB i måneden (inkludert bruk av oppsparte gigabytes).

Dersom du ønsker å bruke abonnementet for å ringe eller sende meldinger til utlandet eller i land utenfor EU/EØS, eller bruke data utenfor EU/EØS, må du forhåndsbetale tjenestene til Vipps Mobil. Tilsvarende gjelder for tjenester som er priset ut over normal takst, som nummeropplysning, spesialnummer og kortnummer, Abonnementet er sperret for bruk av innholdstjenester (tjenester som er bestilt og betalt via sms). Eventuell rest av slik forhåndsbetaling utbetales ikke ved opphør av abonnementsavtalen.

Abonnementet og betaling administreres i Vipps-appen.

2.2 Oppsparte gigabytes

Alle gigabytes du ikke har brukt ved utgangen av den månedlige betalingsperioden blir overført til neste periode. Dette inkluderer kjøpte gigabytes i perioden og oppsparte fra tidligere perioder. Høyest mulige oppsparte datamengde er 1000 GB.

Oppsparte gigabytes har ingen utløpsdato så lenge du er abonnent. Du beholder oppsparte gigabytes så lenge du betaler den månedlige avgiften og kundeforholdet varer. Dersom abonnementet sperres midlertidig på grunn av manglende betaling vil oppsparte gigabytes kunne bortfalle.

Oppsparte gigabytes kan brukes i EU/EØS utenfor Norge opptil grensen fastsatt i pkt 2.1. Oppsparte gigabytes kan ikke brukes utenfor EU/EØS. Oppsparte gigabytes utbetales ikke ved opphør av abonnementsavtalen.

2.3 Tjenesteytelsen

Vipps Mobil vil yte i overensstemmelse med disse vilkårene og gjeldende lover og regler.

Vipps Mobil innestår ikke for at bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at all kommunikasjon når frem. Planlagte, lengre avbrudd skal varsles innen rimelig tid.

2.5 SIM-kort og PIN-koder

Du er ansvarlig for SIM-kortet du mottar, og for at tilhørende PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefonutstyret eller tilsvarende eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses grovt uaktsomt. Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til en av dine koder, må du straks sørge for å få kodene endret.

SIM-kortet er Vipps Mobils eiendom. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i SIM-kortet. Du er ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldende standarder og lovgivning.

2.6 Ansvar ved tap/tyveri av SIM-kortet

Om du mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefonen din), skal tapet uten ugrunnet opphold meldes Vipps Mobil for å hindre misbruk. Tapet meldes ved å kontakte Vipps Mobils kundeservice på 22 48 28 00. Vipps Mobil har ansvaret for at sperremeldingen din kan mottas.

Du er selv ansvarlig for misbruk av abonnementet inntil sperremelding er mottatt av Vipps Mobil, med mindre annet følger av lov.

2.7 Dekning og hastighet

Vipps Mobil anvender Telenors nett i Norge og Telenors avtaler for dekning i utlandet. Dekningen kan variere blant annet som følge av antallet personer som ringer og surfer samtidig i det aktuelle området. Muligheten til å ringe og/eller surfe innendørs påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig og om du er utendørs eller innendørs, påvirke hastigheten.

2.8 Begrensning eller utestenging fra tjenester

Du kjøper en angitt mengde gigabyte per måned i normal overføringshastighet. Hvis dette volumet nås, og du ikke har oppspart mobildata, kan Vipps Mobil begrense overføringshastigheten din resten av måneden.

Vipps Mobil har rett til å stenge eller begrense tilgangen din til tjenestene (eller redusere hastigheten din) dersom det etter Vipps Mobils rimelige vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller du har en betalingshistorikk som tilsier at du ikke kan dekke forbruket. Dette gjelder f.eks. når du:

 1. Bruker tjenestene i strid med abonnementsavtalen, lov eller offentlige vedtak.
 2. Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre abonnenter, f.eks. gjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse.
 3. Krenker andres rettigheter.
 4. Benytter tjenestene på en måte som belaster kapasiteten i mobilnettet utover en normal bruk,
 5. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Vipps Mobils skriftlige forhåndssamtykke.
 6. Videreselger, leier ut kapasitet, eller på annen måte tilbyr tjenestene til tredjepart,
 7. Volder økonomisk tap eller skade for tredjeperson, Vipps eller Vipps Mobil.
 8. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon.
 9. Har et overforbruk av tjenestene som ikke tilsvarer normalt forbruk av tjenestene.
 10. Ikke lenger har en gyldig Vipps-profil.

