Versjon 1.21 – 07.06.2023

Del A

Innledning

Vipps Bedrift er et sett betalings- og innloggingstjenester («Tjenestene») levert av Vipps MobilePay AS («Vipps»), Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo, org.nr. 918 713 867. Vipps er et betalingsforetak underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Vipps Bedrift muliggjør betaling og innlogging fra personkunder som er brukere av betalingstjenesten Vipps® («Sluttbrukere») til bedrifter som benytter seg av en eller flere Tjenester under Vipps for bedrifter («Brukersteder»). Disse avtalevilkårene («Avtalen») består av en generell del som gjelder alle betalings- og innloggingsløsninger knyttet til Vipps for bedrifter, og en spesiell del for hver enkelt Tjeneste. Generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter: Denne Avtalen gjelder for den juridiske person som inngår avtalen. Avtalen kan ikke overføres til andre, denne begrensningen gjelder også selskaper i samme konsern som bedriften. Vipps kan ensidig endre denne Avtalen. Ved endringer vil bedriften varsles om dette i VippsPortalen. Bruk av en Tjeneste i Vipps for bedrifter etter at vilkårene er oppdatert skal anses som aksept av slike nye vilkår. De til enhver tid gjeldende vilkår for Vipps for bedrifter er tilgjengelige på vipps.no.

1 VILKÅR FOR Å KUNNE BENYTTE TJENESTENE

Følgende vilkår må være oppfylt for at bedriften skal kunne benytte seg av Tjenestene: Person med fullmakt til å binde bedriften må inngå avtale for Vipps for bedrifter, herunder gi tilstrekkelige opplysninger til at Vipps kan gjennomføre den nødvendige kundekontroll om nødvendig. Ved bruk av Vipps betalingstjenester må bedriften ha en bankkonto i en norsk bank. Bedriften må være en juridisk person registrert i Norge, eller et offentlig organ. Bedriften må ha en e-postadresse. Bedriften må ha gjort seg kjent med og akseptert denne Avtalen. Vipps må ha godkjent bedriften for den enkelte Tjeneste bedriften ønsker å benytte. Vipps reserverer seg en rett til å nekte godkjenning etter en intern vurdering. Som hovedregel vil Vipps ikke godkjenne bedrifter som vil innebære en uakseptabel risiko for Vipps, herunder selskaper med lav kredittrating, selskaper som kan skade Vipps’ omdømme eller selskaper som bryter norsk lov. Ytterligere vilkår for bruk av den enkelte Tjeneste kan stå i de spesielle vilkår for Tjenesten.

2 OPPNEVNING AV ADMINISTRATOR

Ved innrullering utnevnes en administrator, som med mindre annet oppgis er den kontaktperson som er oppgitt ved avtaleinngåelse. Brukerstedet gir fullmakt til den som er oppnevnt som administrator til å inngå og administrere avtaler om Tjenester, og å utnevne nye administratorer med tilsvarende fullmakt samt gi tilgang til brukere av VippsPortalen. Brukerstedet svarer fullt ut for administrators handlinger eller unnlatelser som foretas innenfor fullmakten som er gitt.

3 ENDRING AV OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

Dersom bedriften endrer navn, adresse, bransje, administrator eller oppgjørskonto, skal bedriften straks informere Vipps om dette.

4 PRISER

4.1

De til enhver tid gjeldende priser og offentlige avgifter for Vipps for bedrifter er avhengig av typen abonnement Brukerstedet har tegnet og hvilke Tjenester Brukerstedet benytter, og er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Prisene for abonnement kan endres på 30 dagers varsel. Vipps vil dersom ikke annet er avtalt trekke gebyrer direkte fra hvert oppgjør før beløpet godskrives Brukerstedets konto.

4.2

Dersom Tjenestene under denne avtalen er eller blir underlagt merverdiavgift, vil Vipps beregne merverdiavgift på Tjenestene etter gjeldende regler. Slik merverdiavgiftsberegning anses ikke som en prisendring som må varsles etter avsnittet ovenfor.

5 OPPGJØR OG FORHOLD TIL VIPPS INNLØSER

5.1

Vipps gjennomfører betalingstransaksjoner gjennom sin innløser for internasjonale betalingskort, ved trekk fra Vipps-sluttbrukers konto eller på annen måte, og overfører deretter gjennomførte transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto.

5.2

Vipps utbetaler netto-oppgjør av gjennomførte Vipps-transaksjoner til Brukerstedets oppgjørskonto i Vipps innen en virkedag etter at midlene er kommet frem til Vipps, med mindre en annen oppgjørstid eller –metode er avtalt mellom Brukerstedet og Vipps. Vipps kan med 14 dagers skriftlig varsel endre oppgjørstiden til Brukerstedet. Vipps er ansvarlig for gjennomføring av betalingen inntil den er kommet frem til Brukerstedets bank. Når Vipps har gjennomført betaling av oppgjør til det kontonummer som er oppgitt som oppgjørskonto av Brukerstedet, skal oppgjøret anses å være foretatt til korrekt betalingsmottaker.

5.3

Plikten til å utbetale oppgjør gjelder ikke

 • Dersom Brukerstedet forsto eller burde forstått at sluttbrukeren var uberettiget til å benytte mobilenheten eller Vipps-applikasjonen
 • For transaksjoner hvor Brukerstedet har delt opp beløpet for å unngå autorisasjonsgrenser
 • Dersom transaksjonen er gjennomført eller har blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som Brukerstedet er ansvarlig for.
 • Dersom Brukerstedet har utestående pengekrav til Vipps (ubetalte faktura)
 • Dersom Vipps får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at bedriften benytter Tjenestene på ulovlig måte eller til ulovlig formål.

Ved mistanke om brudd på Vipps avtalevilkår kan Vipps holde tilbake oppgjør i påvente av videre undersøkelser.

5.4

Vipps kan benytte en innløser for Vipps-transaksjoner som baserer seg på sluttbrukerens betalingskort. Overføringstiden mellom sluttbruker og Brukerstedet avhenger i slike tilfeller av overføringstiden mellom innløser og Vipps. Vipps vil normalt overføre midler til Brukerstedets oppgjørskonto innen neste virkedag etter at Vipps har mottatt midler fra innløser.

5.5

Brukerstedets administrator vil få tilgang til VippsPortalen, en portal hvor Brukerstedet kan administrere Tjenestene og hente informasjon om betalinger foretatt til Brukerstedet gjennom Tjenestene. Administrator kan legge til brukere som vil få tilgang til oppgjørsinformasjon. Brukere og administrator logger inn i VippsPortalen med sin personlige BankID. Som for bruk av BankID ellers, skal brikke og passord ikke deles med andre. Det er bedriftens ansvar å sørge for at personer som ikke lenger skal ha tilgang til VippsPortalen slettes som brukere.