2.9 Generelt om bruk i utlandet

Abonnementet kan anvendes hos utenlandske operatører som Vipps Mobil, eller selskapets avtaleparter, har inngått avtale med. Ved bruk av abonnementet i utenlandske nett som ikke er inkludert i abonnementet tar Vipps Mobil betalt for bruken på vegne av den utenlandske operatøren. Utenlandsprisene er spesifisert på Vipps Mobils nettsider.

Hvis du reiser eller oppholder deg på fly, satellitt, skip eller offshore vil dette påvirke priser og bruk av telefonen. Bruk i slike situasjoner regnes som «utenlands bruk» utenfor EU/EØS, og kunden må derfor huske å fylle på «utenlandskonto» i Vipps-appen. Vipps mobil har rett til å sperre samtaler og databruk i utlandet dersom utenlandskontoen er tom.

2.10 Bruk på reise innenfor EU/EØS m.v.

På reise i EU/EØS utenfor Norge kan du benytte abonnementet på samme betingelser som i Norge, med unntak av at oppsparte gigabytes ikke kan brukes utenfor Norge. Det forutsettes at du tilbringer mer tid i Norge enn i EU/EØS, og bruker mobilabonnementet ditt mer i Norge enn i EU/EØS. Hvis du i løpet av en sammenhengende periode på fire måneder tilbringer mer enn 50 % av din tid utenfor Norge i ett eller flere EU/EØS land og bruker mobil mer i et annet EU/EØS land enn i Norge, kan Vipps Mobil kontakte deg for å avklare videre bruk av abonnementet. Vipps Mobil har i slike tilfeller anledning til å si opp abonnementet ditt.

Betingelser for bruk i EU/EØS utenfor Norge vil kunne endres i henhold til EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.

For øvrig gjelder egne priser for meldinger og samtaler fra Norge til utlandet, bruk av spesialnummer og mobilbruk på skip og i fly, og for mobilbruk i land utenfor EU/EØS-området.

For abonnement med særlig store datapakker kan Vipps Mobil innføre begrensning på bruk av inkludert data i EU/EØS (utenfor Norge), for å sikre rimelig dekning av Vipps Mobils varekost for din databruk i andre mobiloperatørers nett i EU/EØS.

Datamengde som kan forbrukes per faktureringsperiode i EU/EØS uten ekstra kostnad, beregnes i henhold til EUs retningslinjer. Databruk i EU/EØS er begrenset til den datamengden du kjøper i måneden. Oppsparte gigabytes kan ikke brukes utenfor Norge. Forbruk utover dette belastes deg med løpende pris per MB. Pris for bruk av mobildata i EU/EØS er angitt i Vipps Mobils prisliste på https://www.vipps.no/alle-priser/privat/priser-vipps-mobilapponnement/

3.Priser og betaling

3.1 Priser

De til enhver tid gjeldende priser og gebyrer fremgår av Vipps Mobils prisliste på https://www.vipps.no/alle-priser/privat/priser-vipps-mobilapponnement/

Det gjelder egne priser for spesialnummer, bruk utenfor EU/EØS, fra Norge til utlandet, på ferge, fly og over satellitt. Ytterligere detaljer i forbindelse med trafikktyper i mobilabonnementet og de til enhver tid gjeldene priser og gebyrer finnes på Vipps Mobils nettsider.

Merverdiavgift faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende satser for fastlands-Norge. Abonnenter på Svalbard blir belastet samme merverdiavgiftssats som fastlandet. Dette skyldes at vi ikke kan administrere hvor i Norge teletjenestene konsumeres.

3.2 Betaling

Du er ansvarlig for å betale de faste avgiftene forskuddsvis hver måned. Eventuell tilleggsbruk vil forutsette at du har overført midler til slik bruk. Tilleggsbruk belastes løpende basert på din bruk.

Tilleggsforbruk som overstiger på forhånd overførte midler til slik bruk kan bli trukket fra i forbindelse med neste overføring av midler for tilleggsbruk.

Abonnementsavgifter belastes det betalingskortet du har angitt i Vipps-appen. Du gir ved avtaleinngåelsen og ved senere endringer av ditt abonnement Vipps Mobil fullmakt til å foreta månedlige, direkte belastninger av ditt valgte betalingskort i Vipps-appen. Fullmakten gjelder så lenge abonnementsavtalen løper.

Vipps kan sende deg faktura dersom du har forbruk som ikke er forhåndsbetalt som angitt over. Faktura sendes per post eller via e-post. Vipps kan kreve gebyr for utsendelse av faktura.

3.3 Betalingsansvar og feilbelastninger

Dersom belastning av betalingskortet ikke kan gjennomføres på forfallstidspunktet på grunn av manglende dekning, vil Vipps forsøke å belaste det avtalte månedsbeløpet neste dag. Dersom det etter tre dager fremdeles ikke er dekning, vil Vipps Mobil kunne midlertidig sperre abonnementet ditt for utgående trafikk på grunn av betalingsmisligholdet. Dersom betaling ikke har skjedd innen 10 dager etter forfall, vil abonnementet ditt bli blokkert og Vipps Mobil kan si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom du mener at du har blitt belastet feil beløp må du henvende deg til Vipps Mobil om forholdet så raskt som mulig.

4.Ansvar og mislighold

4.1 Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å informere Vipps Mobil om korrekt personalia, adresse og epost, både ved avtaleinngåelse og dersom informasjonen endres på et senere tidspunkt. Vipps Mobil skal informeres om adresseendring så snart som mulig, og senest 7 dager etter at endringen er gjennomført.

SIM-kortet sendes den adressen du oppgir i bestillingen.

Før feil eller mangler ved tjenesten meldes til Vipps Mobil, bør du undersøke om feilen skyldes mobiltelefonen din eller annet utstyr du benytter.

Det er ditt ansvar å påse at trafikken generert fra SIM-kortet ditt ikke er maskinskapt eller benyttes til kommersiell virksomhet/markedsføring.

I slike tilfeller, eller dersom trafikkmønsteret på abonnementet ditt avviker vesentlig fra gjennomsnittet, kan Vipps Mobil begrense/midlertidig stenge tjenesten.

4.2 Vipps Mobils ansvar

Vipps Mobil er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten overfor forbrukerkunder. Vipps Mobil er ikke ansvarlig for direkte tap dersom Vipps Mobil godtgjør at mangelen/feilen skyldes forhold utenfor Vipps Mobils kontroll, og som Vipps Mobil ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vipps Mobil er heller ikke ansvarlig for tap eller skade påført deg som for eksempel skyldes problemer med kundens utstyr, arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brann, strømbrudd eller annen force majeure-situasjon. I slike tilfeller har Vipps Mobil rett til å innføre bruksrestriksjoner som begrenser bruken av teletjenestene, herunder avbrudd, tilgangsbegrensning og andre hensiktsmessige tiltak.

Vipps Mobil forbeholder seg retten til å iverksette tiltak, begrunnet i tekniske eller vedlikeholdsmessige årsaker, som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenesten. Vipps Mobil er uten ansvar for tap eller kostnader som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

Dersom mobiltelenettet er utilgjengelig i en periode på mer enn 5 dager sammenhengende, og avbruddet ikke skyldes forhold utenfor nettleverandørens kontroll, vil du få en forholdsmessig reduksjon i abonnementsprisen påfølgende måned.

Ved forsinket overføring av telefonnummeret eller ved misbruk av portering kan myndighetene ved enkeltvedtak pålegge Vipps Mobil å yte deg kompensasjon.

Du mister retten til å gjøre ansvar for mangel eller feil ved tjenesten gjeldende dersom melding om mangelen/feilen ikke er gitt til Vipps Mobil innen rimelig tid etter at mangelen/feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Eventuell erstatning beregnes fra det tidspunkt feilen ble meldt til Vipps Mobil og fram til mangelen/feilen er rettet.

Vipps Mobil er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenestene. Som indirekte tap regnes blant annet kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, medgått tid eller tap som følge av ødelagte eller forringede data.

Vipps Mobils erstatningsansvar er uansett begrenset til kr. 5.000 for det enkelte skadetilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Vipps Mobils side.

4.3 Kundens mislighold

Dersom du vesentlig misligholder abonnementsavtalen, vil Vipps Mobil sende deg varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og stenge tjenesten dersom fristen i varselet ikke blir overholdt.