5.6

Oppgjørsinformasjon vil inneholde en referanse slik at hver enkelt betalingstransaksjon kan identifiseres. Brukerstedet skal kontrollere at oppgjør og oppgjørsinformasjonen Vipps tilgjengeliggjør i VippsPortalen er korrekt, og skal rapportere inn eventuelle feil uten ugrunnet opphold og senest innen en måned fra oppgjørsinformasjonen ble gjort tilgjengelig for Brukerstedet. Vipps vil i slike tilfeller forfølge saken videre for å klargjøre årsaken til uoverensstemmelsen. Brukerstedet plikter å bistå Vipps med den nødvendige dokumentasjon Vipps ber om.

6 IKKE TILLATTE BETALINGER OG BETALINGER SOM KREVER FORHÅNDSTILLATELSE FRA VIPPS

Brukersted forplikter seg til å undersøke om ett eller flere av de produktene eller tjenestene de leverer står på liste over forbudte betalinger, eller krever skriftlig forhåndstillatelse fra Vipps.

6.1

Forbudte betalinger.

Brukersteder kan ikke benytte Tjenestene til salg av produkter eller tjenester som er forbudt i Norge. Brukersteder kan ikke benytte Tjenestene til aktiviteter som ikke er i henhold til norsk lov, har moralsk eller etisk tvilsomme formål eller som kan skade Vipps’ merkevare og omdømme.

Brukerstedet skal kun benytte funksjonalitet for betalingsforespørsel i Tjenestene til å sende enkeltstående forespørsler, og kun når det foreligger et avtalegrunnlag for dette mellom Brukerstedet og Sluttbrukeren. Utsendelse av masseforespørsler er ikke tillatt og vil anses som et vesentlig brudd på Avtalen.

I tillegg kan Brukerstedet ikke benytte Tjenestene til å motta betalinger i forbindelse med:

 • Gjennomføre betalinger med opprinnelse i salg eller aktiviteter som tilbys av tredjepart (f.eks. markedsplasser, bestillingsplattformer, etc.)
 • Gjennomføre betalinger som deretter sendes videre til andre, f.eks. ved å overdra fordringene på Vipps til tredjepart
 • Salg eller utleie av pornografisk materiale og annen form av voksenunderholdning
 • Tjenester på Internett som involverer voksenunderholdning, inklusive streaming-, chat- eller dating-tjenester
 • Salg av seksuelle tjenester
 • Salg av eskortetjenester
 • Salg av elektroniske sigaretter som inneholder nikotin eller tobakk
 • Fjernsalg av reseptbelagte legemidler, med unntak av lovlig salg i norske nettapotek
 • Spill, lotteri eller veddemål. Lag og foreninger kan avholde mindre lotterier som nærmere angitt i særlige vilkår for denne Tjenesten.
 • Salg av drivstoff via selvbetjente drivstoffpumper
 • Betaling av gjeld
 • Motta donasjoner på vegne av andre
 • Opplading av andre mobile lommebøker eller elektroniske gavekort
 • Handel med virtuell valuta
 • Salg av modifiseringschips
 • Salg av dekrypteringsenheter for HD DVD og BluRay
 • Salg av varer eller tjenester som krenker noens immaterielle rettigheter

Egne begrensninger kan være angitt i vilkårene for den enkelte Tjeneste.

6.2

Betalinger som krever forhåndsgodkjenning fra Vipps.

Nedenfor følger eksempler på betalinger som forutsetter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Vipps:

 • Varer knyttet til voksenunderholdning
 • Tjenestene kan benyttes i innsamlingsaksjoner. Vipps står fritt til å avslutte eller suspendere en Brukerstedets mulighet til å drive innsamlinger via Tjenestene.
 • Crowdfunding eller crowdlending
 • Salg av varer og/eller tjenester som skal leveres frem i tid, inkludert, men ikke begrenset til depositum, medlemskap og/eller abonnementstransaksjoner, reiser, billetter, kurs
 • Inkasso

7 IMMATERIELLE RETTIGHETER OG MARKEDSFØRING

7.1

Alle immaterielle rettigheter i Tjenesten forblir Vipps' eiendom. Bedriften får en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til å benytte Vipps for bedrifter, herunder merkevaren Vipps® til å informere om Vipps som betalingsmetode, i sin virksomhet i tråd med denne Avtalen. Denne bruksretten faller bort ved opphør av denne Avtalen. Ved opphør forplikter kunden seg til å fjerne alt materiell inneholdende Vipps-logo fra sine utsalgssteder og digitale flater, og å fjerne alle henvisninger til Vipps for bedrifter.

7.2

Bedriften har ikke rett til å endre, modifisere eller dekompilere programvaren som ligger til grunn for Vipps, eller Vipps API for Vipps i app, nettbutikker, butikker eller fakturering. Vipps API-dokumentasjon er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Vipps API-dokumentasjon er Vipps' eiendom. Bedriften får ved denne Avtalen en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til Vipps API-dokumentasjon for å benytte seg av Tjenestene.

7.3

Enhver markedsføring som involverer bruk av Vipps' merkevarer utover bruk som nevnt i pkt 7.1, herunder Vipps®, krever Vipps' skriftlige forhåndssamtykke.

7.4

Bedriften skal gi Vipps som betalings- eller innloggingsmetode minst like god synlighet som andre tilsvarende metoder hos bedriften.

7.5

Bedriften laster selv opp det navn og logo som skal vises til sluttbrukerne ved bruk av Tjenestene. Bedriften innestår for at navn og logo ikke krenker tredjemanns rettigheter.

7.6

Bedriften skal for øvrig følge retningslinjer for markedsføring og design av Vipps, tilgjengelig på vipps.no.

7.7

Bedriften skal sørge for at ansatte som bruker Vipps for bedrifter er informert om og overholder disse betingelsene.

8 PERSONOPPLYSNINGER

8.1

Vipps vil behandle personopplysninger i tråd med gjeldende rett.

8.2

Vipps er behandlingsansvarlig for opplysninger tilknyttet betalinger fra sluttbruker utført med Vipps, og gir sluttbrukeren bekreftelse i Vipps-applikasjonen for at betalingen er gjennomført. I enkelte tilfeller kan Vipps behandle eller lagre opplysninger om kjøpet sluttbrukeren foretar.

8.3

En oversikt over Vipps-innbetalinger til bedriftens konto vil gjøres tilgjengelig for bedriften.

8.4

Vipps kan dele følgende personopplysninger registrert i sluttbrukerens Vipps-profil med bedriften i registrerings-, innloggings- og betalingssituasjoner (f.eks. Vipps Logg inn, Vipps på Nett, Vipps Hurtigkasse eller Vipps Faste Betalinger), etter innhenting av samtykke fra sluttbrukeren:

 • For- og etternavn
 • Adresser
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Fødselsdato
 • Kontonummer

Kun ved hjemmel i lov eller når det er nødvendig:

 • Fødselsnummer eller D-nummer

Brukerstedet blir selv behandlingsansvarlig for de ovennevnte personopplysninger, etter at de er overført basert på sluttbrukers samtykke. Dersom de ovennevnte opplysninger registrert i Vipps sluttbruker-profilen blir endret av sluttbruker, vil Vipps dele de oppdaterte opplysninger med Brukerstedet ved senere bruk av funksjonaliteten som ga Brukerstedet tilgang til profilinformasjonen. Vipps lagrer også samtykket slik at Brukersted kan få den samme informasjonen om brukeren når denne bruker annen funksjonalitet som gir tilgang til profilinformasjon.

Hvis et Brukersted i en situasjon ber om mer informasjon enn bruker har gitt samtykke til tidligere vil bruker bli spurt om samtykke før denne informasjonen deles. Sluttbrukeren kan til enhver tid velge å trekke tilbake samtykket til deling av informasjon og Brukerstedet vil da ikke lenger motta oppdatert informasjon før bruker eventuelt gir nytt samtykke. Den profilinformasjon som Brukerstedet har mottatt skal behandles i tråd med gjeldende lover, herunder markedsføringslov og personopplysningslov. Det betyr bl.a. at sluttbrukers samtykke til deling av profilinformasjon fra Vipps til Brukerstedet ikke er anvendelig som grunnlag for markedsføringshenvendelser fra Brukersted. Et Brukersted kan opptre på vegne av flere andre underliggende Brukersteder/bedrifter og motta informasjon fra Vipps som brukes f.eks. for å kunne registrere sluttbruker, gjennomføre booking eller la sluttbruker logge på hos underliggende Brukersted/bedrift. I slike tilfeller gjelder tilsvarende, dvs at samtykke fra sluttbruker gitt i forbindelse med Vipps ikke er anvendelig som grunnlag for markedsføringshenvendelser fra de underliggende bedrifter.

Når Brukerstedet opptrer på vegne av andre i slike tilfeller skal Brukerstedet sørge for i sin avtale med underliggende bedrifter at profilinformasjon skal behandles i tråd med gjeldende lover, herunder markedsføringslov og personopplysningslov. Brukerstedet skal også sikre at følgende punkter ivaretas: Brukerstedet må være klart synlig i de dialogene som vises for sluttbruker med navn og/eller logo. Det må være tydelig for sluttbruker at sluttbruker deler data med Brukerstedet som deretter deler data videre til underliggende Brukersted/bedrift. Brukerstedets vilkår og personvernerklæring må være tilgjengelig eller linkes til i dialogen hvor sluttbruker velger Vipps. Før Brukerstedet kan dele data de har mottatt fra en sluttbruker videre til underliggende Brukersted/bedrift må sluttbruker aktivt ha samtykket til å dele data med denne bedriften. Dette kan f.eks. være gjennom at sluttbruker velger å gjøre en registrering, booking eller tilsvarende hos en bedrift gjennom løsningen til Brukerstedet.

9 BRUK AV DATA TIL TJENESTEFORMÅL


9.1

Deling av opplysninger med distribusjons- eller oppgjørsbank.

Brukerstedet aksepterer at Vipps utleverer opplysninger om bedriftens brukerstedets kontaktperson(er) (navn, mobil og e-post) til banken som har solgt Vipps til brukerstedet (distribusjonsbank) eller, i det tilfelle Vipps ikke har opplysninger om distribusjonsbanken, til brukerstedets oppgjørsbank for kundeoppfølgingsformål. Videre vil aggregert antall Vipps-transaksjoner og omsetning utleveres til distribusjons- eller oppgjørsbanken både for kundeoppfølgingsformål og statistikkformål i tilknytning til bankens rolle som distributør.

9.2

Statistiske data.
Vipps MobilePay AS kan benytte data som ikke er definert som personopplysninger, eller på annen måte beskyttet, til statistiske formål. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, anonymiserte data, volumdata, frekvensmålinger eller annen informasjon som innhentes ved levering av tjenesten (tjenestedata).

.

10 FEIL I BETALINGSOPPDRAG

Har bedriften urettmessig eller feilaktig mottatt en betaling gjennom Vipps, kan Vipps, evt. via sine samarbeidspartnere, rette feilen ved å belaste bedriftens oppgjørskonto innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres godskriving eller belastning som skyldes Vipps' forhold av reglene i Finansavtaleloven § 31.

11 REFUNDERING

11.1

Brukerstedets refundering av en transaksjon til sluttbruker kan bare skje når refunderingen har som formål å helt eller delvis utligne en allerede gjennomført Vipps-betaling, f.eks. hvis sluttbrukeren returnerer en kjøpt vare.

11.2

Beløpet som skal refunderes til sluttbruker kan ikke overstige transaksjonens totalbeløp. Refunderinger skal sendes inn elektronisk. Brukerstedet skal utstede/sende bekreftelse for refunderingen til sluttbruker.

11.3

Vipps motregner det totale refunderingsbeløpet og eventuell andre kostnader mot kommende oppgjør til Brukerstedet, eller utferdiger faktura til Brukerstedet for refunderingen. Tidligere beregnet serviceavgift tilbakebetales ikke ved refundering.

11.4

Det er ikke mulig å refundere betalinger i Vipps som er eldre enn 365 dager.

12 ANSVAR

12.1

Vipps vil levere Tjenestene slik som beskrevet i kapittelet for den enkelte Tjeneste. Vipps' ansvar etter denne Avtalen, herunder plikten til å utbetale daglig oppgjør i punkt 5, suspenderes dersom det inntrer omstendigheter utenfor Vipps' kontroll som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

12.2

Vipps er ikke ansvarlig for indirekte tap, driftstap eller tapt fortjeneste som følge av at en Tjeneste ikke er tilgjengelig.

12.3

Bedriften har selv ansvar for at oppgitt oppgjørskonto er korrekt.

12.4

Tjenestene levert under Vipps for bedrifter er komplementære betalingsløsninger. Ved nedetid på en Tjeneste eller Vipps for personer, er Vipps ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at en kunde ikke i stedet kan benytte seg av andre betalingsmåter.

12.5

Vipps er en betalingsløsning og erstatter ikke bedriftens plikt til å dokumentere sitt salg etter bokføringsregelverket og gi sine kunder kvittering for den aktuelle varen eller tjenesten.

12.6

Vipps' ansvar for feil eller mangler ved Tjenestene er under enhver omstendighet begrenset til den sum bedriften har betalt til Vipps for bruk av Tjenestene i løpet av siste 12 måneder før kravet oppstod.