Vesentlig mislighold omfatter blant annet at du unnlater å betale for tjenestene innen betalingsfristen, unnlater å melde fra til Vipps Mobil om endringer i abonnementsforholdet, anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldende lovgivning, eller anvender utstyr i strid med vilkårene.

Du er selv ansvarlig for eget tap og for tap som påføres Vipps Mobil hvor tap skyldes ditt mislighold av abonnementsavtalen.

Dersom bruk av abonnementet er blitt sperret som følge av ditt mislighold, kan Vipps Mobil gjenåpne abonnementet for bruk når forholdet som begrunnet sperringen er rettet. Du kan bli belastet med kostnader for gjenåpning.

5.Opphør av avtalen

5.1 Oppsigelse
Avtalen løper inntil den blir sagt opp av en av partene. Du kan si opp avtalen når som helst. Du plikter å betale alle påløpte avgifter for tjenestene frem til avtalens utløp. Ved avslutning eller overføring av abonnement til annen operatør betaler du full månedsavgift for inneværende måned. Det foretas ingen utbetaling fra Vipps Mobil til deg ved oppsigelse, overføring eller annet opphør av abonnementet.

5.2 Heving

Dersom du vesentlig misligholder abonnementsavtalen kan Vipps Mobil heve avtalen og stenge tjenesten med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til avtalens opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med avtalebrudd. Betalte månedsavgifter vil ikke bli tilbakebetalt.

5.3 Overdragelse av abonnementsavtalen

Avtalen er personlig og kan ikke overdras fra deg til en annen.

Vipps Mobil kan overdra abonnementsavtalen til et annet selskap.

6.Tvisteløsning

Abonnementsavtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses minnelig ved forhandlinger kan du som forbruker bringe saken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (www.brukerklagenemnda.no) eller EUs klageportal Online Dispute Resolution (ec.europa.eu/consumers/odr). Forut for henvendelse til klageordningene må du først ha rettet skriftlig klage til Vipps Mobil.Hver av partene kan også bringe tvisten inn for norsk domstol.

Se også:

Mobilapponnement

Se alle priser

Fart og dekning med Vipps Mobilapponnement

Abonnementsvilkår for Vipps Mobil (versjon 1 - 2020)


For deg som ble kunde før 12. mars, vil disse vilkårene (versjon 1) gjelde til 11. april. Se vilkårene etter 11. april over (versjon 1.1).

1.Generelle vilkår

1.1 Kort om avtalen og tjenesten

Vilkårene her regulerer avtaleforholdet mellom deg som kunde og Vipps Mobil AS (org.nr. 925 361 682, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo), og gjelder tilgang til og bruk av mobiltelefoni levert fra Vipps Mobil. Avtalen gir rett til bruk av de produkter og tilleggstjenester som til enhver tid er avtalt med Vipps Mobil. En fullstendig oversikt over produktene og tilgjengelige tilleggstjenester finnes på Vipps’ nettsider www.vipps.no.

1.2 Partsforhold

Parter i denne avtalen er Vipps Mobil og deg som personkunde.

Vipps AS (org.nr. 918 713 867) mottar din bestilling og distribuerer mobiltelefoni-tjenesten gjennom Vipps-appen på vegne av Vipps Mobil. Opprettholdelse av avtalen med Vipps Mobil forutsetter derfor at du til enhver tid har en gyldig profil i Vipps-appen. Dersom Vipps helt eller midlertidig stenger deg ute fra appen grunnet forhold hjemlet i brukervilkårene for denne, eller du selv sletter Vipps-appen, vil produkter og tjenester etter denne avtalen ikke lenger være tilgjengelig for deg.

1.3 Bestilling

Du bestiller ditt abonnement i Vipps-appen. Abonnementsavtalen er inngått når Vipps Mobil har kontrollert at vilkårene er oppfylt og bekreftet din bestilling.

Vipps Mobil har rett til å avslå bestilling av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

Du gir Vipps Mobil fullmakt til å overføre ditt telefonnummer fra din eksisterende mobiloperatør til Vipps Mobil og til å innhente nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføre overføringen. Bestillingen i Vipps-appen er å anse som en slik fullmakt.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av avtalen hos tidligere mobiloperatør. Du er selv ansvarlig for eventuelle sluttkostnader fra tidligere mobiloperatør.