12.7

Bedriftens kostnader til implementering av Tjenestene, herunder integrering av Vipps API for app, nettbutikk, Vipps Hurtigkasse eller Vipps Logg inn, og integrering av Vipps i butikk med bedriftens kassasystem eller av Vipps Faktura i regnskapssystem, bæres i sin helhet av bedriften.

12.8

Vipps kan gi generell bistand til bedriften ved spørsmål om Tjenesten eller den tekniske implementeringen av denne.

13 SIKKERHET OG SVINDEL

13.1

Vipps har rett til å kontrollere bedriftens overholdelse av denne Avtalen og retningslinjer for bruk av Vipps for bedrifter, herunder ved å foreta uanmeldte kontroller av bedriftens lokaler. Bedriften skal rette seg etter tiltak Vipps krever iverksatt for å redusere svindelforsøk og overholdelse av Avtalen. Vipps kan si opp denne Avtalen dersom andelen svindelforsøk eller andre innsigelser fra sluttbrukere av Vipps er uforholdsmessig høy.

13.2

Vedrørende Vipps betalingstjenester

13.2.1

Vipps er en kortbasert betalingsløsning, som innebærer at Vipps gjennom sin avtale med innløser av betalingskort bærer risiko for innsigelser fra kortholder (Vipps sluttbruker) eller dennes kortutsteder om betalingen. Slike innsigelser vil kunne medføre at innløser tilbakefører beløp («chargeback») Vipps har formidlet til bedriften. Bedriften, som Brukersted i relasjonen til Vipps, skal holde Vipps skadesløs for eventuelle chargebacks Vipps mottar fra sin innløser dersom disse gjelder bedriftens varer og tjenester, ved at Vipps kan trekke slike chargebacks og innløse gebyr for disse (pt. NOK 250 pr chargeback) ved motregning i bedriftens oppgjør eller ved å fakturere bedriften.

13.2.2

Før en chargeback gjennomføres, skal Vipps be om dokumentasjon fra bedriften så snart som mulig etter at en chargeback-forespørsel er mottatt fra innløser. Bedriften skal oversende slik dokumentasjon innen den frist Vipps anviser. Vipps vil videresende slik dokumentasjon til sin innløser, som avgjør hvorvidt chargeback gjennomføres i hvert tilfelle.

13.2.3

Vipps står fritt til å benytte de sikkerhetsløsninger Vipps finner nødvendig for å minimere antall svindelforsøk i Vipps, herunder å kreve en transaksjon verifisert med 3D-Secure. En sluttkunde vil også i kjøpsøyeblikket kunne bli bedt om å identifisere seg med BankID som ledd i Vipps' forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket.

13.3

Vedrørende Vipps innloggingstjenester Vipps Logg inn skal kun benyttes i forbindelse med elektronisk gjenkjenning, innlogging eller registering av sluttbrukere på Brukerstedet, som nærmere angitt i API-dokumentasjonen. Eventuell annen bruk av Tjenesten utover dette, eller tilgang til tilleggsopplysninger knyttet til sluttbruker utover hva som fremgår av Særlige vilkår for tjenesten Vipps Logg inn, punkt 3, krever egen avtale. Dersom Brukerstedet ønsker å benytte BankID, f.eks. til autentisering eller signering, må det inngås egen avtale om dette. Vipps Logg inn gir brukeren mulighet til å forbli pålogget i en nettleser. Vipps kan ikke garantere at det er samme fysiske person som bruker enheten ved senere bruk av Vipps Logg inn dersom sluttbrukeren har gitt andre fysiske personer tilgang til sine enheter, har benyttet Logg inn med Vipps på enheter som flere personer har tilgang til, eller for øvrig har opptrådt i strid med Vipps’ til enhver tid gjeldende brukervilkår. Brukerstedet skal derfor ikke bruke Tjenesten til gjenkjenning, innlogging eller registering av sluttbrukere, dersom det av lov eller praksis følger et høyt krav til sikkerhet og trygghet på at rett fysisk person logger inn eller register seg. Brukerstedet blir selvstendig behandlingsansvarlig for de personopplysninger som deles med dem. Dette betyr at Brukerstedet blir ansvarlig for sin videre behandling av Sluttbrukerens personopplysninger og bestemmer formålet med behandlingen. Brukerstedet må selv sikre lagring/arkivering av data Brukerstedet ønsker tilgang til for å ha historikk og sporbarhet på elektronisk gjenkjenning, innlogging eller registering av Sluttbruker som gjøres gjennom Brukerstedets bruk av Vipps Logg inn. Brukerstedet skal ikke drive virksomhet eller bruke Vipps Logg inn: - i strid med norsk lov, - på en måte som vil kunne være egnet til å svekke tilliten til Vipps eller Vipps Logg inn, eller - på en måte som vil kunne være egnet til å svekke omdømme eller goodwill av Vipps eller Vipps Logg inn.

14 VARIGHET OG OPPSIGELSE

14.1

Avtalen trer i kraft når bedriften har signert Avtalen og Vipps har godkjent bedriften. Hver part kan si opp Avtalen med to måneders varsel. Dersom Vipps velger å ikke lenger tilby en eller flere Tjenester, skal denne Avtale anses opphørt uten eget varsel hva gjelder disse Tjenestene.

14.2

Ved vesentlig brudd på denne Avtalen, kan Vipps si opp Avtalen med umiddelbar virking. Som vesentlig brudd regnes blant annet: (i) Mislighold av betaling for bedriftens bruk av Tjenesten (ii) Handlinger som etter Vipps' vurdering skader Vipps' eller Vipps’ omdømme eller merkevare (iii) Brudd på denne Avtalen som ikke rettes av bedriften innen rimelig frist satt av Vipps. Dersom bruddet er vesentlig eller ikke mulig å rette, kan Vipps suspendere Tjenester eller si opp avtalen uten varsel. Dersom Vipps har rimelig grunn til å tro at Brukerstedet bruker Vipps i strid med norsk lov eller denne Avtalen har Vipps også rett til å deaktivere Brukerstedet midlertidig for videre undersøkelser.

14.3

Vipps har etter hvitvaskingsregelverket plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforholdet og løpende i kundeforholdet. Vipps kan heve denne Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom kunden ikke gir fyllestgjørende opplysninger Vipps krever i forbindelse med etterlevelse av plikten til å gjennomføre kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll av andre grunner ikke kan gjennomføres. Ved endringer i opplysningene bedriften har gitt ved etableringen av kundeforholdet, herunder endringer av reelle rettighetshavere (eiere og indirekte eiere) i bedriften, skal bedriften informere Vipps straks.

14.4

Vipps kan også heve avtalen hvis Vipps får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at bedriften benytter Tjenestene på ulovlig måte eller til ulovlig formål, eller bedriften har latt andre benytte Tjenestene på slik måte.

14.5

Vipps kan videre uten varsel si opp Avtalen og avvise betalingsoppdrag dersom bedriften settes under administrasjon eller konkursbehandling.