Du samtykker til at Vipps Mobil kan innhente nødvendige opplysninger om deg fra Vipps, tidligere mobiloperatør og offentlige registre for å kunne behandle og godkjenne abonnementet.

1.4 Kredittvurdering

Dersom Vipps Mobil tilbyr tjenester som innebærer etterskuddsvis betaling, forbeholder Vipps Mobil seg retten til å innhente opplysninger om deg fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Gjenpartsbrev sendes deg elektronisk per e-post, SMS eller via post.

1.5 Angrerett

Siden abonnementsavtalen inngås i Vipps-appen gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv. Du kan angre avtaleinngåelsen og gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 kalenderdager etter at Vipps Mobil har bekreftet bestillingen din og med det har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Angrerettsskjema kan lastes ned her.

Tar du i bruk tjenesten før angrefristen løper ut, kan Vipps Mobil kreve at du betaler påløpte brukskostnader dersom du likevel benytter deg av angreretten.

1.6 Behandling av personopplysninger

Vipps Mobils behandling av personopplysninger skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Du finner vår personvernerklæring her.

1.7 Taushetsplikt

Vipps Mobil plikter i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende din bruk av teletjenestene og om innholdet i telekommunikasjonen. Vipps Mobil kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve opplysningene utlevert.

1.8 Oppbevaring av telefondata

Spesifikke opplysninger om kundens bruk av telefontjenester vil av hensyn til dokumentasjon og utsendelse av regning bli registrert og lagret i henhold til gjeldende lovgivning om datalagring. Data vil bli lagret lenger hvis gjeldende faktura ikke er betalt eller ikke er akseptert.

1.9 Endring i priser og vilkår

Vipps Mobil har rett til å gjøre endringer i priser og abonnementsvilkår. Du vil bli varslet om endringer senest én måned før endringen(e) trer i kraft, og du vil i så fall gis anledning til å heve abonnementsavtalen. Om Vipps Mobil ikke lenger tilbyr den aktuelle tjenesten, kan Vipps Mobil si opp hele eller deler av abonnementsavtalen med 1 måneds varsel.

2.Tjenestevilkår

2.1 Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten består av et offentlig telefonnummer som du kan ringe ut med og bli oppringt på og øvrige teletjenester som følger av abonnementsavtalen.

Abonnementet inkluderer valgt mengde gigabytes, samt inntil 10.000 ringeminutter og 10.000 SMS/MMS («fri bruk»).

«Fri bruk» forutsetter normal personbruk av mobilabonnement (dvs. ikke maskinskapt bruk). Fri SMS gjelder kun meldinger sendt fra mobiltelefonen. Fri bruk gjelder kun bruk i Norge samt i EU/EØS. Vipps Mobil forbeholder seg rett til å begrense overforbruk utover grensen for «fri bruk».

«Fri bruk» gjelder ikke SMS/MMS/data/samtaler til/fra/på skip, fly, satellitt-telefoner, spesialnummer, til utlandet eller til/fra/i land utenfor EU/EØS, med mindre annet er avtalt spesielt.

Abonnementet kan brukes i EU/EØS på like vilkår som i Norge. Databruk i andre land i EU/EØS (utenfor Norge) er imidlertid begrenset til 30 GB i måneden (inkludert bruk av oppsparte gigabytes).

Abonnementet er sperret for tjenester som er priset ut over normal takst. Dette inkluderer blant annet innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) som SMS-avstemminger, nummeropplysning, spill og spåtjenester.

Dersom du ønsker å bruke abonnementet for å ringe eller sende meldinger til utlandet eller i land utenfor EU/EØS, eller bruke data utenfor EU/EØS, må du forhåndsbetale tjenestene til Vipps Mobil. Eventuell rest av slik forhåndsbetaling utbetales ikke ved opphør av abonnementsavtalen.

Abonnnementet og betaling administreres i Vipps-appen.

2.2 Oppsparte gigabytes

Alle gigabytes du ikke har brukt ved utgangen av den månedlige betalingsperioden blir overført til neste periode. Dette inkluderer kjøpte gigabytes i perioden og oppsparte fra tidligere perioder. Høyest mulige oppsparte datamengde er 1000 GB.

Oppsparte gigabytes har ingen utløpsdato så lenge du er abonnent. Du beholder oppsparte gigabytes så lenge du betaler den månedlige avgiften og kundeforholdet varer. Dersom abonnementet sperres midlertidig på grunn av manglende betaling vil oppsparte gigabytes kunne bortfalle.

Oppsparte gigabytes kan brukes i EU/EØS utenfor Norge opptil grensen fastsatt i pkt 2.1. Oppsparte gigabytes kan ikke brukes utenfor EU/EØS. Oppsparte gigabytes utbetales ikke ved opphør av abonnementsavtalen.

2.3 Tjenesteytelsen

Vipps Mobil vil yte i overensstemmelse med disse vilkårene og gjeldende lover og regler.

Vipps Mobil innestår ikke for at bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at all kommunikasjon når frem. Planlagte, lengre avbrudd skal varsles innen rimelig tid.

2.5 SIM-kort og PIN-koder

Du er ansvarlig for SIM-kortet du mottar, og for at tilhørende PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefonutstyret eller tilsvarende eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses grovt uaktsomt. Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til en av dine koder, må du straks sørge for å få kodene endret.

SIM-kortet er Vipps Mobils eiendom. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i SIM-kortet. Du er ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldende standarder og lovgivning.

2.6 Ansvar ved tap/tyveri av SIM-kortet

Om du mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefonen din), skal tapet uten ugrunnet opphold meldes Vipps Mobil for å hindre misbruk. Tapet meldes ved å kontakte Vipps Mobils kundeservice på 22 48 28 00. Vipps Mobil har ansvaret for at sperremeldingen din kan mottas.

Du er selv ansvarlig for misbruk av abonnementet inntil sperremelding er mottatt av Vipps Mobil, med mindre annet følger av lov.

2.7 Dekning og hastighet

Vipps Mobil anvender Telenors nett i Norge og Telenors avtaler for dekning i utlandet. Dekningen kan variere blant annet som følge av antallet personer som ringer og surfer samtidig i det aktuelle området. Muligheten til å ringe og/eller surfe innendørs påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig og om du er utendørs eller innendørs, påvirke hastigheten.

2.8 Begrensning eller utestenging fra tjenester

Du kjøper en angitt mengde gigabyte per måned i normal overføringshastighet. Hvis dette volumet nås, og du ikke har oppspart mobildata, kan Vipps Mobil begrense overføringshastigheten din resten av måneden.

Vipps Mobil har rett til å stenge eller begrense tilgangen din til tjenestene (eller redusere hastigheten din) dersom det etter Vipps Mobils rimelige vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller du har en betalingshistorikk som tilsier at du ikke kan dekke forbruket. Dette gjelder f.eks. når du:

 1. Bruker tjenestene i strid med abonnementsavtalen, lov eller offentlige vedtak.
 2. Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre abonnenter, f.eks. gjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse.
 3. Krenker andres rettigheter.
 4. Benytter tjenestene på en måte som belaster kapasiteten i mobilnettet utover en normal bruk,
 5. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Vipps Mobils skriftlige forhåndssamtykke.
 6. Videreselger, leier ut kapasitet, eller på annen måte tilbyr tjenestene til tredjepart,
 7. Volder økonomisk tap eller skade for tredjeperson, Vipps eller Vipps Mobil.
 8. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon.
 9. Har et overforbruk av tjenestene som ikke tilsvarer normalt forbruk av tjenestene.
 10. Ikke lenger har en gyldig Vipps-profil.

2.9 Generelt om bruk i utlandet

Abonnementet kan anvendes hos utenlandske operatører som Vipps Mobil, eller selskapets avtaleparter, har inngått avtale med. Ved bruk av abonnementet i utenlandske nett som ikke er inkludert i abonnementet tar Vipps Mobil betalt for bruken på vegne av den utenlandske operatøren. Utenlandsprisene er spesifisert på Vipps Mobils nettsider.

2.10 Bruk på reise innenfor EU/EØS m.v.

På reise i EU/EØS utenfor Norge kan du benytte abonnementet på samme betingelser som i Norge, med unntak av at oppsparte gigabytes ikke kan brukes utenfor Norge. Det forutsettes at du tilbringer mer tid i Norge enn i EU/EØS, og bruker mobilabonnementet ditt mer i Norge enn i EU/EØS. Hvis du i løpet av en sammenhengende periode på fire måneder tilbringer mer enn 50 % av din tid utenfor Norge i ett eller flere EU/EØS land og bruker mobil mer i et annet EU/EØS land enn i Norge, kan Vipps Mobil kontakte deg for å avklare videre bruk av abonnementet. Vipps Mobil har i slike tilfeller anledning til å si opp abonnementet ditt.