14.6

Oppsigelse vil ikke ha virkning for eventuelle krav Vipps har mot bedriften.

14.7

Vipps kan uten videre varsel avslutte kundeforholdet til en Tjeneste dersom kundeforholdet har vært inaktivt siste 14 måneder.

15 KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon fra Vipps til bedriften skjer i VippsPortalen eller til den e-postadresse bedriften har oppgitt ved avtaleinngåelsen. Bedriften kan ved spørsmål om driftsbrudd eller hendelser relatert til Vipps kontakte Vipps hele døgnet på telefon 22 48 28 00.

16 TEKNISK INTEGRASJON OG TILGJENGELIGHET

16.1

Når Vipps API oppdateres av Vipps, kan dette medføre at bedriften må oppdatere sitt system for å fortsette å bruke Tjenestene.

16.2

Endring i Vipps API som medfører at bedriften må gjøre endringer på sin side, vil varsles til bedriften sammen med planlagt produksjonsdato for ny versjon. Forrige versjon vil fungere i minst fire måneder fra ny versjon er tilgjengelig i Vipps kundetestmiljø. Dersom bedriften ikke oppdaterer sitt system som anvist av Vipps, vil Tjenesten kunne bli utilgjengelig.

16.3

Vipps har et fast ukentlig vedlikeholdsvindu natt til mandag kl. 02 - 06. I denne perioden kan Vipps være utilgjengelig for sluttbruker uten nærmere varsel. Ved planlagt nedetid utover dette, vil Vipps varsle bedriften så tidlig som mulig i VippsPortalen eller på den e-postadresse som oppgis av bedriften. Nedetid som er begrunnet i nødvendige sikkerhetstiltak vil gjennomføres umiddelbart, med varsling så snart som mulig.

16.4

Ved uforutsett driftsavbrudd/nedetid på Vipps, vil Vipps varsle bedriften så snart som mulig til den e-postadressen som oppgis av bedriften. Varselet vil, om mulig, inneholde informasjon om når situasjonen ventes rettet. Vipps vil jevnlig oppdatere bedriften om utviklingen.

17 TAUSHETSPLIKT

Hver part skal overholde taushetsplikt og ikke avsløre for tredjemann konfidensiell informasjon som parten har fått fra den andre parten i forbindelse med Avtalen. Konfidensiell informasjon skal kun benyttes til oppfyllelse av partens forpliktelser etter Avtalen. Partene skal pålegge ansatte og medhjelpere taushetsplikt som dekker kravene til taushetsplikt i Avtalen. Taushetsplikten gjelder ikke forhold som er gjort offentlig kjent.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for utveksling av nødvendig informasjon med hjemmel i lov, avtaler med Innløser eller Utsteder eller ved integrasjon.

Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er avsluttet.

18 LOVVALG OG TVISTELØSNING

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Bedriften godtar Oslo tingrett som rett verneting for enhver tvist som springer ut av Avtalen.

Del B

Særlige vilkår for tjenesten Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter

1 BRUKSOMRÅDER OG BESKRIVELSER

Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter er en Tjeneste til bruk for betalingsoverføringer fra sluttbrukere til bedrifter, foreninger og lag gjennom applikasjon (app) Vipps. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter. Tjenesten kan bare benyttes av bedriften til å motta penger.

2 ETABLERING AV TJENESTEN

Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på salgssted og oppgjørskonto. Det er et krav at bedriften er eier av oppgjørskontoen. Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten aktiveres avtalen umiddelbart. Bedriften får avtaledokumenter som må signeres og returneres innen den frist som angis i oversendelsesbrevet. Dersom Tjenesten sperres som følge av bedriftens manglende overholdelse av fristen, må bedriften kontakte Vipps for å få et nytt signeringsoppdrag. Bedriften administrerer sitt kundeforhold og holder oversikt over betalinger som foretas til bedriften i VippsPortalen. Man logger inn i VippsPortalen fra vipps.no.

3 BETALING

3.1

Bedriften opprettes som eget Vipps Brukersted og kan motta betalinger fra privatpersoner med Vipps-profil. Bedriften blir søkbar i sluttbrukerens app basert på navn og/eller et unikt nummer. Betalingene vil overføres til den konto bedriften har oppgitt. Detaljert informasjon om betalinger ligger i VippsPortalen. Informasjonen vil også vises i egen rapport som distribueres til bedriften, under forutsetning at dette er aktivert i portalen.

3.2

Bedriften er ansvarlig for å kontrollere at betalingen er gyldig på betalingsbekreftelsen som kommer opp på sluttbrukers mobiltelefon, før utlevering av varen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at bekreftelsen i Vipps kun gjelder for betalingsoverføringen, denne bekreftelsen kan ikke anses som kvittering.

4 INFORMASJON OM VIPPS PÅ SALGSSTEDET

4.1

Bedriften skal velge et navn på sitt/sine salgssted(er) som gjør det enkelt for sluttbrukeren å vite at betaling skjer til rett mottaker. Vipps kan suspendere salgssteder som inneholder misvisende, uklare eller støtende navn. Bedriften må selv laste opp sin logo i bestillingsskjemaet og innestår for rettigheter til bruk av logo og navn på salgssted.

4.2

På det fysiske utsalgsstedet skal bedriften og deres representanter: Tydelig angi navn på salgssted i Vipps, med identifikasjonsnummer. Benytte Vipps’ logo i tråd med anvisning fra Vipps. Bedriften skal benytte seg av Vipps salgsmateriale der det er utsendt.

4.3

Hvis Brukerstedet setter opp plasseringen av utsalgsstedet i VippsPortalen, vil Vipps gjøre utsalgsstedets lokasjon tilgjengelig for Vipps sluttbruker.

5 BEGRENSNINGER I BRUK AV TJENESTEN

5.1

Tjenesten kan bare brukes i fysiske utsalgssteder, som betaling for en vare eller tjeneste som leveres samtidig som betalingsoverføringen. Salg av varer eller tjenester som ikke leveres i sin helhet før eller samtidig som betalingsoverføringen, f.eks. abonnementstjenester eller internettbetalinger, er ikke tillatt.

5.2

Bedriften kan benytte Tjenesten til å motta kontingentbetalinger og medlemsavgifter. Bedriften må selv sikre at slike betalinger tilfredsstiller eventuelle offentligrettslige krav til innrapportering.

5.3

Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til basarer og mindre lotterier med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner, forutsatt at slike lotterier ikke er det aktuelle lags primærinntektskilde, og lotteriet for øvrig avholdes i tråd med gjeldende lovgivning.

5.4

Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til billettsalg for arrangementer hvor billettsalget over Vipps er under 100 000 kroner.

5.5

Tjenesten kan ikke brukes til utbetaling av kontanter til sluttbrukeren.