Betingelser for bruk i EU/EØS utenfor Norge vil kunne endres i henhold til EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.

For øvrig gjelder egne priser for meldinger og samtaler fra Norge til utlandet, bruk av spesialnummer og mobilbruk på skip og i fly, og for mobilbruk i land utenfor EU/EØS-området.

For abonnement med særlig store datapakker kan Vipps Mobil innføre begrensning på bruk av inkludert data i EU/EØS (utenfor Norge), for å sikre rimelig dekning av Vipps Mobils varekost for din databruk i andre mobiloperatørers nett i EU/EØS.

Datamengde som kan forbrukes per faktureringsperiode i EU/EØS uten ekstra kostnad, beregnes i henhold til EUs retningslinjer. Databruk i EU/EØS er begrenset til den datamengden du kjøper i måneden. Oppsparte gigabytes kan ikke brukes utenfor Norge. Forbruk utover dette belastes deg med løpende pris per MB. Pris for bruk av mobildata i EU/EØS er angitt i Vipps Mobils prisliste på vipps.no.

3.Priser og betaling

3.1 Priser

De til enhver tid gjeldende priser og gebyrer fremgår av Vipps Mobils prisliste på vipps.no.

Det gjelder egne priser for spesialnummer, bruk utenfor EU/EØS, fra Norge til utlandet, på ferge, fly og over satellitt. Ytterligere detaljer i forbindelse med trafikktyper i mobilabonnementet og de til enhver tid gjeldene priser og gebyrer finnes på Vipps Mobils nettsider.

3.2 Betaling

Du er ansvarlig for å betale de faste avgiftene forskuddsvis hver måned. Eventuell tilleggsbruk vil forutsette at du har overført midler til slik bruk. Tilleggsbruk belastes løpende basert på din bruk.

Abonnementsavgifter belastes det betalingskortet du har angitt i Vipps-appen. Du gir ved avtaleinngåelsen og ved senere endringer av ditt abonnement Vipps Mobil fullmakt til å foreta månedlige, direkte belastninger av ditt valgte betalingskort i Vipps-appen. Fullmakten gjelder så lenge abonnementsavtalen løper.

Vipps kan sende deg faktura dersom du har forbruk som ikke er forhåndsbetalt som angitt over. Faktura sendes per post eller via e-post. Vipps kan kreve gebyr for utsendelse av faktura.

3.3 Betalingsansvar og feilbelastninger

Dersom belastning av betalingskortet ikke kan gjennomføres på forfallstidspunktet på grunn av manglende dekning, vil Vipps forsøke å belaste det avtalte månedsbeløpet neste dag. Dersom det etter tre dager fremdeles ikke er dekning, vil Vipps Mobil kunne midlertidig sperre abonnementet ditt for utgående trafikk på grunn av betalingsmisligholdet. Dersom betaling ikke har skjedd innen 10 dager etter forfall, vil abonnementet ditt bli blokkert og Vipps Mobil kan si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom du mener at du har blitt belastet feil beløp må du henvende deg til Vipps Mobil om forholdet så raskt som mulig.

4.Ansvar og mislighold

4.1 Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å informere Vipps Mobil om korrekt personalia, adresse og e-post, både ved avtaleinngåelse og dersom informasjonen endres på et senere tidspunkt. Vipps Mobil skal informeres om adresseendring så snart som mulig, og senest 7 dager etter at endringen er gjennomført.

SIM-kortet sendes den adressen du oppgir i bestillingen.

Før feil eller mangler ved tjenesten meldes til Vipps Mobil, bør du undersøke om feilen skyldes mobiltelefonen din eller annet utstyr du benytter.

Det er ditt ansvar å påse at trafikken generert fra SIM-kortet ditt ikke er maskinskapt eller benyttes til kommersiell virksomhet/markedsføring.

I slike tilfeller, eller dersom trafikkmønsteret på abonnementet ditt avviker vesentlig fra gjennomsnittet, kan Vipps Mobil begrense/midlertidig stenge tjenesten.

4.2 Vipps Mobils ansvar

Vipps Mobil er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten overfor forbrukerkunder. Vipps Mobil er ikke ansvarlig for direkte tap dersom Vipps Mobil godtgjør at mangelen/feilen skyldes forhold utenfor Vipps Mobils kontroll, og som Vipps Mobil ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vipps Mobil er heller ikke ansvarlig for tap eller skade påført deg som for eksempel skyldes problemer med kundens utstyr, arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brann, strømbrudd eller annen force majeure-situasjon. I slike tilfeller har Vipps Mobil rett til å innføre bruksrestriksjoner som begrenser bruken av teletjenestene, herunder avbrudd, tilgangsbegrensning og andre hensiktsmessige tiltak.

Vipps Mobil forbeholder seg retten til å iverksette tiltak, begrunnet i tekniske eller vedlikeholdsmessige årsaker, som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenesten. Vipps Mobil er uten ansvar for tap eller kostnader som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

Dersom mobiltelenettet er utilgjengelig i en periode på mer enn 5 dager sammenhengende, og avbruddet ikke skyldes forhold utenfor nettleverandørens kontroll, vil du få en forholdsmessig reduksjon i abonnementsprisen påfølgende måned.

Ved forsinket overføring av telefonnummeret eller ved misbruk av portering kan myndighetene ved enkeltvedtak pålegge Vipps Mobil å yte deg kompensasjon.

Du mister retten til å gjøre ansvar for mangel eller feil ved tjenesten gjeldende dersom melding om mangelen/feilen ikke er gitt til Vipps Mobil innen rimelig tid etter at mangelen/feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Eventuell erstatning beregnes fra det tidspunkt feilen ble meldt til Vipps Mobil og fram til mangelen/feilen er rettet.

Vipps Mobil er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenestene. Som indirekte tap regnes blant annet kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, medgått tid eller tap som følge av ødelagte eller forringede data.

Vipps Mobils erstatningsansvar er uansett begrenset til kr. 5.000 for det enkelte skadetilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Vipps Mobils side.

4.3 Kundens mislighold

Dersom du vesentlig misligholder abonnementsavtalen, vil Vipps Mobil sende deg varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og stenge tjenesten dersom fristen i varselet ikke blir overholdt.

Vesentlig mislighold omfatter blant annet at du unnlater å betale for tjenestene innen betalingsfristen, unnlater å melde fra til Vipps Mobil om endringer i abonnementsforholdet, anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldende lovgivning, eller anvender utstyr i strid med vilkårene.

Du er selv ansvarlig for eget tap og for tap som påføres Vipps Mobil hvor tap skyldes ditt mislighold av abonnementsavtalen.

Dersom bruk av abonnementet er blitt sperret som følge av ditt mislighold, kan Vipps Mobil gjenåpne abonnementet for bruk når forholdet som begrunnet sperringen er rettet. Du kan bli belastet med kostnader for gjenåpning.

5.Opphør av avtalen

5.1 Oppsigelse
Avtalen løper inntil den blir sagt opp av en av partene. Du kan si opp avtalen når som helst. Du plikter å betale alle påløpte avgifter for tjenestene frem til avtalens utløp. Ved avslutning eller overføring av abonnement til annen operatør betaler du full månedsavgift for inneværende måned. Det foretas ingen utbetaling fra Vipps Mobil til deg ved oppsigelse, overføring eller annet opphør av abonnementet.

5.2 Heving

Dersom du vesentlig misligholder abonnementsavtalen kan Vipps Mobil heve avtalen og stenge tjenesten med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til avtalens opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med avtalebrudd. Betalte månedsavgifter vil ikke bli tilbakebetalt.

5.3 Overdragelse av abonnementsavtalen

Avtalen er personlig og kan ikke overdras fra deg til en annen.

Vipps Mobil kan overdra abonnementsavtalen til et annet selskap.

6.Tvisteløsning

Abonnementsavtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses minnelig ved forhandlinger kan du som forbruker bringe saken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (www.brukerklagenemnda.no) eller EUs klageportal Online Dispute Resolution (ec.europa.eu/consumers/odr). Forut for henvendelse til klageordningene må du først ha rettet skriftlig klage til Vipps Mobil. Hver av partene kan også bringe tvisten inn for norsk domstol.