5.6

Tjenesten kan ikke brukes til å publisere personinformasjon, som navn, privat adresse, telefonnummer og lignende, i salgsstedsnavn, som kategori eller i takkemelding.

Del C

Særlige vilkår for Tjenesten Vipps i app

1 BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1

Vipps i app er en Tjeneste til bruk i betalingsoverføringer fra sluttbrukere til bedrifter som tilbyr kjøp fra sine applikasjoner, ved at Vipps API integreres som betalingsløsning i bedriftens applikasjon. Vilkårene for Tjenesten gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter.

1.2

Sluttbrukeren vil, etter å ha angitt Vipps som betalingsmåte i bedriftens app, godkjenne betalingen i Vipps på sin mobil. Sluttbrukeren får deretter opp en bekreftelse på gjennomført betaling, og videresendes til sluttbrukerens app.

1.3

Vipps-betalinger i app kan integreres med bedriftens applikasjoner i iOS og Android.

2 ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1

Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på app(er) som skal integreres med Vipps og oppgjørskonto.

2.2

Vipps forbeholder seg rett til å avvise bedrifter eller apper som etter Vipps vurdering kan skade Vipps eller Vipps’ omdømme, eller innebærer økonomisk risiko for Vipps.

2.3

Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten, aktiveres Tjenesten.

2.4

Bedriftens app integreres med Vipps i app API, som mottas etter aktivering av Tjenesten. Utfyllende veiledning og retningslinjer for integrering/installasjon og testing av Tjenesten vil gjøres tilgjengelig for bedriften. I forbindelse med implementering av Tjenesten i bedriftens app, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.5

Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan forekomme at sluttbrukere ikke kan benytte Tjenesten dersom bedriftens app støtter en eldre versjon av operativsystem enn Vipps. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3 BEGRENSNINGER I BRUK AV VIPPS I APP SOM BETALINGSFORM

I tillegg til de begrensninger som er angitt i Avtalens generelle del, gjelder følgende for Vipps i app: Bedriften har selv ansvar for å overholde de regler som gjelder for utforming av apper, og salg gjennom apper, satt av Apple, Google og eventuelle andre plattformer, og skal holde Vipps skadesløs for ethvert tap som oppstår for Vipps som følge av bedriftens manglende overholdelse av slike regler. Hvorvidt Vipps i App godtas som betalingsløsning i bedriftens app av Apple, Google eller andre er utenfor Vipps' kontroll.

4 BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

4.1

Bedriftens app skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps, som finnes på vipps.no.

4.2

Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

4.3

Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering fra Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

4.4

Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.

4.5

I forbindelse med test og drift av Tjenesten vil bedriften få tilgang til sertifikater og nøkler knyttet til bedriftens profil. For å unngå misbruk skal bedriften sikre at uvedkommende ikke får tilgang til slike sertifikater og nøkler.

4.6

Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av tjenesten.

5 ANSVAR

Vipps leverer dokumentasjon og programvare for integrasjon av Vipps i bedriftens app som den er, uten ansvar for eventuelle feil, for eksempel feil som resulterer i at Vipps ikke åpner fra bedriftens app. For øvrig gjelder de generelle vilkår.

Del D

Særlige vilkår for tjenesten Vipps på nett, Vipps Hurtigkasse og Vipps Faste Betalinger

1 BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1

Vipps i nettbutikker er en Tjeneste til bruk for betalinger fra sluttbrukere til bedrifter gjennom applikasjonen (app) Vipps i forbindelse med vare eller tjenestesalg på nett. Tjenesten kan også etter særlig avtale med Vipps benyttes i fysisk handel (Remote Request), hvor bedriften initierer en betalingsforespørsel via Vipps netthandel API integrert i bedriftens kassasystem. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2

Overordnet vil Tjenesten innebære at bedriftens sluttbruker velger Vipps som betalingsmåte på nettstedet. Sluttbrukeren vil motta en betalingsoppfordring fra bedriften i sin Vipps-applikasjon, som bekreftes av sluttbrukeren. Bedriften mottar deretter beskjed om betalingen, og kunden rutes videre til en kvitteringsside på bedriftens nettsted.

1.3

Bedriften kan supplere Tjenesten med Vipps Hurtigkasse eller ta i bruk Vipps Hurtigkasse som enkeltstående løsning. Vipps Hurtigkasse er en funksjon i Vipps for å gi bedriften personopplysninger fra sluttbrukerens Vipps-profil samt å velge og betale frakt sammen med betaling for varen, slik at et kjøp kan fullføres direkte.

1.4

Bedriften kan supplere Tjenesten med Vipps Faste Betalinger eller ta i bruk Vipps Faste Betalinger som enkeltstående løsning. Vipps Faste Betalinger er en Tjeneste til bruk for abonnementsbetalinger eller andre, periodisk gjentagende betalinger med fast eller variable beløp.

1.5

Bedriften kan be om ytterligere teknisk dokumentasjon av løsningen før Tjenesten aktiveres.

1.6

Vipps tilbys også som betalingsmetode av flere leverandører av betalingsløsninger på nett (PSP). Opplysninger om hvilke PSPer som støtter Vipps-betaling finnes på vipps.no.

2. ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1

Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps, direkte ved å fylle ut bestillingsskjema på vipps.no eller indirekte via en distribusjonspartner eller integratør. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på nettsted(er) som skal benyttes med Tjenesten og oppgjørskonto i Vipps.

2.2

I forbindelse med implementering av Tjenesten på bedriftens nettsted, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.3

Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere av bedriftens nettsted ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3 BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1

Bedriftens nettsted skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps.

3.2

Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

3.3

Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering i Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

3.4

Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.

3.5

Vipps Hurtigkasse Vipps Hurtigkasse er en tjeneste som prises bedriften separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vipps.no.

3.6 Vipps Faste Betalinger

3.6.1

Hvis bedriften velger å implementere Vipps Faste Betalinger må det inngås en avtale mellom bedriften og sluttbrukeren som gir bedriften tillatelse til å utføre Faste Betalinger ved bruk av en Pengekilde som sluttbrukeren har registrert i Vipps-appen. Bedriften er ansvarlig for forvaltning av avtalen. Dette inkluderer informasjon om endringer i avtaleperioden, herunder prisendringer, og håndtering av oppsigelser mv.

3.6.2

Bedriftens avtale med sluttbrukeren skal inneholde minimum følgende punkter:

* Betalingskort registrert i Vipps som skal belastes * Informasjon om kriteriene for å utføre transaksjoner ved hjelp av sluttbrukerens betalingskort * Informasjon om hvordan en kvittering vil bli levert/tilgjengelig for alle Faste Betalinger * Informasjon om sluttbrukerens forpliktelser og ansvar * Informasjon om at fornyelse, endring eller sletting av betalingskort som brukes for Faste Betalinger må gjennomføres i Vipps * Informasjon om prosedyren for å stoppe/avslutte abonnementet/avtalen mellom bedriften og sluttbrukeren * Sluttbrukerens samtykke til abonnementsvilkår, herunder: * Godkjenning av kriterier for å utføre transaksjoner ved hjelp av sluttbrukers betalingskort * Godkjenning av beløp som skal trekkes * Godkjenning av dato for belastning av sluttbrukerens betalingskort * Bedriftens avtale med sluttbrukeren skal gjøres tilgjengelig for/godkjennes av Vipps før Tjenesten tas i bruk.

3.6.3

Det må ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver transaksjon ved Faste Betalinger.

3.6.4

Når første forsøk på å gjennomføre en gjentagende betaling feiler, prøver Vipps å gjennomføre betalingen ("re-try"). Bedriften spesifiserer antall dager for "re-try" i Vipps API. Default-innstillingen i APIet er null (0) dager.

3.6.5

Bedriften er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om status for gjentagende betalinger. Oversikt over transaksjoner som ikke har blitt gjennomført kan lastes ned fra Vipps APIet. Kan betalingen ikke gjennomføres i Vipps, må bedriften selv inndrive kravet ved bruk av alternative betalingsmetoder utenfor Vipps.

3.7

Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten.

3.8

Ved bruk av tjenesten i fysisk handel skal bedriften kun sende betalingsforespørsler enkeltvis i forbindelse med et salg hvor sluttbruker er til stede. Telefonsalg/oppsøkende fjernsalg er ikke tillatt uten etter egen avtale med Vipps.

3.9

Funksjon «hopp over landingssiden» Når tjenesten benyttes i fysisk handel kan Brukerstedet sende betalingsforespørsel uten å gå via Vipps landingsside gjennom funksjonen «hopp over landingssiden» som finnes i Vipps API. For at Brukerstedet skal kunne benytte denne funksjonen må Vipps aktivere funksjonen for Brukerstedets salgsenhet. Brukerstedet må dokumentere at de skal drive fysisk handel, enten med en kasseoperatør til stede eller gjennom en fysisk automat som ikke er i stand til å vise Vipps landingsside. Det er ikke tillat å hoppe over Vipps landingsside når Vipps på nett benyttes i nettbutikker.

3.10

Reservasjonens varighet For å belaste sluttbrukers betalingsmiddel ("capture") må det foreligge en gyldig reservasjon. Reservasjonens varighet er begrenset i henhold til regler fra de internasjonale kortnettverkene (Visa og MasterCard). Vipps sikrer at en reservasjon er gyldig i 30 dager fra reservasjonens tidspunkt. Dette kan medføre gebyrer i henhold til gjeldende prisliste. For å sikre gyldig reservasjon etter 30 dager må Brukerstedet anvise Vipps om å forlenge reservasjonen. Gebyrer for forlengelse av reservasjoner framkommer av gjeldende prisliste.

3.11

Vipps kan, etter særskilt avtale, åpne for at en sluttbruker kan scanne en QR-kode som leder sluttbrukeren ut av Vipps og til Brukerstedets nettside. Følgende krav må oppfylles av Brukerstedet: QR-kodene skal utformes i tråd med Vipps design guidelines for QR-koder Formålet med nettsiden skal være kjøp av varer/tjenester og/eller identifisering av sluttbruker Nettsiden må tilby Vipps-betaling eller Vipps Logg inn Hvis nettsiden har flere betalingsmetoder, skal Vipps være preferert metode.

4 ANSVAR

Vipps leverer dokumentasjon for integrasjon av Vipps i bedriftens nettsted som den er, uten ansvar for eventuelle feil. For øvrig gjelder de generelle vilkår.

Del E

Særlige vilkår for tjenesten Vipps Logg inn

1 BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Vipps Logg inn er en tjeneste som gjør det enkelt for dine brukere å registrere seg og logge inn.

Tjenesten tilbys i to alternativer:

1) Sluttbruker starter selv registrering/innlogging i sin nettleser – typisk på Brukerstedets nettsted eller i Brukerstedets applikasjon(er), eller
2) Brukerstedet starter registrering/innlogging på vegne av Sluttbruker direkte fra egne systemer og Sluttbruker bekrefter registrering/innlogging direkte i Vipps uten å være via sin nettleser først.

For å sikre ønsket og konsekvent sluttbrukeropplevelse på tvers av brukersteder tillates ikke alternativ 2) benyttet på nettsteder og applikasjoner som brukes av Sluttbruker.

Se Del A avsnitt 8.4 Personopplysninger, for beskrivelse av hvilken informasjon som er tilgjengelig og håndtering av samtykker knyttet til dette.

For alternativ 1) innlogging via nettleser kan Brukerstedet kan velge å implementere Vipps Logg inn som en påloggingsmekanisme bak en knapp eller lignende som Sluttbrukeren aktivt må klikke på, eller gjennom å starte Vipps Logg inn med en gang Sluttbrukeren kommer inn på nettstedet eller applikasjonen. I det siste tilfellet vil Brukerstedet kunne logge på de Vipps Logg inn-brukerne som har godkjent å dele informasjon med Brukerstedet. Vipps Logg inn gjenkjenner Vipps-brukeren basert på brukerens tidligere bruk av tjenesten i en nettleser.

Betydningene av dette og Brukerstedets ansvar som følge av dette er beskrevet i Del A avsnitt 8.4.

2 ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1

Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps ved å fylle ut bestillingsskjema på vipps.no. Bruk av fødselsnummer krever hjemmel eller begrunnelse fra bedriften. Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten, vil bedriften motta nødvendig dokumentasjon for å integrere Tjenesten på sitt nettsted.

Dersom Brukerstedet bruker funksjonalitet som er beregnet for å starte registrering/innlogging med Vipps Logg inn fra sine egne systemer på nettsteder eller applikasjoner som benyttes av Sluttbruker forbeholder Vipps seg retten til å trekke tilbake muligheten for å benytte alternativ 2).

2.2

I forbindelse med implementering av Tjenesten på bedriftens nettsted eller applikasjon, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.3

Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere av bedriftens nettsted ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3 BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1

Bedriftens nettsted eller applikasjon skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps.

3.2

Vipps Logg inn gir informasjon om brukeren på det tidspunktet Brukerstedet gjør et oppslag mot tjenesten. Brukerstedet må selv håndtere brukerens sesjon etter dette oppslaget. Ved implementering av Vipps Logg inn i nettleser (alternativ 1) anbefales det, for å sikre riktig informasjon til Brukerstedet og ønsket opplevelse for brukeren, at Brukersteder håndterer sine sesjoner slik at det gjøres et nytt oppslag mot Vipps Logg inn for hvert nye besøk brukeren gjør til nettstedet.

Dersom Brukerstedet ønsker å holde sine sesjoner over tid er det anbefalt å følge med på oppdateringer fra Vipps Logg inn om Sluttbrukere som har trukket tilbake sitt samtykke til å bruke Vipps Logg inn hos Brukerstedet. Sluttbrukere som har trukket tilbake sitt samtykke bør logges ut av Brukerstedet. Dersom Sluttbrukeren bruker Brukerstedet senere kan de logge på med Vipps Logg inn gjennom å gi nytt samtykke, eller de kan benytte en annen innloggingsmekanisme som Brukerstedet tilbyr.

Brukersteder, som selv husker Sluttbrukeren, må vurdere om og når det eventuelt er behov for å hente oppdatert informasjon om brukeren fra Tjenesten gjennom å be brukeren logge inn med Vipps på nytt.

3.3

Vipps Logg inn er en tjeneste som prises Brukerstedet separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vipps.no.

3.4

Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal Brukerstedet straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten.

4 ANSVAR

Vipps leverer dokumentasjon for integrasjon av Vipps Logg inn som den er, uten ansvar for eventuelle feil. For øvrig gjelder de generelle vilkår.

Del F

Særlige vilkår for tjenesten Vipps Checkout

1 BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1

Vipps Checkout er en Tjeneste til bruk for betalinger fra sluttbrukere til Brukersteder gjennom 1) applikasjonen (app) Vipps eller 2) tjenesten Vipps Kortbetaling. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2

Overordnet vil Tjenesten innebære at Brukerstedets sluttbruker velger Vipps som checkout på nettstedet. Sluttbrukeren vil da presenteres for en rekke valg, for eksempel forespørsel om deling av fraktinformasjon, valg av fraktmetode og valg av betalingsmetode. Etter gjennomført betaling vil bedriften motta beskjed om betalingen, og Sluttbrukeren rutes videre til en kvitteringsside på Brukerstedets nettsted.

1.3

Brukerstedet får automatisk tilgang til en tjeneste for å hente adresseinformasjon om Sluttbruker, i forbindelse med utsendelse eller fakturering av varer og eller tjenester.

1.4

Vipps står fritt til å bestemme utvalget og presentasjonen av tilgjengelige tjenester i Vipps Checkout. Dette omfatter blant annet integrasjon av ulike fraktleverandører og nye betalingsmetoder.

2 PRIS

Fra og med 7. juli 2023 følger Vipps Checkout Vipps' standard prisstruktur, se "Vilkår for bedrifter, lag og foreninger" pkt. 4.

3 ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

3.1

For Brukersteder med et eksisterende kundeforhold med Vipps er tjenesten tilgjengelig, og aktiveres ved at Brukerstedet tar i bruk Vipps' Checkout-grensesnitt (API).

3.2

For nye kunder etableres tjenesten ved at foretaket sender inn nødvendig informasjon til Vipps, direkte ved å fylle ut bestillingsskjema på vipps.no eller indirekte via en distribusjonspartner eller integratør. I informasjonen skal foretaket blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på nettsted(er) som skal benyttes med Tjenesten og oppgjørskonto i Vipps.

3.3

I forbindelse med implementering av Tjenesten på Brukerstedets nettsted, må Brukerstedet stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

3.4

Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen Sluttbrukere av Brukerstedets nettsted ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

4 BRUKERSTEDETS BRUK AV TJENESTEN

4.1

Brukerstedets nettsted skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps.

4.2

Brukerstedet skal tydelig informere Sluttbruker om total kjøpesum før Sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

4.3

Brukerstedet er selv ansvarlig for å gi Sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering i Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

4.4

Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.

4.7

Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal Brukerstedet straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten.

4.8

Telefonsalg/oppsøkende fjernsalg er ikke tillatt uten etter egen avtale med Vipps.

4.10

Reservasjonens varighet: For å belaste Sluttbrukers betalingsmiddel ("capture") må det foreligge en gyldig reservasjon. Reservasjonens varighet er begrenset i henhold til regler fra de internasjonale kortnettverkene (Visa og MasterCard). Vipps sikrer at en reservasjon er gyldig i 30 dager fra reservasjonens tidspunkt. Dette kan medføre gebyrer i henhold til gjeldende prisliste. For å sikre gyldig reservasjon etter 30 dager må Brukerstedet anvise Vipps om å forlenge reservasjonen. Gebyrer for forlengelse av reservasjoner framkommer av gjeldende prisliste.

5 ANSVAR

Vipps leverer dokumentasjon for integrasjon av Vipps Checkout i Brukerstedets nettsted som den er, uten ansvar for eventuelle feil. For øvrig gjelder de generelle vilkår.

Del G

Særlige vilkår for tjenesten Vipps Kortbetaling

1 BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1

Vipps Kortbetaling er en tjeneste til bruk for betalinger fra kortholdere til Brukersteder gjennom et dedikert kortbetalingsvindu i en nettleser eller liknende, i forbindelse med vare- eller tjenestesalg. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2

Overordnet vil Tjenesten innebære at Brukerstedets kunde velger Vipps Kortbetaling på Brukerstedets nettsted. Kunden vil da presenteres for en mulighet til å legge inn kortnummer, utløpsdato og CVC-kode for å gjennomføre et kjøp.

1.3

Vipps Kortbetaling vil være tilgjengelig for Visa og MasterCard betalingskort utstedt i EØS, UK, Sveits, USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Sør-Korea og Israel.

2 ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1

For Brukersteder som benytter Vipps Checkout er Vipps Kortbetaling tilgjengelig.

2.2

For Brukersteder ikke nevnt i 2.1 kan Vipps Kortbetaling gjøres tilgjengelig etter særskilt avtale.

3 BRUKERSTEDETS BRUK AV TJENESTEN

3.1

Brukerstedet skal tydelig informere kortholder om total kjøpesum før kortholder henvises til Vipps Kortbetaling. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

3.2

Brukerstedet er selv ansvarlig for å gi kortholderen kvittering for sitt kjøp.

3.3

Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på kortholders betalingskort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal Brukerstedet markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.

3.4

Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal Brukerstedet straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten.

3.5

Telefonsalg/oppsøkende fjernsalg er ikke tillatt uten etter egen avtale med Vipps.

3.6

Reservasjonens varighet For å belaste kortholderens betalingsmiddel ("capture") må det foreligge en gyldig reservasjon. Reservasjonens varighet er begrenset i henhold til regler fra de internasjonale kortnettverkene (Visa og MasterCard). Vipps sikrer at en reservasjon er gyldig i 30 dager fra reservasjonens tidspunkt. Dette kan medføre gebyrer i henhold til gjeldende prisliste. For å sikre gyldig reservasjon etter 30 dager må Brukerstedet anvise Vipps om å forlenge reservasjonen. Gebyrer for forlengelse av reservasjoner framkommer av gjeldende prisliste.